Consument kan niet bewijzen dat hij teveel betaald heeft

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Water    Categorie: (non)conformiteit / Kosten    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 173730/180525

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Het geschil betreft de vraag of de consument een tegoed heeft bij de ondernemer. De consument stelt over 2020 € 6,26 te veel betaald te hebben. De ondernemer is van mening dat uit alle stukken overduidelijk blijkt dat de consument geen tegoed heeft, maar zelfs nog een bedrag aan de ondernemer dient te betalen. De commissie geeft aan dat de ondernemer een overzicht heeft verstrekt van alle aan de consument door de ondernemer berekende bedragen en van alle door de consument betaalde bedragen in voornoemde periode. Het is dan aan de consument om aan te geven of, en zo ja waar, in dat overzicht onjuiste bedragen zijn vermeld. De consument is echter niet ter zitting verschenen, zodat het overzicht onweersproken is gebleven en dan ook aangenomen moet worden dat zij het met het overzicht eens is. Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft de vraag of de consument een tegoed heeft bij de ondernemer.

De consument heeft een bedrag van € 6,26 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt
het standpunt op het volgende neer.

De consument stelt over 2020 € 6,26 te veel betaald te hebben. Het bedrag van € 6,26 is het teveel
betaalde over de periode 29 mei tot 30 december 2020, zie periodeafrekening van 13 februari 2021. Dit
bedrag is door de ondernemer niet aan de consument uitbetaald, omdat zij het telkens terug heeft geboekt.
Ook al bewijst de consument dat zij het bedrag van € 6,26 terecht heeft verrekend met de factuur voor april
2022, blijft de ondernemer aangeven dat zij het nog moet betalen. De consument krijgt de ondernemer,
uiteraard, niet overtuigd dat zij in haar gelijk staat.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern
komt het standpunt op het volgende neer.

Wat betreft onderhavige klacht welke ziet op een vermeend tegoed, kan de ondernemer kort zijn. Op het
meegezonden chronologisch overzicht zijn alle facturen, betalingen en uitbetalingen betreffende het adres
van de consument opgenomen. Het overzicht betreft de periode 29 mei 2020 tot en met 19 juli 2022. Alle
door de consument vermelde betalingen staan hier bij. Uit het overzicht blijkt overduidelijk dat de
consument geen tegoed heeft, maar nog een bedrag aan de ondernemer dient te betalen. Als er al
verwarring kan zijn ontstaan, dan is dit het gevolg van het zeer irrationele betalingsgedrag van de
consument zelf. In plaats van een factuur in één keer volledig en binnen de gestelde termijn te voldoen,
blijft zij vasthouden aan (deel)betalingen, zelfs op momenten dat er geen openstaande facturen zijn. De
conclusie is dan ook even kort: de klacht dient ongegrond te worden verklaard en het depotbedrag dient
aan de ondernemer uitbetaald te worden.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De ondernemer heeft een overzicht verstrekt van alle aan de consument door de ondernemer berekende
bedragen en van alle door de consument betaalde bedragen in voornoemde periode. Het is dan aan de
consument om aan te geven of, en zo ja waar, in dat overzicht onjuiste bedragen zijn vermeld. De
consument is echter niet ter zitting verschenen, zodat het overzicht onweersproken is gebleven en dan ook
aangenomen moet worden dat zij het met het overzicht eens is. Dat overzicht vermeldt een schuld van de
consument aan de ondernemer, groot € 6,26. Dat bedrag zal dan ook aan de ondernemer toegewezen
worden. Betaling zal uit het depot plaatsvinden.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Met inachtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag als volgt verrekend. Het depotbedrag van
€ 6,26 dient aan de ondernemer uitgekeerd te worden.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten
verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Water, bestaande uit de heer mr. R.J. Paris, voorzitter, de heer
mr. E.F. Verduin en de heer H.W. Zuur, leden, op 17 november 2022.
R.J. Paris