Consument heeft tijdig over vermissing geklaagd. Verhuizer heeft in dit geval de bewakingszorg over de goederen van de consument overgenomen

  • Home >>
  • Verhuizen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Verhuizen    Categorie: Verhuizing    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: VER07-0037-1

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 20 juni 2006 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het uitvoeren van een verhuizing tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 3.410,–. Het uitvoeren van de verhuizing vond plaats op 27 en 28 augustus 2006 (de consument heeft abusievelijk in het klachtenformulier 2007 vermeld).   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Het was een chaotische verhuizing in die zin dat de juiste voorman ontbrak, er te onervaren personeel was, alsmede te weinig dozen, papier en schrijfmateriaal om te coderen. Uiteindelijk kwam de juiste voorman rond het middaguur. Bij het uitladen in [het buitenland] was het een chaos. Ik moest wel tekenen voor akkoord omdat anders men weigerde de tweede auto uit te pakken. De verhuizing was een haastklus voor de verhuizers. Er is een aantal van 7 jassen/mantels, die in een kast in de berging onderin de flat in [de oude woonplaats] hingen, niet op het nieuwe adres aangekomen. Wel kreeg ik spullen die mij niet toebehoren, onder meer een schemerlamp en kinderspeelgoed. De verzekering van de ondernemer heeft de claim afgewezen, omdat ik wat betreft de ontvangst van de inboedel voor akkoord had getekend.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Ik heb direct na de verhuizing de vermissing van de jassen gemeld bij de ondernemer. Tijdens de verhuizing ben ik eerder naar het nieuwe adres in [het buitenland] vertrokken. Daarvoor had ik de verhuizers op de kast met jassen gewezen in de berging. We hebben nog vanuit [het buitenland] met de huismeester gebeld met de vraag of de jassen nog in de berging waren. Hij antwoordde dat alles was meegenomen.   De consument verlangt vergoeding voor de vermissing van de jassen.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De door de consument verlangde voorman kon niet eerder komen dan aan het eind van de ochtend. De dozen zijn door ons ingepakt. Er waren voldoende dozen aanwezig. Ook schrijfmateriaal was er voldoende. Het bevreemdt ons dat er voor een kapitaal aan bontjassen in een niet beveiligde berging hebben gehangen. Het is niet uitgesloten dat de jassen in de nacht voor de verhuizing zijn ontvreemd. Het is uitgesloten dat de consument spullen van een ander heeft ontvangen. Onze voorman weet pertinent zeker dat het kinderspeelgoed uit de woning van de consument kwam.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   In feite beperkt het geschil zich tot de vermissing van de jassen, die zich in de berging van de flat [op het oude adres] hebben bevonden. Ten eerst dient de vraag te worden beantwoord of de consument terstond heeft geklaagd over de vermissing van de jassen. Onweersproken heeft de consument ter zitting gesteld dat zij direct na de verhuizing bij de ondernemer heeft geklaagd over de vermissing van de jassen. In ieder geval blijkt uit het schrijven van de ondernemer aan de consument d.d. 13 september 2006, waarin de ondernemer schrijft dat hij de schade zal doorgeven aan de verzekeraar, dat de consument voor die datum bij de ondernemer heeft geklaagd. Feitelijk heeft de verzekeraar zich bij brief van 2 augustus 2007 uitsluitend uitgelaten over de schade wegens vermissing van de jassen. Hoewel de brief van de ondernemer aan de consument d.d. 13 september 2006 niet spreekt van vermissing van jassen, maar over beschadiging, concludeert de commissie uit het samenstel van feiten dat vaststaat dat de consument over de vermissing van de jassen bij de ondernemer heeft geklaagd binnen de in artikel 17 van de Algemene Voorwaarde Voor Verhuizingen 2006 genoemde termijn van 14 dagen. Niet weersproken is dat de consument eerder uit [haar oude huis] is vertrokken richting [het buitenland] en dat zij dat heeft gedaan in overleg met de voorman. In feite heeft de ondernemer daarmee naast de regie over de verhuizing ook de bewakingszorg over de goederen van de consument overgenomen. De jassen zijn niet in [het buitenland] aangekomen. Dat komt op grond van het bovenstaande voor risico van de ondernemer. De vraag dient vervolgens te worden beantwoord wat de schade wegens de vermissing van gedeeltelijk oudere jassen is. De consument komt – omgerekend naar euro’s – tot een bedrag van ongeveer € 15.000,– aan nieuwwaarde. De dagwaarde stelt de commissie op 10% en wel op € 1.500,–.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 1.500,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 100,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 200,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Verhuizen op 8 mei 2008.