Consument mag aanspraak maken op een naar objectieve maatstaven aanvaardbaar resultaat.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Installerende bedrijven    Categorie: Ondeugdelijke levering / (non-)conformiteit    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 51513

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 15 april 2010 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren en installeren van een badkamer tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 13.815,–. De overeenkomst is uitgevoerd op of omstreeks 5 juli 2010. De consument heeft een bedrag van € 1.296,23 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.   De consument heeft op 15 oktober 2010 de klacht per e-mail voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De badkamer is op verschillende onderdelen niet goed uitgevoerd. Wij hebben de ondernemer ruimschoots in de gelegenheid gesteld het werk naar behoren af te maken, maar de ondernemer heeft de gebreken niet goed hersteld. De door de commissie ingeschakelde deskundige geeft in het algemeen een goed overzicht van de nog bestaande gebreken, maar diens begroting van de herstelkosten achten wij niet realistisch. Wij denken dat de herstelkosten veel hoger zullen zijn, zeker als een ander bedrijf het herstelwerk moet uitvoeren. Wij twijfelen eraan, gelet op onze ervaringen met de ondernemer, of het nog wel verantwoord is deze alsnog in de gelegenheid te stellen het werk af te maken. Wij gingen ervan uit dat het tegelwerk door vakbekwame werknemers van de ondernemer zelf zou worden uitgevoerd, maar dat bleek niet het geval te zijn. Wij zijn bang dat de ondernemer voor het herstelwerk wederom onbekwame mensen zal aantrekken.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Wij erkennen dat aan het werk nog gebreken kleven. Bij de vervanging van het tegelwerk is per abuis gebruik gemaakt van een soort tegel die afweek van de bestaande tegels. Dat was op het eerste gezicht niet waarneembaar. Pas toen de tegels aangebracht waren, viel dit op. Wij willen graag in de gelegenheid worden gesteld om ons vakmanschap te tonen. De door de deskundige noodzakelijk geachte werkzaamheden kunnen wij zonder meer uitvoeren en wij staan te allen tijde garant voor het resultaat. Wij wijzen erop dat wij nadat de tegels in een afwijkende tint waren aangebracht niet meer door de consument in de gelegenheid zijn gesteld de tegels opnieuw te vervangen en ook aan de overige gebreken aandacht te besteden, waartoe wij ons uitdrukkelijk hadden verbonden.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.   Door de ondernemer zijn naar aanleiding van de klachten van de consument 12 stuks wandtegels vervangen. De vervangen wandtegels zijn van een ander (onbekend) fabricaat en wijken in kleur en dikte sterk af van [de andere wandtegels]. Diverse wand- en vloervoegen zijn onvoldoende opgevuld. Het ondersteuningsmuurtje onder het bad is niet verticaal geplaatst. Ook steekt de badrand op enkele plaatsen meer over dan op andere plaatsen, hierdoor kan de nog in de backorder staande douchedeur niet geplaatst worden. De rubberondersteuning van de vloerdrain ontbreekt, waardoor de drain niet vastligt en kans op verwonding aanwezig is. Het afschot in de douche is minder dan 0,5 cm per m1, een dergelijk afschot is noodzakelijk om van een voldoende afvoer verzekerd te zijn. De aangebrachte hoekstrippen steken zeer uit.   Alle gebreken kunnen worden hersteld, waarbij er met name op moet worden gelet dat de tegels worden vervangen door tegels van het oorspronkelijk overeengekomen merk en in de correcte kleur. De totale herstelkosten worden geraamd op € 1.385,–. De deskundige geeft daarvan een specificatie.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Mede gelet op de door de consument ter zitting geuite twijfel of hij wel een ander bedrijf zal weten te vinden dat bereid is tegen redelijke kosten de noodzakelijke herstelwerkzaamheden uit te voeren, alsmede de door de ondernemer ter zitting gegeven garantie dat het herstelwerk volgens alle eisen van vakmanschap zal worden uitgevoerd, is de commissie van oordeel dat de ondernemer nog de gelegenheid moet krijgen de door de deskundige vastgestelde gebreken te herstellen. Daarbij mag de ondernemer gebruik maken van vakmensen die niet bij hem in dienst zijn. Ook voor hen is de ondernemer immers verantwoordelijk. Wel komt het de commissie redelijk voor dat de ondernemer tevoren met de consument overlegt over welke vakmensen hij aantrekt. Mochten de tegels van het oorspronkelijk overeengekomen type niet meer leverbaar zijn, dan moet de ondernemer tegels leveren die door de consument worden uitgezocht en dan zullen ook de nog niet verwijderde tegels moeten worden vervangen. De consument mag aanspraak maken op een naar objectieve maatstaven aanvaardbaar resultaat. Wordt dit niet door de ondernemer behaald, dan kan nog altijd worden omgezien naar andere maatregelen, zoals een aan de ondernemer op te leggen schadevergoeding. Nu het herstelwerk aan de ondernemer wordt opgedragen, behoeft de commissie zich niet uit te laten over de door de deskundige begrote herstelkosten.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer voert de door de deskundige in diens rapport aanbevolen werkzaamheden uit. De consument krijgt inspraak bij het kiezen van de vaklieden die de ondernemer het werk wil laten uitvoeren. Indien het oorspronkelijk overeengekomen type tegels niet meer leverbaar is, zal de ondernemer andere tegels leveren die tevoren door de consument zullen worden uitgezocht. In dat geval zal de ondernemer ook de nog niet verwijderde tegels vervangen door het uitgekozen type. De door de consument uit te zoeken tegels dienen van dezelfde kwaliteit te zijn als de oorspronkelijke tegels. De ondernemer brengt de consument geen kosten in rekening. De ondernemer dient in te staan voor een naar objectieve maatstaven aanvaardbaar resultaat. Een en ander dient te geschieden binnen 6 weken na de verzenddatum van dit bindend advies. Indien een en ander door handelen of nalaten van de ondernemer niet binnen de gestelde termijn is geschied, kan de consument zich weer tot de commissie wenden zonder opnieuw klachtengeld te betalen.   Zodra de commissie bericht heeft ontvangen van beide partijen dat een en ander overeenkomstig de beslissing is geschied, zal het depotbedrag van € 1.296,23 aan de ondernemer worden overgemaakt.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 125,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 160,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Installerende Bedrijven op 30 augustus 2011.