Consument kan koopovereenkomst tuinset niet bewijzen.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Groen    Categorie: Bewijs    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: GRO.D01.0044

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het al dan niet onder garantie leveren van een tuinset met toebehoren.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak:   In de schriftelijke klacht stelt de consument dat zij omstreeks begin 2000 een tuinset heeft gekocht bij de ondernemer bestaande uit een tafel, vier stoelen, twee ligstoelen en bijbehorende kussens. Met de aankoop is een bedrag van ongeveer ƒ 3.000,– gemoeid. Zij voert aan dat de levering ondeugdelijk is geweest nu een van de stoelen zodanig is versleten dat deze niet langer bruikbaar is. Ook de andere stoelen vertonen aanzienlijke slijtage. Op grond daarvan vordert zij een nieuwe tuinset dan wel terugbetaling van de volledige koopsom.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak.   De ondernemer voert aan dat hij in de administratie heeft nagezocht of de onderhavige transactie kon worden teruggevonden. [De ondernemer] heeft daarvoor de nodige recherchewerkzaamheden verricht. Dit heeft niet geleid tot het door hem gewenste resultaat. Hij stelt dat het gaat om een tuinset, voornamelijk bestaande uit rieten onderdelen. Op een dergelijke tuinset pleegt geen garantie, althans niet langer dan een jaar, te worden verstrekt. De ondernemer heeft zijn twijfels geuit met betrekking tot het standpunt van de consument nu deze steeds wisselende tijdstippen heeft genoemd, waarop de aankoop zou zijn geschied. In dat verband heeft de ondernemer zich afgevraagd of de consument de tuinset wel bij hem heeft gekocht.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.   De gehele set is geheel in verval. De oorzaak hiervan is weersinvloeden zoals regen en inwerking van zon gedurende meerdere jaren. De set is op meerdere plaatsen ingezakt en diverse manou delen zijn geheel los geraakt van de rest van de delen. Deze tuinset is wel gemaakt voor gebruik buiten echter het zal wel verstandig zijn om de set wanneer deze niet wordt gebruikt te beschermen tegen invloeden van het Nederlandse klimaat. Alleen in de winter binnenzetten lijkt mij niet voldoende.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De consument heeft in afwijking van hetgeen in de oorspronkelijke klacht is vermeld, aangevoerd dat de tuinset in het voorjaar van 1998 zou zijn aangeschaft. In de loop van de behandeling van de klacht heeft de consument een verklaring in het geding gebracht van [een zekere mevrouw], die verklaart dat de set in het voorjaar van 1999 zou zijn afgeleverd. Desgevraagd heeft de consument verklaard niet meer te beschikken over een nota of enig papier, waaruit zou kunnen blijken dat de tuinset bij deze ondernemer is aangeschaft.   De commissie is van oordeel dat hetgeen de consument heeft aangevoerd niet geloofwaardig is. Indien al wordt aangenomen dat de tuinset bij deze ondernemer is gekocht, dan geldt, dat op een tuinset als de onderhavige, gezien het materiaal, niet meer dan een jaar garantie wordt verleend. Weliswaar heeft de ondernemer erkend, dat dit niet zonder meer kenbaar is, maar dit volgt uit de aard van de zaak en de ondernemer heeft aangevoerd tot niet meer garantie gehouden te zijn dan hij voor een dergelijke tuinset bij de leverancier kan claimen.   Uit de door de consument gegeven toelichting blijkt in ieder geval dat de tuinset enige jaren geleden is aangeschaft. Gezien de inhoud van het deskundigenbericht staat vast dat de tuinset gedurende meerdere jaren aan weer en wind heeft blootgestaan. In zoverre is de door de consument verkondigde stelling, dat de tuinset steeds `s winters wordt binnengehaald niet aannemelijk. Datzelfde geldt voor de – eerst ter zitting naar voren gebrachte – stelling, dat de tuinset ook zomers tegen de regen wordt beschermd door deze bij regenachtig weer te plaatsen onder de hooimijt. Indien deze stellingen van de consument juist zouden zijn, zou het deskundigenbericht niet hebben kunnen constateren dat deze tuinset enige jaren aan weer en wind heeft blootgestaan. Nu de consument op geen enkele wijze aannemelijk heeft kunnen maken dat zij bij deze ondernemer de tuinset heeft gekocht en wanneer dit is geschied is de klacht ongegrond.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Groen op 12 december 2001.