Consument had ondernemer beter moeten informeren of andere mogelijkheden moeten onderzoeken; geen ondeugdelijk product.

  • Home >>
  • Thuiswinkel >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Thuiswinkel    Categorie: Informatie    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 81308

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit de koopovereenkomst van 13 september 2013 in gevolge welke de onder-nemer de consument, tegen betaling van € 151,96, op 17 september 2013 een konijnenhok heeft geleverd. De consument stelt zich op het standpunt dat het konijnenhok niet aan de daaraan te stellen eisen voldoet. De ondernemer heeft het evenwel niet, onder restitutie van het aankoopbedrag, willen terugnemen.

De consument heeft op 25 september 2013 de klacht schriftelijk voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument heeft het konijnenhok aangeschaft voor zijn twee konijnen. Het blijkt echter niet konijn-bestendig, aangezien de konijnen het hok kapot knagen. Inmiddels zijn de traptreden nagenoeg weggeknaagd en is de trap in breedte gehalveerd. Verder komen er door het knagen spijkers naar buiten waaraan de konijnen zich kunnen verwonden.
Het zal niet lang meer duren of het gaaswerk valt eruit en de konijnen ontsnappen.

De consument heeft hier ter zitting nog aan toegevoegd dat hij de konijnen voldoende aandacht geeft en voldoende andere dingen om op te knagen. Het aanbod van de ondernemer om een tegoedbon te verstrekken waarmee de consument speelgoed voor zijn konijnen zou kunnen aanschaffen lost dus niets op. Het ligt niet aan de konijnen, maar aan de ondeugdelijkheid van het hok.
Als het hok niet knaagbestendig was, had de ondernemer hem hiervoor moeten waarschuwen voordat hij de aanschaf deed. Een hok van knaagbestendiger materiaal dan hout zal duurder zijn en minder mooi. Het aanbod een zodanig hok af te mogen nemen tegen inkoopsprijs is alleen acceptabel als de consument er niet op hoeft toe te leggen.

De consument wil dat de koopovereenkomst ten aanzien van het konijnenhok wordt ontbonden, en dat hij de koopprijs ad € 151,96 retour krijgt. Primair beroept hij zich op het hem toekomende herroepingsrecht, subsidiair op de ondeugdelijkheid van het geleverde product.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument kan zich niet kan beroepen op het herroepingsrecht. Het hok bevindt zich immers niet meer in de originele staat respectievelijk verpakking, hetgeen wel een voorwaarde is als men op dit recht een beroep doet.
Voorts stelt de ondernemer dat het hok aan de vereisten voldoet. Het is geschikt voor normaal gebruik door konijnen. Het is echter door de consument niet normaal gebruikt. Zijn konijnen vertonen immers geen normaal, gemiddeld, gedrag. Het zou kunnen dat zijn konijnen te weinig aandacht of te weinig afleiding hebben en uit verveling gaan knagen. De ondernemer heeft uit coulance een tegoedbon van € 20,00 aangeboden aan de consument, om hiervoor speelgoed aan te schaffen. Geen enkel houten konijnenhok is volledig knaagbestendig. In de praktijk levert dat echter geen problemen op. Bij alle konijnenhokken die de ondernemer heeft verkocht, heeft hij deze klacht niet eerder gekregen, ook niet bij dit specifieke model.

Ter zitting heeft de ondernemer medegedeeld overleg te hebben gehad met de fabrikant van het hok. Die is ook de mening toegedaan dat het hok aan alle vereisten voldoet. Er is nou eenmaal een klein percentage konijnen dat zich overal doorheen knaagt. Die worden gekscherend ‘terror-konijnen’ genoemd. Hij is bereid uit te zoeken of de dezelfde fabrikant van het hok ook konijnenhokken van ander materiaal levert. In het bevestigende geval kan de consument zo’n hok voor inkoopsprijs krijgen.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Een koper heeft recht op levering van een deugdelijk product. Het product moet voldoen aan de eisen die er redelijkerwijs aan te stellen zijn. Iedere tekortkoming in de nakoming geeft de wederpartij het in beginsel recht om de overeenkomst te ontbinden.

De consument heeft zich op het standpunt gesteld dat het aan hem geleverde konijnenhok niet geschikt is voor het beoogde gebruik en dus niet aan de hieraan te stellen eisen voldoet. Door de ondernemer is aangevoerd dat hij het hok zeer regelmatig verkoopt voor het huisvesten van konijnen en dat hij nog nimmer klachten heeft gehad. Dit is door de consument niet weersproken. Door hem is ook niet aannemelijk gemaakt dat meer consumenten ten aanzien van dit specifieke type hok met hetzelfde probleem te kampen hebben. Het moet er dan ook voor gehouden worden dat het hok in algemene zin voldoet als konijnenhok, voor het ‘gemiddelde konijn’.

Van een product kan redelijkerwijs gevergd worden dat het voldoet voor de gemiddelde, ‘gewone’ gebruiker van een dergelijk product. Van een product dat niet bestand is tegen gebruik dat buiten die categorie valt kan niet zonder meer gezegd worden dat het niet aan de eraan te stellen eisen beantwoordt.

Het heeft er alle schijn van dat de konijnen van de consument in een buitencategorie vallen, door de ondernemer aangeduid als ‘terror-konijnen’. Immers, zij vertonen een (aanmerkelijk) bovengemiddeld knaaggedrag. De consument heeft hier niet om gevraagd en valt hiervoor uiteraard ook niets te verwijten, maar het gedrag van zijn konijnen valt wel in zijn risicosfeer. In elk geval kan de verantwoordelijkheid voor het afwijkende gedrag van zijn konijnen niet bij de ondernemer worden gelegd.

Dit zou slechts anders zijn indien de consument specifiek zou hebben aangegeven dat hij voor zijn konijnen een tegen hun specifieke knaaggedrag bestendig hok nodig had en de ondernemer hem hierop had gegarandeerd dat dit hok daarvoor geschikt was. Dit is door de consument niet gesteld. Hij heeft wel aangevoerd dat de ondernemer hem had moeten informeren, maar zolang de consument de specifieke situatie niet aan hem had voorgelegd kan van deze niet verwacht worden dat hij ongevraagd toevoegt dat het op zich deugdelijke hok niet voldoet in het geval men er bovengemiddeld knaaglustige konijnen in huisvest.

Van een tekortkoming aan de zijde van de ondernemer is dan ook niet kunnen blijken. Er zijn derhalve geen gronden voor de door de consument gewenste ontbinding.

De klacht is dan ook ongegrond.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Thuiswinkel op 24 januari 2014.