Consument is zelf verantwoordelijk voor informatie over de vergoedingen in het kader van de Wet voorzieningen Gehandicapten.

  • Home >>
  • Taxivervoer >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Taxivervoer    Categorie: Informatie    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: TAX07-0001

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de vraag wie verantwoordelijk is voor een overschrijding van de op basis van de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) toegekende jaarlijkse vergoeding van € 1.665,–.   De consument heeft een bedrag van € 519,24 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.   De consument heeft op 17 november 2006 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument maakte regelmatig gebruik van een taxi van de ondernemer uit [het dorp] waar zij woonachtig was. Volgens gebruik stuurde de ondernemer een ritoverzicht en de factuur aan de gemeente. De consument heeft nooit iets hoeven tekenen. Zij kreeg ook geen afschriften van de facturen die aan [de gemeente] werden gezonden. Op 10 november 2006 ontving de consument een brief van de ondernemer dat de limiet (€ 1.665,–) is overschreden met het verzoek het overschreden bedrag te betalen. Het totaal van de overschrijding bedraagt € 519,24. De commissie verwijst kortheidshalve nog naar de brief van [de zoon van de consument] aan de commissie d.d. 19 januari 2007. De inhoud hiervan dient als hier ingelast te worden beschouwd.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Tijdens de taxiritten vroeg de consument wel eens of de limiet werd benaderd. Steeds was het antwoord dat zij daarover zich geen zorgen moest maken. De consument kon daarop vertrouwen omdat zij steeds bij hetzelfde bedrijf – de ondernemer- een taxi huurde en men elkaar in dit dorp goed kende.   De consument verlangt dat beslist wordt dat zij de betreffende nota’s (totaal € 519,24) niet hoeft te betalen.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Er is nimmer door de consument aan onze chauffeurs, die de ritten verzorgden, gevraagd naar het restant van haar budget Wvg-taxikosten vergoeding. Overigens zijn de chauffeurs hiervan niet op de hoogte. Nimmer is door de consument aan de administratie van het bedrijf gevraagd naar de stand van het restant van de vergoeding. De consument dient zelf het budget in de gaten te houden. Door de afgifte van een machtiging heeft de consument ons gemachtigd de facturen rechtstreeks naar de gemeente te zenden. Er is geen afspraak gemaakt tussen de consument en ons bedrijf inhoudende dat wij het restant van het budget steeds aan de consument zouden melden. De consument kon steeds ons kantoor benaderen om het restant op te vragen. De commissie verwijst kortheidshalve verder naar de brief van de ondernemer aan de commissie d.d. 5 maart 2007. De inhoud dient als hier ingelast te worden beschouwd.   De ondernemer heeft het aanbod gedaan van een korting van 10 % op het gevorderde bedrag zijnde € 51,93.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De overeenkomsten tot het maken van taxiritten zijn gesloten tussen de consument en de ondernemer. Dat betekent dat de consument deze dient te betalen. De facturen staan dan ook op naam van de consument. De consument heeft een machtiging gegeven aan de ondernemer om de taxifacturen naar de gemeente te zenden. De gemeente betaalt dan de rekening aan de ondernemer ten laste van het aan de consument toegekende budget. Het is dan ook de taak van de consument om bij de gemeente te informeren naar de stand van zaken van (het restant van) het budget. Het is immers in theorie mogelijk dat de consument elders in het land een taxirit maakt en de nota indient bij de gemeente om deze ten laste van het budget aan de consument te vergoeden. Het restant in de boeken van de gemeente kan dan ook in theorie verschillen met de stand in de boeken van de ondernemer. In dit geval blijkt dat de consument uitsluitend van de diensten van de ondernemer gebruik heeft gemaakt, zodat de ondernemer op verzoek van de consument ook de (juiste) stand van zaken heeft kunnen doorgeven. Er is evenwel niet gebleken dat de consument bij de administratie van de ondernemer een verzoek als hier bedoeld heeft ingediend. Ook al zou wel eens aan een chauffeur gevraagd zijn naar de stand van zaken van het budget, wat door de ondernemer wordt ontkend, dan kan dat niet worden aangemerkt als een verzoek tot opgave van het totaal der gereden ritten, ook al omdat een chauffeur dat gewoonweg niet kan weten. De consument zal het totaal van de overschrijding minus de aangeboden 10% en aldus een bedrag van € 467,32 aan de ondernemer dienen te betalen.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Met in achtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag als volgt verrekend. Het bedrag van € 467,32 wordt betaald aan de ondernemer. Het bedrag van € 51.92 wordt betaald aan de consument.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Taxivervoer op 28 juni 2007.