Consument is voor zichzelf opgetreden.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Thuiswinkel    Categorie: Bevoegdheid    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: THU06-0031

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 12 december 2003 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een laptop tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 2.342,44, waaronder begrepen een garantieverlenging tot 36 maanden voor € 150,–. De levering vond plaats op of omstreeks 12 december 2003.   De consument heeft de klacht op 15 mei 2005 voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Toen – na aanbieding op 16 augustus 2005 – ter reparatie bleek dat de laptop niet gerepareerd kon worden, werd gezegd dat de ondernemer vanwege de afgesloten garantieverlenging van 36 maanden het aankoopbedrag zou vergoeden. Later gaf de ondernemer aan dat vervanging van de dvd-rom onrealistisch is en € 200,– vergoed zou kunnen worden. Weer later zou de ondernemer aan de hand van het reparatierapport bezien of reparatie zinnig is, maar er werd niets meer van de ondernemer vernomen.   De consument verlangt, na wijziging van het verzochte ter zitting, vervanging van de dvd-rom.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Vanwege de daaraan verbonden kosten is reparatie van de dvd-drive niet zinnig. De ondernemer heeft daarom eind 2005 aangeboden een bedrag van € 200,– exclusief BTW te vergoeden, alsmede een aanbod gedaan voor een vervangende externe dvd-brander.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.   Computer aan huis bij de consument langdurig onderzocht met behulp van Universal Diagnostic Toolkit Micro2000 (twee uur). Tijdens het onderzoek is het volgende vastgesteld. De monitor heeft foutloos gewerkt tijdens het vele malen opstarten. Het operating systeem is door een kennis van de consument vervangen maar niet goed geregistreerd en geactiveerd waardoor het systeem instabiel is geworden. De dvd-rom functioneert hierdoor niet helemaal goed (kan geen cd’s branden maar leest wel). Eerst dient het operating systeem origineel gemaakt te worden.   Herstel is technisch mogelijk door eerst het operating systeem te vervangen voor het origineel en dan indien dat nog nodig is het vervangen van de dvd-rom.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De consument kan geen rechten ontlenen aan een gestelde – op 25 november 2005 (door [naam ondernemer]) de ondernemer mondeling gedane – toezegging om vanwege de afgesloten garantieverlenging van 36 maanden het aankoopbedrag van € 2.106,20 te vergoeden. Reeds omdat de consument wist dat de gestelde toezegging werd gedaan zonder dat de laptop door de ondernemer goed was bezien, mocht de consument dat redelijkerwijze niet opvatten als een onomwonden toezegging het aankoopbedrag zonder meer te retourneren. Uit het deskundigenrapport volgt dat er geen problemen meer zijn met de monitor. De consument bevestigt dit ter zitting en geeft aan dat deze inderdaad weer probleemloos werkt sinds een kennis werkzaamheden aan de laptop heeft uitgevoerd, terwijl de klacht zich volgens de consument eigenlijk alleen nog beperkt tot de dvd-brander.   Uit het deskundigenrapport volgt verder dat het operating systeem en de dvd-rom instabiel zijn geworden door de werkzaamheden die een kennis van de consument aan de laptop heeft uitgevoerd. Voorzover problemen worden veroorzaakt doordat een kennis van de consument werkzaamheden aan de laptop heeft uitgevoerd, kan dat echter niet aan de ondernemer worden toegerekend en komt dit jegens de ondernemer voor rekening van de consument. Blijkens de stukken en stellingen van partijen was echter reeds voordat een kennis van de consument werkzaamheden aan de laptop heeft uitgevoerd, sprake van gemelde afwijkingen aan de dvd-rom. In zoverre rapporteert de deskundige begrijpelijkerwijs ook dat eerst het operating systeem dient te worden vervangen, waarna pas een eventuele vervanging van de dvd-rom kan worden bezien. Tussen partijen is verder niet in geschil dat sprake is van een afgesloten garantieverlenging van 36 maanden, zodat de gemelde afwijkingen aan de dvd-rom zich binnen de contractuele garantietermijn hebben geopenbaard. Bij gebreke van aanknopingspunten om te oordelen dat de gemelde afwijkingen aan de dvd-rom aan de consument kunnen worden toegerekend, komen deze dan ook jegens de consument voor rekening van de ondernemer.   Uit het deskundigenrapport volgt niet dat herstel niet mogelijk of aangewezen zou zijn. De consument verklaart ter zitting echter vanwege de slechte klachtenafhandeling geen enkel vertrouwen meer te hebben in de ondernemer en deze ook geen herstelwerkzaamheden te willen laten verrichten. De ondernemer is weliswaar ter zitting niet verschenen doch stelt zich blijkens de speciaal ten behoeve van de zitting gefaxte brief d.d. 13 april 2006 ook zelf nog steeds op het standpunt dat reparatie niet zinnig is. Mede gelet daarop oordeelt de commissie het in het licht van de door de deskundige begrote herstelkosten redelijk en billijk dat de ondernemer aan de consument een vergoeding van € 275,– betaalt.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   Nu de klacht van de consument gegrond wordt bevonden, wordt tevens bepaald, dat de ondernemer aan de consument het door deze betaalde klachtengeld geheel moet vergoeden.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 275,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies. Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag.   Partijen dienen elkaar over en weer in de gelegenheid te stellen aan hun verplichtingen uit dit bindend advies te voldoen.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Bovendien betaalt de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie aan de consument een bedrag van € 25,– terzake klachtengeld.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Thuiswinkel, op 19 september 2006.