Consument heeft weinig tot niets aan de cursus gehad, hetgeen te wijten is aan de ondernemer

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Particuliere Onderwijsinstellingen    Categorie: Conformiteit    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: PON08-0003

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 15 november 2006 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het geven van de opleiding PC Senior tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 2.400,–.   De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De cursus was bedoeld om te leren surfen, e-mailen, telebankieren, msn-en, speciaal voor senioren. We zouden 13 weken achter elkaar – vanaf 20 maart 2007 tot en met 19 juni 2007 – les krijgen van 13.30 uur tot 16.00 uur. We kregen echter maar les tot 15.30 uur. Na twee middagen werd ons verteld, dat de computers niet aangesloten konden worden, omdat er maar één internetaansluiting was en die was voor de leraar. Dat hield in dat de leraar alles op zijn scherm aanwees, wij alles moesten opschrijven en het thuis maar verder uitzoeken. Naast de kortere lestijden hebben wij op 8 mei 2007, 12 juni 2007 en 19 juni 2007 om verschillende redenen geen les gehad. De cursus was voor mij en mijn medecursisten een enorme teleurstelling. Ik heb direct contact met [de verkoper] opgenomen. Hij liet mij weten dat hij er niets aan kon doen. Ook heb ik mijn klachten aan de leraar kenbaar gemaakt.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Zij benadrukt nog eens dat ze in het geheel niets aan de cursus heeft gehad. Direct na aanvang van de cursus heb ik mijn klacht bij [de verkoper] gedeponeerd en tevens heb ik mijn ongenoegen over de cursus bij de leraar regelmatig geuit.   De consument verlangt een bedrag die in verhouding staat tot de geleverde wanprestatie.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Wij hebben de klacht van de consument pas ontvangen, toen de opleiding reeds was afgerond. Hierdoor zijn wij niet in staat geweest tijdens de opleiding in te grijpen, en zaken aan te pakken of op te lossen. Wel hebben wij de consument ter compensatie voor het ontevreden gevoel € 200,– aangeboden. De consument heeft dat aanbod afgewezen, waarna wij nog hebben aangeboden vier internet lessen op locatie in de omgeving te geven voor de consument en haar medecursisten, met een bruikleen laptop.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Nu de ondernemer niet de gang van zaken tijdens de cursus heeft weersproken, evenmin de feitelijk duur van die cursus en de middagen dat er geen cursus is gegeven, komt de commissie tot het oordeel dat cursusovereenkomst slechts zeer ten dele is nagekomen. Immers het praktisch leren omgaan met de computer, zoals overeenkomen, ontbreekt helemaal, terwijl niet alle overeengekomen uren en middagen les is gegeven. De commissie komt tot de conclusie dat de consument weinig tot niets aan de cursus heeft gehad.   De consument heeft bovendien onweersproken gesteld dat zij haar klachten over de cursus eerst bij [de verkoper] en vervolgens bij haar leraar heeft gelegd en dit laatste enkele keren heeft herhaald. De consument mag er dan toch vanuit gaan, dat die klachten dan toch bij de ondernemer terecht komen. Immers, [de verkoper] vertegenwoordigt blijkens de cursusovereenkomst de ondernemer en dat geldt eveneens voor de leraar. Immers die leraar geeft daar toch in opdracht van de ondernemer les. De commissie is dan ook van oordeel dat de ondernemer niet het beroep toekomt op: ‘Wij hebben de klacht van de consument pas ontvangen, toen de opleiding reeds was afgerond.’   De commissie is van oordeel dat de consument weinig tot niets aan die cursus heeft gehad en voorts dat een en ander geheel te wijten is aan de ondernemer. Enkel volledige teruggave van het cursusgeld is onder deze omstandigheden passend en geboden.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 2.400,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 75,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 150,–.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen op 19 september 2008.