Consument heeft schikkingsaanbod ondernemer geaccepteerd; niet ontvankelijk in zijn klacht

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Centrale Antenne Inrichtingen    Categorie: Ontvankelijkheid    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: CAI09-0067

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de grondslag en de omvang van het geïncasseerde abonnementsgeld.   De consument heeft op 11 mei 2009 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer had in 2008 een actie. Daarbij werd voor een proefperiode van twee maanden digitale televisie aangeboden indien de abonnee daarbij ook een digitale ontvanger kocht. Ik heb het aanbod van de ondernemer aanvaard. Dat betekende dat het proefabonnement, zonder dat ik moest opzeggen, na een periode van twee maanden automatisch werd beëindigd. Het proefabonnement vond ik geen succes. Na een periode van twee maanden was er ineens geen beeld meer. Ik heb telefonisch met de ondernemer afgesproken dat zij de verbinding weer zou herstellen, maar dan op basis van het basisabonnement. Ik heb de ondernemer gemachtigd het abonnementsgeld van mijn girorekening af te schrijven. Uiteindelijk heb ik op 27 december 2008 mijn abonnement opgezegd. De ingangsdatum van de beëindiging van het abonnement is 1 februari 2009. De ondernemer heeft bij brief d.d. 9 januari 2009 de opzegging bevestigd. In die brief heeft de ondernemer tevens aangegeven dat zij het abonnementsgeld dat zij teveel had afgeschreven, zou restitueren. Dat is niet gebeurd. Uit de bankafschriften bleek mij dat de ondernemer via de aan haar verstrekt machtiging een te groot bedrag van mijn rekening heeft afgeschreven.   De consument verlangt restitutie van een bedrag van € 19,65 en dat vordering, die het incassobureau heeft ingesteld, zal vervallen.   Standpunt van de ondernemer   De ondernemer heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid haar standpunt schriftelijk aan de commissie kenbaar te maken.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De ondernemer heeft de consument voor de zitting een schriftelijk schikkingsaanbod gedaan. De consument heeft dat schikkingsaanbod aanvaard. De ondernemer heeft het door de consument verlangde bedrag betaald en de incassoactiviteit is beëindigd.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Uit de brief van de consument d.d. 4 september 2009, in samenhang met de brief van de consument van 9 oktober 2009 begrijpt de commissie dat de consument het schikkingsaanbod van de ondernemer heeft geaccepteerd, zodat een vaststellingsovereenkomst tussen partijen tot stand is gekomen. Vervolgens heeft de ondernemer de vaststellingsovereenkomst geëffectueerd. Uit de brief van het incassobureau d.d. 6 oktober 2009 begrijpt de commissie dat op verzoek van de ondernemer de incassoactiviteit is beëindigd.   Het bovenstaande leidt tot het oordeel dat de consument in zijn klacht niet ontvankelijk is.   Vaststaat dat de klacht bij de commissie is ingediend op het moment dat het geschil (nog) bestond. Gelet op onder andere het terugbetalingsgedrag van de ondernemer, is de commissie van oordeel dat het geschil op goede gronden aan haar is voorgelegd, zodat de commissie zal beslissen dat de ondernemer overeenkomstig het bepaalde in artikel 21, lid 2 Reglement van de Commissie het klachtengeld aan de consument moet betalen.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De consument wordt in zijn klacht niet-ontvankelijk verklaard.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Centrale Antenne Inrichtingen op 3 december 2009.