Consument kiest er zelf voor een auto te kopen ver van zijn woonplaats. Ondernemer moet gelegenheid krijgen de auto zelf te onderzoeken en te herstellen.

  • Home >>
  • Voertuigen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Voertuigen    Categorie: Herstel    Jaartal: 2017
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 103587

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 4 januari 2016 tussen partijen tot stand gekomen koopovereenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een gebruikte auto van het merk [merknaam], type [naam van het type], tegen een door de consument te betalen prijs van € 50.000,–.

De overeenkomst is op 4 januari 2016 uitgevoerd.

De consument heeft op 11 februari 2016 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Na de aankoop in de showroom van de ondernemer is de auto geëxporteerd naar Duitsland. Aldaar is de auto door een merkdealer te Berlijn uitvoerig onderzocht. Daarbij is een mechanisch geluid ontdekt dat zich tussen de motor en de aandrijving bevindt.

De consument wenst dat de auto in Berlijn door de merkdealer op kosten van de ondernemer wordt gerepareerd. Dit brengt de minste overlast voor de consument mee.

De ondernemer is ten onrechte niet bereid daaraan zijn medewerking te verlenen. De ondernemer is slechts bereid de auto kosteloos te herstellen en de onderzoekskosten voor zijn rekening te nemen indien de consument de auto naar de ondernemer brengt.

De consument ziet af van een deskundigenonderzoek in opdracht van de commissie omdat de auto daarvoor naar Nederland moet worden getransporteerd en hij de daarmee gepaard gaande kosten in eerste instantie zelf zal moeten betalen

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Bij de aankoop van de auto is afgesproken dat de auto zonder garantie of aansprakelijk zou worden verkocht. Het ging de consument puur om de prijs omdat hij niet in de buurt woonde.

De consument gaf aan dat na een inspectie te Berlijn van de auto, een geluid tussen de motor en de bak was waargenomen. Dat geluid zou volgens de merkdealer nader moeten worden onderzocht.

Ondanks de gemaakte afspraken heeft de ondernemer aangegeven de auto kosteloos te willen inspecteren door een onafhankelijke instantie en afhankelijk van de uitkomst, de auto kosteloos te herstellen.

Op het verzoek van de consument om toestemming te geven de auto in Berlijn te laten herstellen heeft de ondernemer afwijzend gereageerd. Dit geldt ook voor het verzoek van de consument om de transportkosten voor rekening van de ondernemer te laten komen.

De consument heeft ervoor gekozen de auto niet in zijn buurt te kopen en weet dan vooraf dat hij voor een eventuele garantiereparatie verder moet rijden.

Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

Het is jammer dat het tot een geschil is gekomen. De ondernemer wilde de auto graag inspecteren. Mogelijk is sprake van een aan slijtage onderhevig druklager.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

In het onderhavige geschil klaagt de consument over een mogelijk te herstellen gebrek van zijn bij de ondernemer gekochte auto.

De consument is echter niet bereid de auto bij de ondernemer voor een inspectie van de klacht te brengen.

Ook heeft de consument aan de commissie laten weten, gelet op de kosten en de te verwachten uitkomst, af te zien van een in opdracht van de commissie in te stellen onderzoek.

Aldus is de gegrondheid van de klacht van de consument niet komen vast te staan, zodat om die reden de klacht dient te worden afgewezen.

Bovendien geldt gelet op de wet en de BOVAG-voorwaarden dat de consument gehouden is op straffe van verval van recht, om de auto alvorens door een derde te laten repareren, deze ter inspectie aan de verkoper aan te bieden en deze in de gelegenheid te stellen een eventueel herstel uit te voeren.

De omstandigheid dat de consument daarvoor kosten moet maken is het gevolg van het aan de consument toe te rekenen omstandigheid dat hij de auto bij de ondernemer heeft gekocht en niet van een persoon of bedrijf in de nabijheid van zijn woonplaats.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist en vastgelegd door de Geschillencommissie Voertuigen op 14 oktober 2016.