consument heeft na klachten een nieuw horloge gekregen. Het nieuwe horloge functioneert naar behoren. Daarmee zijn klachten van consument verholpen. Klacht ongegrond

  • Home >>
  • Sieraden en Uurwerken >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Sieraden en Uurwerken    Categorie: Non conformiteit    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 112378

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 13 oktober 2014 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een Picot horloge tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 772,50.

De levering vond plaats op of omstreeks 13 oktober 2014.

Het geschil betreft de vraag of het geleverde horloge voldoet aan de eisen, die de consument er aan mag stellen.

De consument heeft op 5 augustus 2017 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Vanaf de aankoop heeft de consument niet de beschikking gehad over een goed lopend horloge. Aanvankelijk is het horloge al driemaal terug geweest omdat het niet meer liep, voor het eerst drie maanden na aankoop.

Na herhaaldelijk mankementen aan het horloge gehad te hebben heeft de ondernemer in 2017 aan de consument een nieuw horloge aangeboden. Binnen een jaar is ook dit horloge gestopt met functioneren, er bleek vocht in te zitten.

De consument heeft nu geen vertrouwen meer in de ondernemer.

Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

De consument heeft het horloge gekocht als geschenk voor zijn vader. Het is ook voor hem erg teleurstellend dat een cadeau zoveel ellende geeft.

De consument meent van een horloge in deze prijsklasse meer kwaliteit te mogen verwachten. Bij de beoordeling van het geschil dient naar de mening van de consument uitdrukkelijk de historie van het eerste horloge meegewogen te worden. Toen ook het nieuwe horloge al binnen een jaar gebreken bleek te vertonen was voor de consument de maat vol. Daarbij vermoedde de consument meteen al dat de ondernemer net zoals bij het eerste horloge telkens gebeurde zou aangeven dat de problemen wel aan de batterij zouden liggen.

In het horloge is ook vocht aangetroffen. De vader van de consument heeft er echter absoluut niet mee gedoken of gezwommen. Tegen water in huishoudelijke situaties, zoals handen wassen en dergelijke, moet elk horloge toch bestand zijn.

Bij aanschaf is het vooral over het uiterlijk van het horloge gegaan, de vader van de consument vond het gekozen horloge mooi. Er is door de verkoper eigenlijk niets gezegd en door de consument ook niet gevraagd over de technische aspecten van het horloge.
De consument weet niet wat in de gebruiksaanwijzing over waterdichtheid vermeld staat.

De consument verlangt ontbinding van de koopovereenkomst.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Het geschil betreft het tweede horloge, dat aan de consument geleverd is. Dit horloge is echter door de ondernemer gecontroleerd en in orde bevonden. De consument klaagt in feite alleen over de gebruiksduur van de batterij. Het tweede horloge vertoont geen gebreken.

Deskundigenrapport

De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.

Volgens de verklaring van de horlogemaker van de ondernemer zou het gaan om een horloge met daarin een uurwerk met kalibernummer ETA 955.112/114. In het horloge trof ik een uurwerk aan van een ander fabricaat, namelijk Ronda RL 1016. Ook dit is een Zwitsers uurwerk van goede kwaliteit.
De eerste indruk was dat het horloge in goede staat verkeert. Omdat er op de plaats van het onderzoek geen apparatuur aanwezig was om de juiste metingen te verrichten is het horloge voor nader onderzoek meegenomen naar het eigen atelier van de deskundige.

Het horloge is getest op 1) stroomverbruik;
                                   2) onderste spanningsfunctiegrens;
                                   3) gangnauwkeurigheid;
                                   4) duurcontrole.

1) Het stroomverbruik moet volgens de fabrieksspecificatie liggen tussen de 0,50 en 0,95 micro-ampère. Het stroomverbruik van dit horloge bedraagt 0,87 micro-ampère en voldoet daarmee aan de norm.

2) De onderste functiespanningsgrens is een lagere voedingsspanning dan die van de batterij, die een spanning heeft van 1,55 Volt. Volgens de fabrieksspecificatie moet het horloge gevoed door een spanning van 1,30 Volt nog werken. Dit horloge loopt zelfs nog bij een spanning van 1,10 Volt, hetgeen aangeeft dat het mechanische gedeelte van het uurwerk in uitstekende staat verkeert.

3) De gangnauwkeurigheid geeft aan of een uurwerk goed op tijd loopt. Volgens de fabrieksspecificatie moet de nauwkeurigheid liggen tussen de -10 en +20 seconden afwijking per maand. De gangnauwkeurigheid van dit horloge bedraagt +8 seconden per maand en valt daarmee binnen de gestelde norm.

4) De duurcontole houdt in dat het horloge over een periode van meer dan 24 uur wordt gecontroleerd om te zien of alle onderdelen inclusief de datumverzetting goed werken.
Ook hier zijn geen gebreken geconstateerd.

De eindconclusie is dat dit horloge in goede staat verkeert, er zijn geen gebreken geconstateerd.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De consument heeft aangegeven dat al hetgeen vanaf de datum van koop van het eerste horloge gebeurd is bij de beoordeling betrokken dient te worden.

De commissie heeft begrip voor deze vraag van de consument, hoofdzakelijk ingegeven door de ernstige teleurstelling van de consument, nu een door hem aan zijn vader gegeven bijzonder cadeau niet de vreugde blijkt te geven die de consument bij het geven verwacht had.

De commissie kan er echter niet aan voorbij gaan dat de ondernemer ter oplossing van de klachten betreffende het eerste horloge ongeveer drie jaar na aankoop een geheel nieuw horloge heeft aangeboden. Dat aanbod is vervolgens zonder enige voorwaarde door de consument geaccepteerd. Daarmee worden alle klachten, die betrekking hebben op het eerste horloge geacht afgewikkeld te zijn.

De commissie dient daarom enkel te beoordelen of het tweede horloge voldoet aan de eisen, die de consument er aan mag stellen.

De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft gerapporteerd dat dit tweede horloge in orde is en op geen van de onderzochte aspecten gebreken vertoont.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Sieraden en Uurwerken, bestaande uit
mr. F.H.C.M. van Schaijk, voorzitter, W.A. Muhring en mr. M.A. Arntz, leden, op 22 mei 2018.