Consument geen IPad ontvangen na afsluiten leveringsovereenkomst; toezegging gedaan door colporteur, achteraf bleek de gesloten overeenkomst niet te voorzien in levering van de IPad, klacht gegrond.

  • Home >>
  • Energie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Overeenkomst    Jaartal: 2016
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 101824

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de inhoud en uitleg van de tussen partijen op 18 december 2015 gesloten leveringsovereenkomst met een vaste looptijd van 3 jaar.

De consument heeft op 9 maart 2016 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Via colportage heeft de consument met de ondernemer een overeenkomst voor de levering van gas en licht afgesloten. Zij zou een nieuwe IPad ontvangen bij het afsluiten van een nieuw contract, [naam van de ondernemer] in control. Het apparaat zou worden opgestuurd na de eerste termijnbetaling. De door de consument te ontvangen code waarmee de IPad kon worden verkregen bleef uit, waarna de consument van de ondernemer te horen kreeg dat zij nog twee weken zou moeten wachten. De code zou per mail worden opgestuurd. Toen de consument na twee weken niets ontving heeft zij opnieuw contact met de ondernemer opgenomen en kreeg zij te horen dat het door haar gesloten contract niet voorzag in een gratis IPad.

Dit terwijl de consument op de colporteur was afgegaan die haar de toezegging van de gratis IPad had gedaan.

In de Algemene Voorwaarden staat dat de consument recht op de IPad heeft. De consument kan zich met deze gang van zaken niet verenigen.

Ook klaagt de consument erover dat de door haar te ontvangen € 100,– wegens de door haar te betalen opzegboete bij haar vorige leverancier niet tijdig aan haar is uitgekeerd. De ondernemer doet telkens beloften, maar de consument heeft het bedrag nog steeds niet ontvangen.

De ondernemer heeft veel fouten gemaakt en haar aan het lijntje gehouden en om die reden gaat de consument niet akkoord met het door de ondernemer aan haar gedane aanbod.

Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

De consument heeft wel zes maal gebeld om te vragen waar haar IPad bleef. Zij is hevig teleurgesteld in de gang van zaken. Zij begrijpt wel dat het vastrecht van een contract waarbij een gratis IPad zou worden verstrekt hoger is, maar zij dacht een IPad te zullen ontvangen. Zij verlangt een schadevergoeding.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument heeft een overeenkomst met de ondernemer gesloten in de veronderstelling dat zij een IPad zou ontvangen. De door de consument gesloten overeenkomst betreft echter een overeenkomst zonder een gratis IPad. Het verschil zit ´m in de hoogte van het te betalen vastrecht. De consument betaalt per maand € 8,– per product, terwijl bij een contract met een IPad het vastrecht € 14,50 per product bedraagt.

De consument heeft geïnformeerd wanneer zij haar IPad kon verwachten. Helaas heeft de klantenservice van de ondernemer aanvankelijk aangegeven dat zij deze kon verwachten na de voldoening van de eerste termijn. Men had over het hoofd gezien dat de consument niet in aanmerking kwam voor het betreffende apparaat.

Uiteindelijk is door een medewerker doorgegeven dat de consument niet in aanmerking komt voor het apparaat. Zij betaalt daarvoor dus niet.
Het is vervelend voor de consument dat zij rekende op een IPad terwijl dat bij de door haar gesloten overeenkomst niet het geval is. De consument heeft nooit een schriftelijke bevestiging ontvangen van een door haar te ontvangen apparaat.

De ondernemer heeft een vergoeding aangeboden, maar daarmee is de consument niet akkoord gegaan.

Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

De ondernemer had die actie lopen dus er is geen reden om geen IPad te willen geven. De actie is inmiddels afgelopen. Er is aangeboden dat de consument kosteloos naar een andere leverancier kon overstappen. Daarvoor heeft de consument niet gekozen. De opzegvergoeding is inmiddels betaald en zal niet worden teruggevraagd bij een voortijdige overstap, mocht het tot een schikking komen.

In de Algemene Voorwaarden stonden alle acties vermeld.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

In het onderhavige geschil klaagt de consument erover dat aan haar door een colporteur bij het aangaan van de overeenkomst de toezegging is gedaan dat aan haar na het sluiten van de overeenkomst gratis een IPad zou worden verstrekt. Bij nader inzien bleek de gesloten overeenkomst niet te voorzien in de levering van de IPad, maar was sprake van een contract zonder de levering van een IPad, zoals later aan de consument werd duidelijk gemaakt.

Ook blijkt dat de toegezegde opzegvergoeding eerst na het indienen van de klacht is uitbetaald.

De ondernemer heeft zijn excuses gemaakt voor deze gang van zaken waardoor de consument in de veronderstelling kwam te verkeren dat zij een IPad zou ontvangen en heeft een coulance vergoeding aangeboden.

De consument heeft dit aanbod als zijnde onvoldoende van de hand gewezen. De commissie volgt de consument daarin in zoverre dat haar een naar billijkheid te begroten vergoeding van ten bedrage van € 200,– wegens het door de consument ondervonden ongerief zal worden toegekend. Van door de consument geleden financiële schade is de commissie niet gebleken.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

Derhalve wordt beslist als volgt

Beslissing

De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 200,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.

De commissie wijst het meer of anders verlangde af.

Bovendien dient de leverancier overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 52,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Aldus beslist en vastgelegd door de Geschillencommissie Energie op 18 mei 2016.