Consument is akkoord gegaan met verkoopvoorwaarden, dus moet verkoopkosten aan ondernemer betalen

  • Home >>
  • Recreatie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Recreatie    Categorie: Kosten    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 8791/13711

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De consument klaagt over de verkoopkosten die zij aan de ondernemer moet betalen bij de verkoop van haar chalet. De consument geeft aan dat zij de ondernemer niet heeft verzocht om bij de verkoop diensten voor haar te verrichten. De ondernemer geeft aan dat toen de consument het chalet kocht, zij drie formulieren heeft getekend. Hierin is onder andere vermeld het af te dragen vaste bedrag bij eventuele verkoop van het chalet. De consument is akkoord gegaan met deze verkoopvoorwaarden en is volgens de ondernemer dus gehouden om de verkoopkosten te betalen. De commissie oordeelt dat de consument een formulier heeft ondertekend, waarbij is afgesproken dat de consument een bepaald bedrag aan de ondernemer moet voldoen bij verkoop van het chalet. De consument had ervoor kunnen kiezen om van het sluiten van de overeenkomst af te zien als zij het niet eens was met de verkoopvoorwaarden. Nu de consument dat niet heeft gedaan is zij verplicht een deel van de verkoopsom aan de ondernemer te betalen. De klacht is ongegrond.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil betreft de verkoopkosten die de ondernemer bij de consument in rekening heeft gebracht.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Op 23 augustus 2019 hebben wij ons chalet verkocht. Wij hebben op geen moment de ondernemer het verzoek gedaan bij die overdracht diensten voor ons te verrichten. De ondernemer heeft een bedrag van € 2.268,– van ons bedongen voor zijn akkoord bij verkoop. We hebben bezwaar gemaakt tegen dit bedrag, maar de ondernemer wijst het bezwaar af.

Standpunt van ondernemer
Voor het standpunt van ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De consument kocht via een makelaar op 5 september 2017 een chalet op ons park. Zoals gewoonlijk vinden er altijd eerst drie gesprekken plaats met de potentiële kopers van een chalet alvorens tot verkoop wordt overgegaan. in deze gesprekken worden alle formulieren doorgenomen en in het laatste gesprek worden deze ondertekend door de kopers. De betreffende formulieren zijn de Recron Huurovereenkomst vaste plaatsen, de bijbehorende Recron-voorwaarden, de bijbehorende verkoopvoorwaarden van ons park en de Parkregels. Tevens wordt het af te dragen vaste bedrag bij eventueel verkoop van het aan te kopen chalet goed onderbouwd alvorens men besluit te kopen en dit formulier te ondertekenen. De consument is akkoord gegaan met de verkoopvoorwaarden van ons park, welke voorwaarden wij overigens al vele jaren hanteren.

Juridisch kader
Artikel 9 van de Recron-Voorwaarden (Verkoop kampeermiddel)

1. Verkoop van het kampeermiddel is te allen tijde toegestaan. De verkoop van het kampeermiddel met behoud van plaats is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van de ondernemer.
2. De ondernemer kan verkoopvoorwaarden hanteren welke de recreant in acht dient te nemen.
3. De recreant die het kampeermiddel verkoopt, dient dit voorafgaand aan de verkoop aan de ondernemer bekend te maken. Bij levering van het kampeermiddel eindigt de overeenkomst van rechtswege met onmiddellijke ingang. Het staat de ondernemer vrij al dan niet met de koper een overeenkomst aan te gaan. De ondernemer mag het sluiten van de overeenkomst met de koper niet afhankelijk stellen van een financiële tegemoetkoming of van een opdracht tot bemiddeling aan de ondernemer.
4. Het staat de recreant vrij zijn kampeermiddel zelf te verkopen dan wel de ondernemer of -na schriftelijke toestemming van de ondernemer- een derde hiervoor in te schakelen. Indien de recreant de ondernemer of een door de ondernemer aangewezen derde opdracht geeft op te treden als bemiddelaar bij de verkoop van het kampeermiddel kan dit uitsluitend bij schriftelijke overeenkomst.
5. Bij de opdracht als bedoeld in de tweede zin van het vierde lid, bedraagt de bemiddelingsvergoeding een vastgesteld overeengekomen bedrag of een bepaald percentage van de verkoopprijs. Deze bemiddeling vergoeding dient in redelijke verhouding te staan tot de te verwachten uren en kosten die de bemiddelaar maakt of zal maken voor zijn opdracht. In afwijking van het hiervoor in dit lid bepaalde kunnen recreant en ondernemer voorafgaand aan de bemiddeling een vergoeding van de kosten en uren van de ondernemer op basis van nacalculatie overeenkomen. De ondernemer specificeert deze kosten en uren. De ondernemer verstrekt aan de recreant schriftelijk of elektronisch een kwitantie.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De consument heeft zich op het standpunt gesteld dat zij niet gehouden is om het vaste bedrag bij verkoop te betalen, aangezien zij de ondernemer op geen enkele wijze heeft ingeschakeld bij die verkoop. De ondernemer daarentegen verwijst naar de informatievoorziening voorafgaande aan de koop van het betreffende chalet in 2017 (onder andere de verkoopvoorwaarden van het park) en naar het feit dat de consument en haar partner zich op 5 september 2017 uitdrukkelijk akkoord hebben verklaard met betaling van het vaste bedrag van € 2.268,90 bij verkoop van het kampeermiddel met behoud van staanplaats.

Vaststaat dat de consument haar chalet op de vaste standplaats heeft verkocht en dat de ondernemer daarmee heeft ingestemd. Tevens staat vast dat er tussen partijen op 5 september 2017 een overeenkomst is gesloten, waarin expliciet is opgenomen dat de consument bij verkoop van haar kampeermiddel op de vaste plaats is gehouden om een bedrag van € 2.268,90 aan de ondernemer te betalen.

De commissie verstaat het standpunt van de consument aldus, dat zij zich beroept op wat is gesteld in artikel 9 van de Recron-voorwaarden voor vaste plaatsen, in die zin dat er bij bemiddeling van verkoop wel naar redelijkheid een vergoeding in rekening gebracht mag worden, maar dat in dit geval helemaal geen vergoeding in rekening gebracht mag worden, aangezien zij de ondernemer geen opdracht heeft gegeven tot bemiddeling bij verkoop.

Evident is dat de ondernemer geen enkele bemoeienis heeft gehad met de verkoop van het kampeermiddel van de consument. Evenmin heeft de ondernemer het sluiten van de overeenkomst tussen de consument en de opvolgende koper afhankelijk gesteld van een financiële tegemoetkoming of van een opdracht tot bemiddeling aan de ondernemer. Daar staat echter tegenover dat de ondernemer onweersproken heeft gesteld dat hij de consument destijds uitvoerig heeft geïnformeerd over de toepasselijke regelgeving, waaronder de verkoopvoorwaarden van het park. De commissie merkt hier op dat de ondernemer ingevolge artikel 9, tweede lid, van de Recron-voorwaarden verkoopvoorwaarden kan hanteren die de consument in acht dient te nemen. De consument had er dus voor kunnen kiezen van het sluiten van een overeenkomst af te zien in geval zij zich niet kon verenigen met (een deel van) de verkoopvoorwaarden.

In de fase van informatievoorziening door de ondernemer is het te betalen vaste bedrag van € 2.268,90 aan de orde geweest. Uiteindelijk heeft de consument zich op 5 september 2017 uitdrukkelijk en zonder voorbehoud akkoord verklaard met betaling van voornoemd bedrag in geval van verkoop van haar kampeermiddel met behoud van de staanplaats. Naar het oordeel van de commissie is dit een valide rechtsgrond voor de vordering van de ondernemer tot betaling van het bedrag van € 2.268,90.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De commissie verklaart de klacht ongegrond, zodat het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Recreatie, bestaande uit de heer mr. H.A. van Gameren, voorzitter, de heer P.W.M. Meijkamp, mevrouw mr. J.M. Huysman- Hartkamp, leden, op 14 februari 2020.