Consument klaagt onterecht over termijnverhoging en naheffing

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Kosten    Jaartal: 2021
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 41027/47986

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De consument klaagt over de energielevering door de ondernemer. De ondernemer heeft bij de contractverlening het maandbedrag verhoogd, terwijl de prijzen landelijk omlaag zijn gegaan. Daarnaast heeft de consument een naheffing van € 175,– ontvangen, die nergens op gebaseerd is. Tot slot vragen de energieleveranciers telkens naar de bankgegevens, terwijl dit erg fraudegevoelig is. De ondernemer geeft aan dat de netbeheerkosten en overheidsheffingen niet vast staan en door de netbeheerder en de overheid aangepast kunnen worden. Daarnaast komen de gebruikte tarieven overeen met de tarieven die in de overeenkomst zijn afgesproken. Tot slot wordt naar de laatste drie cijfers van de bankrekening gevraagd voor de automatische incasso voor energie. De commissie oordeelt dat de ondernemer alle verwijten duidelijk heeft weerlegd en onderschrijft het standpunt van de ondernemer. De klacht treft geen doel en is dus ongegrond.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft de levering van energie.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Het gaat om het volgende:
1: Contractverlenging + verhoging van € 15,00 per maand, terwijl de prijzen landelijk omlaag zijn gegaan; wij vinden dit zeer onredelijk.
2: Naheffing van € 175,–, nergens op gebaseerd. Dit gaat alleen om gaskosten, elektrisch wordt voorzien van zonnepanelen en momenteel zijn het zeer zachte winters.
3: Energieleveranciers vragen te pas en on te pas naar je bankgegevens, terwijl er nog geen zakelijke overeenkomst is, dit is goed voor criminelen maar niet voor ons.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Overeenkomst en bijbehorende voorwaarden

De consument heeft op 6-10-2015 een overeenkomst met de ondernemer afgesloten voor 1 jaar voor de periode 1-11-2015 tot 1-11-2016. Hierna is de consument een aantal keer een nieuw overeenkomst met de ondernemer aangegaan. De overeenkomsten waarover deze klacht gaat, zijn afgesloten:

• op 13-9-2018 voor de periode 1-11-2018 tot 1-11-2019 voor stroom en gas
• op 16-7-2019 voor de periode 1-11-2019 tot 1-11-2020 voor stroom en gas maar is vroegtijdig beëindigd door de consument per 6-6-2020.

Tarieven

Conform de overeenkomst factureert de ondernemer de netbeheerkosten en overheidsheffingen en zet de ondernemer deze 1 op 1 door naar de betreffende instantie. Deze tarieven staan niet vast en kunnen door de netbeheerder en door de overheid aangepast worden. Dit staat in de overeenkomst onder het kopje ‘Je tarieven’ en onder ‘Voorbehoud belastingen, toeslagen en netbeheerkosten’. Dit is in de Algemene Voorwaarden afgesproken onder artikel 4.2, 11.2, 12.1 en 17. De overheidsheffingen en netbeheerkosten zijn de per 1-01-2019 veranderd. De ondernemer heeft de consument op 7-12-2018 hierover geïnformeerd.
De consument geeft aan dat de ondernemer onnodig hogere tarieven hanteert en dat de winters zacht zijn geweest. Echter, hanteert de ondernemer op de afrekeningen uitsluitend de tarieven zoals deze met de consument zijn afgesproken in zijn overeenkomst. Op de overheidsheffingen en netbeheerkosten kan de ondernemer geen invloed uitoefenen.

Termijnbedrag

Ook geeft de consument aan dat ze nooit bericht heeft ontvangen dat haar termijnbedrag niet voldoende was en/of dat de overheidsheffingen en netbeheerkosten zijn gestegen. Dit is niet juist. De ondernemer heeft de consument op 7-12-2018 benaderd en aangegeven dat zijn huidig termijnbedrag van € 120,– te laag was en dat hij deze het beste naar € 165,– kon verhogen. Zie bijlagen 5 en 6. Hier heeft de consument geen gebruik van gemaakt.

Op 4-03-2019 heeft de ondernemer de consument nogmaals benaderd en aangegeven dat zijn huidig termijnbedrag van € 120,– te laag was en dat hij deze ten minste naar € 155,– kon verhogen. Zie bijlage 7. Hier heeft de consument geen gebruik van gemaakt. De consument heeft op 08-03-2019 via zijn online dossier zijn termijnbedrag verhoogd met € 15,– (in tegenstelling tot ons voorstel van € 35,–), zie bijlage 8.

Op 10-06-2020 hebben wij een eindnota voor de consument opgemaakt als gevolg van zijn overstap naar een andere leverancier. Op deze eindnota, voor de periode 27-09-2019 tot 6-06-2020, moet de consument € 275,32 bijbetalen, zie bijlage 9. De gebruikte tarieven komen overeen met de tarieven die met de consument zijn afgesproken in zijn overeenkomst. De ondernemer is wettelijk verplicht zich hieraan te houden en wordt toezicht vanuit de Autoriteit Consument en Markt op tarieven gehouden en ook de borging dat facturen correct zijn opgemaakt.

Bankrekening

De consument geeft in zijn toelichting aan dat energiebedrijven te pas en te onpas naar zijn bankrekening vragen. De ondernemer heeft de consument alleen naar zijn bankrekening gevraagd om als gevolg van de automatische incasso voor energie. Energiebedrijven kunnen als gevolg van identificatie bij een aanbod op maat (offerte) de consument vragen naar de laatste 3 cijfers van de bankrekening. Echter, zoals de consument zelf aangeeft gaat dit onderdeel van zijn klacht over [energiebedrijf] en [nutsbedrijf] en is hun beleid of reden om te vragen naar de hele bankrekening voor de ondernemer niet inzichtelijk.

Conclusie

Feitelijk heeft de ondernemer conform de gemaakte afspraken, in de vorm van de overeenkomst en de voorwaarden, de juiste tarieven gebruikt in zijn energienota. De ondernemer ziet geen aanleiding om zijn standpunt of de energienota aan te passen.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie onderschrijft in grote lijnen het standpunt van de ondernemer. Naar het oordeel van de commissie heeft de ondernemer duidelijk uitgelegd op welke basis aan de consument kosten in rekening zijn gebracht, waarbij de consument expliciet is gewezen op de hoogte van het termijnbedrag. De consument verliest uit het oog dat de energieleverancier de van overheidswege opgelegde tarieven dient door te berekenen en dat dit los staat van de door hem zelf gehanteerde en tussen partijen overeengekomen tarieven. Wat betreft het bankrekeningnummer: dit is nodig voor de automatische incasso. De klacht treft geen doel.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie, bestaande uit de heer mr. D.J. Buijs, voorzitter, de heer mr. F.J. Pirard, de heer H.W. Zuur, leden, op 6 januari 2021.