Consument klaagt over stopgezette OnStar-service van auto

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Voertuigen    Categorie: (non)conformiteit    Jaartal: 2021
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 92696/104725

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De consument klaagt dat de OnStar-service van de bij de ondernemer gekochte auto is gestopt. Volgens de consument had de ondernemer bij de verkoop van de auto aan moeten geven dat de OnStar-service per 31 december 2020 zou stoppen. De consument vindt dat er sprake is van non-conformiteit en wil dat de overeenkomst ontbonden wordt of anders een financiële compensatie. Volgens de ondernemer is de OnStar-service een dienst die de ondernemer niet zelf aanbiedt, maar de fabrikant van de auto. De dienst zou dan ook geen deel uitmaken van de met de consument gesloten overeenkomst. De ondernemer ziet geen aanleiding voor ontbinding. De commissie oordeelt dat de OnStar-service wel deel uitmaakt van de overeenkomst tussen de consument en de ondernemer. Door de OnStar-service te beëindigen is de ondernemer toerekenbaar tekortgeschoten in de uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de aanschaf van de auto. De tekortkoming is echter te gering om over te gaan tot ontbinding. De klacht is ongegrond. Wel heeft de ondernemer de consument een vergoeding van € 600,– aangeboden, hier moet de ondernemer zich aan houden.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op 7 februari 2017 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een Opel Karl voor de prijs van € 14.442,98. De overeenkomst is uitgevoerd op/omstreeks bovengenoemde datum.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Op 7 februari 2017 heeft de consument bij de ondernemer een Opel Karl aangeschaft met als fabrieksopties het Intellilink System en Opel OnStar. Als gevolg door de overname van Opel door PSA zijn de functionaliteiten van Opel OnStar per 1 januari door Opel stopgezet. De ondernemer is niet bereid dit gebrek in het kader van het conformiteitsbeginsel financieel te compenseren met het ontbinden van de koopovereenkomst dan wel met een financiële compensatie.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt – verwoord door de gemachtigde van de ondernemer – op het volgende neer:

1. OnStar is een service die eigendom is van en beheerd wordt door OnStar Europe Limited, een bedrijf dat behoort tot de General Motors-groep. In augustus 2017 nam de PSA Group (Citroën-Peugeot) het merk Opel over van General Motors. OnStar Europe Limited maakte geen deel uit van deze aankoop en blijft daarom een dochteronderneming van General Motors. De reden voor het beëindigen van de OnStar-diensten is dat General Motors ervoor heeft gekozen zich volledig terug te trekken uit Europa. General Motors heeft daarom de productie van het automerk Opel verkocht aan Groupe PSA. Tegelijkertijd sluit General Motors zijn dochteronderneming OnStar Europe Limited. In mei 2018 werd door OnStar Europe Limited aangekondigd dat de services zouden stoppen per 31 december 2020. Als gevolg van deze verandering van eigenaar is de OnStar-service na 31 december 2020 niet langer beschikbaar voor Opelvoertuigen. OnStar Europe Limited informeerde elke OnStar-klant individueel via een persoonlijke e-mail of post over de afbouw die plaatsvond op 31 december 2020. In het bijzonder, in mei 2018, informeerde OnStar Europe Limited elke OnStar klant afzonderlijk per persoonlijke e-mail of per post over de afbouw die plaatsvond op 31 december 2020, met een bericht dat specifiek is afgestemd op het serviceplan van elke klant. Bovendien zijn sinds mei 2018 kennisgevingen opgenomen in het aanmeldingsproces van OnStar om klanten te informeren over de laatste dag van de service, en alle marketingcommunicatie bevat een melding dat de service op 31 december 2020 zal eindigen. In 2018 stuurde OnStar Europe Limited een persbericht over de stopzetting van OnStar, dat opnieuw werd verzonden door de Opel importeur.

2. Opel blijft zich volledig inzetten voor zijn gevestigde rol als leider in connectiviteitsdiensten. Om deze reden zal in de nieuwe voertuigen van het merk Opel een nieuwe reeks connectiviteitsdiensten genaamd OpelConnect, ontwikkeld door de PSA Group, in deze voertuigen worden geïnstalleerd. De nieuwe connectiviteitsdiensten genaamd OpelConnect zijn begin 2020 worden geïntroduceerd in Opel-personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen (LCV’s). Helaas kan OpelConnect niet worden geïnstalleerd in voertuigen die al zijn vervaardigd en uitgerust met het OnStar-systeem. Vanwege problemen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten van General Motors en voor de bescherming van de Opel-voertuigen tegen aanvallen van hackers, kan het OnStar-systeem niet worden vervangen door OpelConnect. Aangezien OpelConnect alleen beschikbaar is op nieuwgebouwde voertuigen en niet achteraf kan worden ingebouwd voor voertuigen die oorspronkelijk zijn uitgerust met OnStar, zal er geen vervanging of alternatief zijn voor OnStar in de huidige voertuigen met OnStar. Met OnStar uitgeruste voertuigen kunnen niet achteraf worden uitgerust met een alternatieve technologie. Voor nieuwe voertuigen is OpelConnect beschikbaar. Voor voertuigen waarop OnStarhardware is geïnstalleerd, is het niet mogelijk om ze aan te passen aan het OpelConnect-systeem, aangezien ze (technisch gezien) onverenigbaar zijn en onderworpen zijn aan verschillende IT-beveiligingssystemen. Niet alle OnStar-services in Europa zijn na 31 december 2020 niet meer beschikbaar. De radio, satellietnavigatie en de mogelijkheid om de telefoon van de klant te verbinden met de auto van de klant werken echter nog steeds. Daarom zullen deze functies gewoon blijven werken, omdat ze niet worden beïnvloed door beëindiging van de OnStar-services.

3. De OnStar-service is een service die onderhevig is aan een abonnement en jaarlijkse betaling en die wordt gekocht voor een specifieke periode, in overeenstemming met de algemene voorwaarden die zijn vastgesteld door OnStar Europe Limited. De OnStar-service is een abonnement waarop de klant zich abonneert en dat onderhevig is aan de beschikbaarheid van die service. De diensten van OnStar stopten op 31 december 2020 en alle klanten van OnStar werden twee (2) jaar van tevoren geïnformeerd (zie bijgevoegde kennisgeving). De OnStar-service was een aanvullende en afzonderlijke service die niet was gekoppeld aan de prestaties en mogelijkheden van het voertuig. Het is een dienst die onderhevig is aan zijn eigen voorwaarden, die de gebruiker moet lezen voordat hij het contract van de dienst met uitdrukkelijke toestemming accepteert. Voordat de klant zich bij OnStar registreert, worden de algemene voorwaarden van de service aan hem verstrekt voor lezing en acceptatie. De algemene voorwaarden van de OnStar-service geven uitdrukkelijk aan dat het geen permanente service is, door het volgende te vermelden: “OnStar, noch de netwerk- en systeembeheerders beloven enige belofte van ononderbroken beschikbaarheid van de OnStar-services.” Daarom wordt de OnStar-service door klanten gekocht in overeenstemming met de algemene voorwaarden die uitdrukkelijk bepalen dat het een service is die afhankelijk is van beschikbaarheid en waarbij de eeuwigheid niet is gegarandeerd en die kan worden beëindigd voorafgaand aan de kennisgeving aan de klant, zoals is gebeurd in dit geval, waarbij de verbreking twee jaar van tevoren werd gemeld. Hoewel het Opel-voertuig geen OnStar zal hebben, behoudt het zijn functionaliteit en bruikbaarheid. Daarom is er met het einde van de OnStarservice niets veranderd in het voertuig zelf. De beëindiging van OnStar Services verandert niets aan de bruikbaarheid en haalbaarheid van het voertuig.

4. De OnStar-service is niet verkocht of geadverteerd als een pluspunt dat invloed heeft op de beslissing die consumenten nemen bij de aankoop van hun Opel-voertuig. Tijdens het aankoopproces van het voertuig is er geen informatie aan klanten verstrekt waaruit blijkt dat de OnStar-diensten eeuwigdurend zullen zijn of “hun functionaliteit behouden gedurende de volledige eigendomsperiode”. Er is geen informatie van dien aard verstrekt. Na het einde van de gratis proefperiode moest de klant zich actief abonneren en akkoord gaan met het betalen van een licentievergoeding per maand of voor één jaar per keer. Als de klant er na de gratis proefperiode niet actief voor koos om een OnStar-abonnement aan te gaan, kon de klant geen gebruik meer maken van de OnStar-diensten, inclusief de hulpdiensten. De Opel importeur heeft de klanten duidelijk en uitdrukkelijk laten weten dat de OnStar-service op 31 december 2020 afliep. De Opel importeur hield geen informatie achter over de beëindiging van OnStar Services op het moment van verkoop; integendeel, alle Opel-importeurs houden klanten op de hoogte van de beëindiging van de OnStar-service. Op basis van het voorgaande vormt de beëindiging van OnStar geen gebrek volgens de richtlijnen van de Europese consumentenwetgeving. De beëindiging van de OnStar-services vormt geen defect aan het voertuig. Bovendien staat er geen bewering in de garantiehandleiding van het voertuig waarin staat dat OnStar Services voor altijd of voor een bepaalde periode beschikbaar zullen zijn en er is absoluut niets dat het argument ondersteunt dat deze services gedurende de hele levensduur van het voertuig beschikbaar zullen zijn. Om deze redenen worden we niet geconfronteerd met een productdefect.

5. OnStar-connectiviteitsapparatuur was al in het voertuig geïnstalleerd en werd gratis ter beschikking gesteld aan klanten, en klanten hadden toen de volledige vrijheid om de dienst al dan niet te contracteren. OnStar is een aparte en aanvullende dienst voor het voertuig die wordt geleverd door een bedrijf dat losstaat van Opel. Het complementaire servicekarakter van de auto blijkt uit het feit dat veel consumenten die voertuigen van het merk Opel kopen, later geen OnStar-service hebben gekocht. Evenzo maakten veel klanten gebruik van de gratis proefservice en besluiten ze deze niet te verlengen en zonder enig ongemak te blijven genieten en gebruiken van hun Opel-voertuig. De OnStarservice is een aanvullende en afzonderlijke service die niet is gekoppeld aan de voertuigomstandigheden en -mogelijkheden. Een voorwaarde om een OnStar-account te kunnen aanmaken, was dat klanten “de gebruiksvoorwaarden voor verbonden voertuigdiensten” accepteerden. Er is dus een contract afgesloten voor de levering van de OnStar-diensten rechtstreeks met OnStar Europe Limited. Noch de autodealer, noch de Opel importeur, noch de autofabriek van Opel zijn dus leverancier van de OnStardiensten.

6. OnStar is een dienst die onderhevig is aan zijn eigen voorwaarden, die de gebruiker moet lezen en zijn uitdrukkelijke toestemming moet geven voordat hij akkoord gaat met het contracteren van de dienst. De OnStar-service wordt door klanten afgenomen in overeenstemming met de algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden bepalen dat de genoemde service afhankelijk is van beschikbaarheid en dat de eeuwigheid niet gegarandeerd is. Bovendien kan het worden beëindigd door OnStar Europe Limited voorafgaande kennisgeving aan de klant, zoals is gebeurd in dit geval, waar de verbreking twee jaar van tevoren werd gemeld.

7. OnStar-services worden niet gebruikt op Opel-voertuigen om verplichte eCallfunctionaliteit te leveren. De SOS-dienst is geen noodsysteem zoals de nu wettelijke eCall, aangezien eCall rechtstreeks naar de officiële openbare reddingsdienst belt. Er is geen Opel-auto met zowel OnStar als eCall, omdat eCall alleen verplicht is voor nieuwe modellen van auto’s met typegoedkeuring na 31 maart 2018 en Opel stopte met de opname van het OnStar-systeem op nieuwe modellen met typegoedkeuring na die datum. De SOS-functionaliteit in OnStar is dus gebaseerd op een abonnement bij een private partij, die op contractbasis handelt.

8. De ondernemer is van mening dat er geen grond is voor een ingediende claim. Opel en OnStar Europe Limited hebben hun klanten altijd op de hoogte gehouden van de status en evolutie van de OnStar-service in Europa. Het bewijs van deze bewering is dat er niet alleen openbare kennisgevingen zijn geweest, maar ook dat OnStar Europe Limited bij verschillende gelegenheden contact heeft opgenomen met haar klanten om hen te informeren over de stopzetting van de dienst. Op dezelfde manier heeft Opel op zijn websites en via zijn dealernetwerk geïnformeerd en gewaarschuwd dat de dienst wordt verleend door een bedrijf dat geen verband houdt met Opel en dat het geen permanente dienst is die kan worden beëindigd en dat deze op 31 december 2020 is verlopen.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie heeft kennisgenomen van de standpunten van partijen en de inhoud van het dossier. Naar het oordeel van de commissie heeft de Onstar-service deel uitgemaakt van de overeenkomst die met de ondernemer is gesloten. Door die service te beëindigen is de ondernemer tekortgeschoten in de uitvoering van de overeenkomst met bettrekking tot de aanschaf van de auto. Deze tekortkoming is echter te gering van gewicht om tot een ontbinding te geraken. De ondernemer heeft in dit verband een vergoeding van € 600,– aangeboden voor het indienen van de klacht. De commissie acht dit een redelijke oplossing van het geschil en zal betaling hiervan bindend opleggen.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht niet anders dan ongegrond kan worden verklaard.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Het door de consument verlangde wordt afgewezen en het aanbod van de ondernemer, te weten betaling van € 600,–, wordt bindend aan de ondernemer opgelegd.

De ondernemer dient dit bedrag binnen twee weken na dagtekening van dit bindend advies aan de consument te voldoen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Voertuigen, bestaande uit de heer mr. J. van der Groen, voorzitter, mr. P.B. Vos en A. Vis, leden, op 6 oktober 2021.