Consument heeft ondernemer niet de mogelijkheid gegeven om verkeerd geleverde tuintegels te vervangen

  • Home >>
  • Thuiswinkel >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Thuiswinkel    Categorie: (non)conformiteit    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 1532/8630

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De consument had keramische tuintegels besteld, maar ontving de verkeerde tuintegels. De consument wil terugbetaling van het aankoopbedrag en een vergoeding van een deel van de kosten voor het opnieuw betegelen van het terras. De ondernemer biedt bij een non-conform product een passende oplossing, mits het product nog niet verwerkt is. Nu de consument de tegels al verwerkt heeft, is het niet meer mogelijk om de tegels terug te nemen. Daarnaast is de schade groter geworden doordat de consument de tegels heeft verwerkt. De commissie stelt dat de consument de ondernemer niet in de gelegenheid heeft gesteld om de tegels te bekijken en eventueel te vervangen. Ondanks de omruilprocedure en verwerkingsvoorschriften heeft de consument de tegels toch laten verwerken, dit komt geheel voor zijn eigen risico. De commissie verklaart de klacht ongegrond.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft de levering van keramische tuintegels.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern en voor zover voor de beoordeling relevant komt het standpunt op het volgende neer.

De consument heeft keramische tuintegels, 60x60x2 kleur grijs genuanceerd, besteld bij de ondernemer. Anders dan besteld ontving de consument terra cotta tegels en tegels in drie verschillende grijs- dan wel zwarttinten, en ook in roze. Daarnaast was de afmeting van de tegels niet overeenkomstig de bestelling.

De consument wenst terugbetaling van het aankoopbedrag en een vergoeding van een deel van de kosten voor het opnieuw betegelen van het terras.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern en voor zover voor de beoordeling relevant komt het standpunt op het volgende neer.

Op de website geven wij uitgebreide informatie over de kwaliteitsklassen van onze producten. Als er sprake is van een non-conform product, dan hoeft de consument deze niet zelf om te ruilen. Wij bieden hiervoor een passende oplossing, mits het product nog niet verwerkt is. Op onze informatiepagina staat dit ook aangegeven.

Voorts wordt er op de website verwezen naar onze verwerkingsvoorschriften, welke bij een product in de kwaliteitsklasse B van toepassing zijn. In de verwerkingsvoorschriften wordt er eveneens uitgebreide informatie gegeven over het in acht nemen van verwerkingsvoorschriften die vóór en tijdens de verwerking moet worden aangehouden, omdat een consument dan geen aanspraak kan maken op compensatie van verwerkte producten. Immers: ’verwerkt is geaccepteerd’.

Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn omruilingsrecht, omdat het geleverde product niet voldoet aan de gesloten overeenkomst en/of de in het aanbod van door ons vermelde specificaties, dient de consument een klacht in te dienen via onze website. Wij dienen vervolgens door de consument, in de gelegenheid te worden gesteld om binnen een redelijke termijn, tot een passende oplossing of alternatief te komen. Op de website staat ook: ‘De bij ons ingediende klacht wordt binnen 14 dagen na ontvangst van uw klacht beantwoord. Als er meer tijd nodig mocht zijn voor de afhandeling van uw klacht, dan ontvangt u binnen deze 14 dagen een ontvangstbevestiging waarin de termijn wordt aangegeven wanneer u een inhoudelijke reactie van ons kunt verwachten’. Wij zijn van mening dat de consument voldoende is geïnformeerd over het omwisselproces en de klachtenprocedure.

Nu de consument desondanks heeft besloten om de tegels te verwerken was het voor ons niet meer mogelijk om de tegels terug te nemen. De consument heeft verzuimd ons in de gelegenheid te stellen om eventuele gebreken en/of tekortkomingen te verhelpen. Daarmee heeft hij zelf het risico van een grotere schade genomen in plaats van de schade te beperken. Wij kunnen dan ook niet ingaan op het verzoek van de consument tot het geven van een financiële compensatie.

Verzocht wordt de klacht dan ook af te wijzen.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Uit hetgeen partijen over en weer hebben gesteld en ingebracht stelt de commissie als niet dan wel onvoldoende weersproken vast dat de consument in weerwil van de in deze geldende omruilprocedure en verwerkingsvoorschriften van de ondernemer de tegels toch heeft verwerkt althans heeft laten verwerken en derhalve de ondernemer niet in de gelegenheid heeft gesteld voor die verwerking de partij te bekijken en eventueel te vervangen.

De aangevoerde omstandigheden op grond waarvan de tegels door de consument zijn verwerkt, komen naar het oordeel van de commissie geheel voor zijn risico en kunnen daar dan ook niet aan af doen.

Onder dergelijke omstandigheden is het naar het oordeel van de commissie niet redelijk alsnog compensatie te verlangen zoals door de consument verzocht.

Van schade door toedoen van de ondernemer is ook overigens niet gebleken.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is en zal het door de consument verlangde worden afgewezen.

Hetgeen door de consument voorts nog is aangevoerd behoeft geen bespreking nu dit niet tot een ander oordeel kan leiden.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Verklaart de klacht ongegrond en wijst het door de consument verlangde af.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Thuiswinkel, bestaande uit de heer mr. N. Schaar, voorzitter, de heer mr. S.L.R. van Nuijs, de heer mr. C.A. Bontje, leden, op 6 november 2019.