consument had zelf beter moeten informeren naar inhoud cursus; te laat geannuleerd, kosten zijn verschuldigd

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Particuliere Onderwijsinstellingen    Categorie: Beëindiging / opzegging    Jaartal: 2017
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 110058

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit de weigering van de ondernemer om de ontbinding door de consument van de tussen partijen op 24 januari 2017 gesloten onderwijsovereenkomst, waarmee een cursusbedrag van € 266,70 gemoeid is, te aanvaarden.

De consument heeft op 15 februari 2017 zijn klachten schriftelijk bij de ondernemer neergelegd.

De consument heeft een bedrag van € 154,20 in depot gestort.

Het standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De zoon van de consument zat in het eindexamenjaar van de Havo en had in zijn vakkenpakket niet het vak Management & Organisatie. Aangezien kennis van dit vak wel nuttig voorkwam gezien de vervolgstudie die de zoon voornemens was na voltooiing van de Havo te gaan doen heeft de consument hem op 24 januari 2017 ingeschreven voor de door de ondernemer aangeboden cursus over dit onderwerp.
Op het aanmeldingsformulier moest een datum worden ingevuld waarop de cursist feitelijk zou willen starten en de consument heeft toen, met het oog op de vakantie die de zoon eerst nog zou gaan genieten, 13 februari 2017 ingevuld.

Op 10 februari 2017 ontving de consument de boeken die hoorden bij de opleiding. Bestudering hiervan leerde dat het geen geschikte cursus voor de zoon betrof. Immers; het bleek niet om het aanleren van basiskennis te gaan, maar om het herhalen van lesstof. De zoon had echter geen lessen voor dit vak gevolgd en er viel dan ook niets te herhalen. Hij moest nu juist de basiskennis aangereikt krijgen.

De consument heeft dan ook contact gezocht met de ondernemer om dit uit te leggen en op diens aanraden via de website te kennen gegeven de cursus toch niet te willen afnemen. De ondernemer heeft die herroeping niet willen aanvaarden omdat die niet binnen 14 dagen na de datum van het sluiten van de overeenkomst werd gedaan. De consument acht dit niet juist. De overeenkomst ziet immers op een gemengde prestatie van de ondernemer: het leveren van boeken en het geven van onderwijs en begeleiding. De herroepingstermijn is dan ook pas gaan lopen nadat de boeken door de consument ontvangen waren. Eerst toen viel te beoordelen of het geleverde aan de verwachtingen voldeed.

De consument meent tijdig te hebben herroepen en dan ook recht te hebben op restitutie van het bedrag van € 266,70 dat hij betaald heeft voor de cursus.

Ter zitting heeft de gemachtigde van de consument desgevraagd geantwoord dat de keuze voor de bewuste cursus destijds is gemaakt op basis van de informatie op de website van de ondernemer. Hier heeft de consument niet uit kunnen afleiden dat de cursus slechts examentraining behelsde. Voorts was het door de ondernemer geboden alternatief van het uitzoeken van een andere cursus uit het pakket geen oplossing voor het probleem. Dit pakket bevatte namelijk geen cursus die wel aansloot bij wat de zoon nodig had.

Het standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Hem valt niets te verwijten. Op de website staat duidelijk aangegeven dat de cursus waarop de zoon is ingeschreven een examentraining is. De consument had bij onduidelijkheid over wat de cursus inhield contact met hem kunnen zoeken, maar heeft dit nagelaten en zelf conclusies getrokken.
De ondernemer is zijn kant van de overeenkomst correct nagekomen. Zoals bij hem gebruikelijk heeft hij de boeken behorend bij de cursus enkele dagen vòòr de door de consument ingevulde gewenste aanvangsdatum toegestuurd. Dit laat echter onverlet dat de wettelijke herroepingstermijn is gaan lopen vanaf 24 januari 2017, de datum van de inschrijving. De overeengekomen prestatie betrof immers het leveren van examentraining. Het lespakket is hieraan ondersteunend.

Ter zitting heeft de ondernemer hieraan toegevoegd dat de cursus feitelijk bestaat uit het door de cursist op eigen gelegenheid, met de mogelijkheid tot consulteren van een docent, oefenen van een reeks – tot het lesmateriaal van de training behorende – oude examens. Twee weken voor het daadwerkelijke staatsexamen is er vervolgens een oefendag waarop alle cursisten fysiek bijeenkomen en waar met begeleiding van een docent het examen van het vorige jaar geoefend wordt. De meeste kosten die de ondernemer voor deze cursus moet maken zijn gemoeid met het faciliteren van die praktijkdag.

De ondernemer stelt dat het door hem geboden pakket wel degelijk goede alternatieven biedt, zodat het door hem uit coulance gedane aanbod aan de consument een andere cursus uit te zoeken meer dan redelijk is.

De beoordeling van het geschil

De commissie oordeelt als volgt.

Op de website van de ondernemer wordt de cursus waarvoor de consument de zoon heeft ingeschreven aangeduid als ‘Examentraining ter voorbereiding op het staatsexamen Havo Management & Organisatie’. Verderop staat vermeld ‘Tijdens de cursus herhaal je samen met een docent de belangrijkste examenstof die je nodig hebt om het staatsexamen te behalen’. Dit, in combinatie met de hoogte van het voor de onderwerpelijke cursus verschuldigde inschrijfgeld, had voor de consument voldoende aanwijzing moeten zijn dat de cursus niet het geven van onderricht voor het gehele vak Management & Organisatie zoals dat gegeven wordt op de Havo kon zijn. Het had op de weg van de consument gelegen te informeren bij de ondernemer over de al dan niet geschiktheid van de bewuste cursus voor de zoon. Het mag zo zijn dat de beschrijving door de ondernemer in enige mate de suggestie wekt dat de cursus meeromvattend is dan slechts het trainen van eerdere examens, maar dit is onvoldoende om zonder het inwinnen van nadere informatie ervan uit te kunnen gaan dat de cursus feitelijk alle Havo-basiskennis voor dit vak zou bieden.

Op 24 januari 2017 is dan ook tussen partijen een overeenkomst tot stand gekomen strekkend tot het door (de zoon van) de consument volgen van de cursus Management & Organisatie. Dat de door de consument gewenste aanvangsdatum op een later moment lag doet hier niets aan af. De ondernemer heeft aan zijn kant van de overeenkomst uitvoering gegeven door de zoon van de consument toe te laten tot de cursus. Met de ondernemer is de commissie van oordeel dat dit de overeengekomen prestatie betrof. De boeken zijn hieraan dienend, maar zijn geen zelfstandig onderdeel. Voldoende is gebleken dat het door de ondernemer gebodene merendeels bestond uit het begeleid oefenen van oude examens, door zelfstudie respectievelijk op een praktijkdag. Het aanbieden van de teksten van die examens op schrift is in dit licht slechts een middel, geen prestatie op zich.

De wettelijke herroepingstermijn ten aanzien van de gesloten overeenkomst is dan ook gaan lopen op 24 januari 2017. De annulering door de consument op 21 februari 2017 is buiten die veertien dagen termijn gelegen en kon dan ook niet meer kosteloos geschieden. De ondernemer heeft op goede gronden kunnen besluiten het lesgeld niet aan de consument te retourneren.

De klacht is derhalve ongegrond.

De commissie beslist als volgt.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Het depotbedrag dient aan de ondernemer te worden overgemaakt.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen op 20 juni 2017.