Consument maakt geen gebruik van bedenktijd en zit vast aan nieuw leveringscontact

  • Home >>
  • Energie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Overeenkomst    Jaartal: 2021
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 58913/60141

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De consument klaagt over een nieuw leveringscontract voor energie. Aan de consument is per mail een aanbieding gestuurd waar hij niets mee heeft gedaan. Nu blijkt de consument wel vast te zitten aan een contract van drie jaar. De consument heeft gevraagd om bewijs van een toezegging, die hij niet heeft ontvangen. De ondernemer geeft aan dat de consument digitaal akkoord heeft gegeven en het aanbod heeft geaccepteerd. In de mail staat dat de consument veertien dagen bedenktijd heeft voordat het contract ingaat, hier is geen gebruik van gemaakt. De commissie oordeelt dat gezien het feit dat de consument niet ontkent dat hij een contract heeft gekregen, hij de e-mail van de ondernemer met dat contract en de daarbij behorende voorwaarden wel heeft ontvangen. De consument heeft geen gebruik gemaakt van de veertien dagen bedenktijd. Er is een nieuw leveringscontract tot stand gekomen. Nu de consument is geswitcht naar een andere energieleverancier, mag de ondernemer hier een boete in rekening brengen. De klacht is ongegrond.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft het aangaan van een nieuw leveringscontract voor energie.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Hem is telefonisch gevraagd of hem een aanbieding mocht worden gedaan. Die aanbieding heeft hij per mail ontvangen en daar heeft hij niets mee gedaan. Hij heeft de mail niet eens geopend. Toch bleek hij vast te zitten aan een contract van drie jaar en bij de eindafrekening is hem een boete van € 200,– in rekening gebracht.
De consument is het daarmee niet eens. Hij heeft herhaaldelijk gevraagd om bewijs van een toezegging, maar dat heeft hij niet ontvangen.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Klager was klant bij de ondernemer en heeft in verband met het aflopen van zijn contract telefonisch contact gezocht met de ondernemer. Hij heeft een verlengaanbod aangevraagd en vervolgens is klager een offerte per e-mail toegezonden. Klager heeft daar digitaal akkoord op gegeven en heeft daarmee het aanbod geaccepteerd. Hij heeft dat via een link in de e-mail gedaan.

Klager heeft een verlengcontract en de voorwaarden van de ondernemer per e-mail ontvangen. In die mail staat dat de consument nog 14 dagen bedenktijd heeft voordat het contract ingaat. Klager heeft van die termijn geen gebruik gemaakt en het nieuwe contract is volgens de ondernemer na die 14 dagen definitief geworden. Het betrof een contract met een vaste looptijd en klager is binnen die periode geswitcht naar een andere leverancier. De ondernemer heeft daar voor terecht kosten in rekening gebracht overeenkomstig hetgeen door de Autoriteit Consument en Markt is bepaald.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Uit de stukken blijkt dat klager eerder klant was bij de ondernemer en contact gehad heeft met de ondernemer over het verlengen van zijn leveringscontract met betrekking tot energie.

Als onweersproken staat naar het oordeel van de commissie verder vast dat klager een aanbod met een looptijd van drie jaren heeft gekregen van de ondernemer en hem op basis daarvan een contract is toegezonden met de mededeling dat klager 14 dagen bedenktijd had.
Klager heeft niet gezegd dat hij dat contract niet heeft gekregen en de commissie gaat er daarom van uit dat hij de e-mail van de ondernemer met dat contract en de daarbij behorende voorwaarden wel heeft ontvangen.
Klager heeft van de genoemde periode van 14 dagen kennelijk geen gebruik gemaakt in die zin, dat hij daar niet uitdrukkelijk een beroep op heeft gedaan en de ondernemer niet duidelijk heeft laten weten dat hij van het aangeboden contract af wilde danwel daarvan geen gebruik wenste te maken.

Op grond van die feiten is de commissie met de ondernemer van oordeel dat er tussen partijen een nieuw leveringscontract tot stand is gekomen. Op basis van dat nieuwe contract is klager kennelijk na het aflopen van zijn oude contract ook nog enige tijd energie geleverd.

In het midden kan blijven of klager het aanbod wel of niet door middel van een link heeft geaccepteerd.
Het had op de weg van klager gelegen, om in ieder geval te reageren toen hem een contract met bedenktijd werd toegestuurd. Ook als hij het eerdere aanbod niet uitdrukkelijk zou hebben geaccepteerd, dan had hij in ieder geval op de ontvangst van dat nieuwe contract direct moeten reageren in de richting van de ondernemer.

Klager is binnen de looptijd van dat nieuwe contract geswitcht naar een andere energieleverancier en daarop is een boetebeding van toepassing.
Klager is gehouden die kosten te betalen. Een dergelijk boetebeding is gebruikelijk in deze omstandigheden en dat vindt zijn basis in de algemene voorwaarden van de ondernemer. Klager heeft die voorwaarden ontvangen en had daar dus van op de hoogte kunnen zijn.
Voor zover klager niet de moeite heeft genomen die voorwaarden te lezen en niet op de hoogte was van dat beding, overweegt de commissie dat dat voor risico van klager komt. De ondernemer kan daarvan geen verwijt worden gemaakt.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie, bestaande uit mevrouw mr. I.E. de Vries, voorzitter, mevrouw mr. W.H. van Oorspronk, de heer H.W. Zuur, leden, op 18 februari 2021.