Consument heeft niet aannemelijk gemaakt dat ondernemer elektriciteitsleiding in woning consument heeft geraakt.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Installerende bedrijven    Categorie: Bewijs    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: INS08-0011

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op of omstreeks 27 september 2007 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen werkzaamheden (het ontstoppen van de afvoer van de keukengootsteen) tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 615,38. De overeengekomen werkzaamheden zijn uitgevoerd op 27 september 2007. De consument heeft die dag nog de klacht voorgelegd aan de ondernemer. De consument heeft een bedrag van € 370,50 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Bij het uitvoeren van de ontstoppingswerkzaamheden is de ontstoppingsveer vast komen te zitten. Om die weer los te krijgen, moest de afvoer worden gesloopt, waarvoor de gevel en de oprit opengebroken moeten worden. Daarbij is schade ontstaan aan de waterleiding en aan de elektriciteitsleiding. De ondernemer wil deze schade niet herstellen of vergoeden. Het herstel van de schade aan de elektriciteitsleiding is begroot op € 283,50.   Op de gezonden factuur worden ook de uren in rekening gebracht voor het losmaken van de veer en het repareren van de waterleiding. De medewerker van de ondernemer werd geholpen door een leerling en diens uren zijn ook nog eens in rekening gebracht.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Dat de veer kwam vast te zitten was puur pech. Daar kon niemand iets aan doen. Mijn enige punt is de schade die is ontstaan bij de werkzaamheden. Ik weet niet of de schade voorkomen had kunnen worden, wanneer de ondernemer voorzichtiger zou hebben gewerkt. Het werk moest vanuit een moeilijke positie worden uitgevoerd.   Toen de ondernemer de waterleiding raakte, viel de radio uit. Ik heb zelf met de ondernemer de hoofdkraan van het water dichtgedraaid en geconstateerd dat de aardlek eruit lag. Ik kan nu de vaatwasser en de boiler, die voorheen op één groep zaten, niet meer gelijktijdig aanzetten. Het kan niet anders dan dat er schade aan de leiding moet zijn aangebracht.   Ik vind de communicatie over onze klacht nog het grootste probleem. Ik heb op mijn klacht geen gehoor of behoorlijke reactie gekregen. De ondernemer heeft ook geen voorstel gedaan.   De consument verlangt vergoeding of herstel van de schade.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Tijdens het uitvoeren van de ontstoppingswerkzaamheden is de trekveer vast komen te zitten in een sifon in het afvoersysteem van de consument. In de huidige systemen hoort een dergelijke sifon echter niet te zitten. De trekveer is gangbaar gemaakt en, bijkomend voordeel voor de consument, de desbetreffende sifon is verwijderd. Om de werkzaamheden te bespoedigen, is een tweede werknemer gestuurd, waardoor de gevel niet langer open hoefde te liggen dan strikt noodzakelijk.   Het opgedragen werk is naar behoren uitgevoerd en de consument heeft er uiteindelijk een beter afvoersysteem aan overgehouden dan het voordien was. Van enige tekortkoming zijdens de ondernemer is dan ook geen sprake en de consument heeft ook geen aanspraak op een opschortingsrecht. Op grond van artikel 6, lid 7 van de toepasselijke voorwaarden is de ondernemer niet aansprakelijk voor enige schade die is veroorzaakt door gebreken aan de (on)roerende zaak. Wanneer de consument een verouderd of gebrekkig elektriciteitsnetwerk gebruikt, komt dat voor risico van de consument. De gestelde schade daaraan is verder ook niet onderbouwd.   Naar aanleiding van het rapport van de deskundige heeft de gemachtigde van de ondernemer nog opgemerkt dat na een aantal tests is gebleken dat de elektrische installatie van de consument weer naar behoren werkt. In het rapport is geen bewijs te vinden voor de juistheid van de aanname van de deskundige dat de ondernemer met de punt van een beitel de elektriciteitsleiding zou hebben geraakt. De ondernemer kan zich dan ook niet vinden in de bevindingen en conclusies van de deskundige. De ondernemer zelf merkt nog op dat de oorzaak voor de kortsluiting moet zijn gelegen in een/de lekkage als gevolg van de verstopping.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De veer is de gresbuis in gegaan, teruggedraaid en vervolgens vast komen te zitten. Er bleek ook nog een sifon in de leiding te zitten, onder de grond, buiten, bij de put. Daar is de veer in zichzelf gedraaid. De sifon is verwijderd. De oude situatie is hersteld. Daarbij is geen elektriciteitsleiding geraakt, aldus mijn monteur. De waterleiding is geraakt. Toen er vocht vrij kwam vanwege de lekkage, sprong de hoofdschakelaar eruit. Maar aan de elektriciteitsleiding hebben wij niet gezeten. Later ben ik teruggekomen, is de hoofdschakelaar weer ingeschakeld en de stekker in het stopcontact gedaan. Toen functioneerde alles weer prima. De deskundige heeft ook geen schade aan de elektriciteitsleiding kunnen vaststellen.   Ik denk dat bij de lekkage water bij de leiding is gekomen. Er kwam vrij veel water vrij en het stopcontact zat vlakbij. Het klopt dat de consument mij op 2 november 2007 heeft gebeld. [De consument] heeft teruggebeld en opgemerkt dat ik nog contact zou opnemen. Omdat in die tijd mijn moeder is overleden, is me dat helemaal ontschoten.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld. Nadat een poging tot ontstopping van een afvoerleiding met de gebruikelijke middelen mislukte (de ontstoppingsveer raakte vast), moest de afvoerleiding gesloopt worden en vervangen voor een nieuwe. Hiertoe moest een gat schuin naar beneden door de vloer en buitengevel worden gehakt, om dan de nieuwe afvoer te kunnen aansluiten op de bestaande rioolpijp buiten. Tijdens de hak- of boorwerkzaamheden raakte de waterleiding beschadigd en de, gedeeltelijk in de afwerkvloer gelegde elektrische voedingsleiding. Hoewel niet zichtbaar voor de deskundige, zal de beitel, puntbeitel of boor de plastic pijp (PVC 5/8) beschadigd hebben en de daar aanwezige bedrading (VD2,5). De beveiligingsautomaat B16Amp en de aardlekschakelaar 30mA klasse A schakelden uit op het schakelbord. De elektrische installatie bevond zich voor het incident in goede staat, geïnstalleerd op de gebruikelijke hedendaagse wijze van installeren en met gebruikmaking van hedendaagse materialen.   Door de deskundige is de beveiligingsautomaat gereset en deze bleef in de gebruiksstand staan. Door het weghalen van de boor of beitel was de kortsluiting verholpen. Doordat het vocht van de lekkage is verdampt, bleef ook de aardlekschakelaar in de gebruiksstand. Reparatie van de bedrading blijft echter noodzakelijk. De inzet van een tweede loodgieter was voor het vervangen van de afvoerleiding noodzakelijk, omdat er tegelijk zowel binnen als buiten de nieuwe afvoerleiding gemanipuleerd moest worden.   Drinkwaterleiding is reeds hersteld. De reparatie van de beschadigde elektrische pijp en bedrading dient plaats te vinden door op plusminus een halve meter voor de beschadiging de leiding te onderbreken, een kabeldoos (universeeldoos) te plaatsen. Daarop doorlassen plusminus 2,5 meter XMVK 3 x 2,5 kwadraat en het geheel aansluiten op de bestaande tweevoudige randaarde wandcontactdoos in de aanrechtkast. De kosten daarvan begroot de deskundige op € 148,55 inclusief BTW, één en ander als begroot in zijn rapport.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie kan niet vaststellen dat de ondernemer bij het uitvoeren van de werkzaamheden een elektriciteitsleiding in de woning van de consument heeft geraakt. De deskundige merkt met zoveel woorden in zijn rapport op dat hij niet visueel heeft kunnen vaststellen dat een elektriciteitsleiding is geraakt. Waar hij opmerkt dat de punt van de beitel, puntbeitel of boor de plastic pijp beschadigd zal hebben, gaat de deskundige dus uit van een veronderstelling en niet van een eigen waarneming. Waarop deze veronderstelling is gebaseerd, heeft de deskundige niet aangegeven. Dat andere oorzaken (zoals door de ondernemer genoemd) uitgesloten zijn, blijkt niet uit het rapport van de deskundige, noch uit andere stukken in het dossier.   De commissie kan dan ook niet als vaststaand aannemen dat de ondernemer bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden een elektriciteitsleiding in de woning heeft geraakt. In dat geval is ook niet komen vast te staan dat een grond bestaat om de ondernemer gehouden te achten herstelkosten voor een reparatie aan een dergelijke leiding te vergoeden. Dat betekent dat moet worden beslist als na te melden.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Met in achtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag ad € 370,50 als volgt verrekend. Het bedrag wordt uitbetaald aan de ondernemer.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Installerende Bedrijven op 12 juni 2008.