Consument had al eerder klachten ingediend over de ondernemer. De consument zou extra aandacht krijgen. Dat is niet gebeurd. Zij is niet tijdig opgehaald.

  • Home >>
  • Taxivervoer >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Taxivervoer    Categorie: Schadevergoeding    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: TAX08-0067

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de aangevraagde rit op 23 juli 2008.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Zij zou om 16.00 uur opgehaald worden in [plaats]. Om 16.40 uur heeft zij gebeld en de chauffeur zou binnen 10 minuten aanwezig zijn. Om 17.00 uur was er nog geen vervoer. Zij is met de metro naar huis gegaan. Zij heeft geen enkele reactie ontvangen van de centrale over het niet of later ophalen.   Het is al de derde klacht die door de consument is ingediend. Zij maakt nu geen gebruik meer van de diensten van de ondernemer. Zij is van mening dat de ondernemer de mensen moet bellen als er zich iets voordoet waardoor het vervoer verlaat is.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Verwezen wordt naar de reactie op de eerder door de consument ingediende klachten. Uit de administratie blijkt dat op 23 juli 2008 tijdig een voertuig op het vertrekadres voor de retourrit aanwezig was, maar dat de chauffeur de consument daar niet heeft mogen aantreffen. Na een telefonische melding van de consument is wederom een voertuig naar het afgesproken vertrekadres gestuurd. Helaas heeft ook deze chauffeur de consument niet mogen aantreffen op het vertrek adres. Er is geen betalingsregeling of uitstel van betaling overeengekomen.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Bij de mondelinge behandeling is gebleken dat door de ondernemer een reactie is gestuurd naar De Geschillencommissie. Deze reactie heeft de commissie niet bereikt en evenmin heeft de consument deze ontvangen. Kennelijk is het met de postbezorging naar of van de stichting misgegaan. Daarmee is enerzijds opgehelderd dat van de zijde van de ondernemer wel gereageerd is op de klacht alsmede anderzijds dat er een chauffeur ter plaatste zou zijn geweest. Het is echter de vraag of die chauffeur zich wel correct heeft gemeld bij de receptie. Nu dat niet blijkt – en kennelijk ook niet is uitgezocht door de ondernemer indertijd – kan niet worden aangenomen dat hij dat gedaan heeft. Overigens heeft de consument aangegeven opgelet te hebben en zij heeft geen chauffeur gezien zodat zelfs betwijfeld kan worden of deze chauffeur ter plaatste is geweest en waar hij dan geweest is. Niet eerder was ook bekend dat er op het telefonisch rappel van de consument was gereageerd. Aangenomen moet worden dat deze chauffeur is aangekomen na 17.00 uur en dat de consument toen al op eigen initiatief vertrokken was. Zij stelt dat was aangekondigd dat er een taxi zou komen binnen 10 minuten toen zij om 16.40 uur belde en dat zij na 17.00 uur niet meer wilde wachten.   De ondernemer heeft ter zitting nog aangevoerd dat sprake is geweest van een zogenaamde loze rit, zoals die wel vaker voorkomt. Voor een chauffeur zou het niet mogelijk zijn om telefonisch contact te zoeken en ook voor de centrale niet, althans dat gebeurt niet. De commissie kan niet inzien waarom geen telefonisch contact gezocht is nu in het geval van de consument bij een eerdere gelegenheid door een bestuurder is toegezegd dat speciale aandacht aan haar zou worden gegeven. De centrale had hiermee rekening moeten houden toen een loze ritmelding werd gedaan. De consument was immers bekend en zij diende met extra aandacht bejegend te worden. De ondernemer had dienen te voorkomen dat er wederom een rit voor de consument verloren ging en haar administratie beter dienen in te richten.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is. Gelet op de omstandigheden van het geval en met name de herhaling van de klacht, de eerdere toezegging en het gebrek aan anticipatie, acht de commissie een vergoeding aangewezen en wel ten bedragen van € 200,–, de door de consument indertijd gemaakte kosten inbegrepen.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 200,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 25,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Taxivervoer op 24 april 2009.