Consument is niet ingegaan op het aanbod van de ondernemer de jurk te onderzoeken, maar heeft (voor eigen risico) een plaatselijke kleermaker een correctie aan de jurk laten uitvoeren.

  • Home >>
  • Bruidsmode en Maatwerk >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Bruidsmode en Maatwerk    Categorie: Klacht    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: TEX09-0024-1

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een d.d. 13 december 2008 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst, waarbij de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een trouwjurk (hierna te noemen: het artikel) tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 1.399,95 (exclusief vermaakkosten).   De consument heeft op 25 jun  2009 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Aanvankelijk paste de jurk perfect en was alleen wat te wijd bij de armgaten. In plaats van een kleine noodzakelijke aanpassing is de jurk veel te diep aangepast en ingenomen. Dit is ook op 30 mei 2009 bij het ophalen van de jurk aangegeven, maar desondanks is onder druk toch een handtekening gezet en de jurk meegenomen. Omdat de jurk niet paste is een plaatselijke kleermaker benaderd, die na lang aandringen de jurk provisorisch heeft aangepast. Wat vooral betreurenswaardig is is de klantonvriendelijke opstelling van de ondernemer. De consument verlangt een schadevergoeding van € 800,–.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Op 30 mei 2009 is de trouwjurk voor de derde maal gepast en in orde bevonden. Als bevestiging daarvan is voor akkoord getekend. Op of omstreeks 13 juni 2009 wordt contact opgenomen met de mededeling dat de jurk te strak is. Het aanbod om naar de ondernemer toe te komen om de jurk nader te bekijken is afgewezen. Daarop heeft de consument nagelaten om op correcte wijze met een ingebrekestelling te klagen, maar heeft een derde partij ingeschakeld.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het artikel zorgvuldig onderzocht. De commissie komt tot de volgende bevindingen en overwegingen.   Op grond van de door partijen overgelegde stukken heeft de commissie vastgesteld, dat de bruidsjurk op 30 mei 2009 is gepast er daarna voor akkoord is getekend en vervolgens is meegenomen. De omstandigheid, dat dit, zo van de zijde van de consument is aangegeven, bij gebrek aan assertiviteit en dus min of meer tegen haar zin is gedaan, kan met het oog op de in geding zijnde belangen van partijen niet met zich brengen dat daarop thans in redelijkheid nog wordt teruggekomen. Voorts is aan de hand van de gedingstukken geconstateerd dat de consument zich op of omstreeks 13 juni 2009 met haar klacht tot de ondernemer heeft gewend, die vervolgens heeft aangeboden om in zijn zaak de jurk nogmaals aan een onderzoek te onderwerpen teneinde het gerezen probleem op te lossen, althans een poging daartoe te ondernemen. Om haar moverende redenen is de consument niet op dit aanbod ingegaan, maar heeft zich gewend tot een plaatselijke kleermaker om een correctie aan te brengen.   Gelet op het vorenstaande is de commissie tot de conclusie gekomen, dat onder de gegeven omstandigheden het risico van een gepaste aankoop op de consument rust. Dit temeer, daar door de uitgevoerde reparatie de commissie niet meer de oorspronkelijke staat van de jurk kan onderzoeken, nu de consument zonder daarvoor van de ondernemer verkregen toestemming door een derde heeft laten vermaken.   Hoewel ook de commissie het op zichzelf betreurt dat de huwelijksdag niet heeft gebracht, hetgeen de consument ervan had verwacht, ziet zij geen aanleiding om de consument een vergoeding toe te kennen ten laste van de ondernemer, nu deze in objectieve zin geen toerekenbare tekortkoming kan worden verweten. Hetgeen door en namens de consument ter verdediging van haar standpunt is aangevoerd kan het gegeven oordeel van de commissie niet anders maken.   De commissie is derhalve van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Het artikel wordt voor rekening van de consument aan haar teruggestuurd.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Textiel en Schoenen, op 12 januari 2010.