Consument mag verwachten dat bestelde kast zonder gebreken wordt geleverd; ontbinding gerechtvaardigd

  • Home >>
  • Thuiswinkel >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Thuiswinkel    Categorie: (non)conformiteit    Jaartal: 2021
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 31874/34039

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De consument heeft een kast bij de ondernemer gekocht en geeft aan dat de kastdeuren niet goed sluiten en dat er een glasschilfer in de ruit zit. De consument herroept tijdig de overeenkomst, maar dit kan volgens de ondernemer niet. Het is niet mogelijk, omdat de consument een kast naar wens heeft besteld, deze kan niet worden herroepen omdat dit niet een standaardmodel is. De consument wil dat de overeenkomst ontbonden wordt. De commissie geeft aan dat er sprake is van een standaardkast, maar doordat deze naar aanleiding van de bestelling in een bepaalde kleur is geverfd is dit volgens de specificaties van de consument gemaakt. De ondernemer heeft terecht gesteld dat er geen sprake is van herroepingsrecht. Echter, de commissie oordeelt dat de consument bij levering van een product mag verlangen dat deze geen gebreken heeft. De consument hoeft dan ook geen genoegen te nemen met de beschadiging in het ruitje. De commissie oordeelt dat de kast niet voldoet aan de eisen die de consument eraan mag stellen. De klacht is gegrond en de overeenkomst wordt ontbonden.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op 25 januari 2020 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een vitrinekast tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 695,–.

De levering vond plaats op of omstreeks 27 april 2020.

Het geschil betreft de vraag of de geleverde kast voldoet aan de eisen, die de consument er aan mag stellen.

De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De door de ondernemer geleverde kast heeft kromme, niet goed sluitende deuren. In één deur is een glasschilfer van de ruit af ter grootte van 12 mm buiten de glaslat.

De ondernemer is van mening dat geen sprake is van een terechte klacht. De ondernemer wil uiteindelijk een nieuw deurtje bestellen, maar de consument moet dan hetzij het deurtje zelf ophalen in Mijdrecht, hetzij de vervoerskosten betalen.

De consument heeft een beroep gedaan op het herroepingsrecht, maar volgens de ondernemer kon dat niet.

De consument verlangt ontbinding van de overeenkomst.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Over de buts in het ruitje was de ondernemer bij het afleveren niets bekend. De consument heeft daar ook geen opmerking over geplaatst op de afleverbon.

De ondernemer maakt gebruik van stelbare scharnieren. Dit is ook tegen de consument gezegd. De klacht kan verholpen worden door even de scharnier goed te stellen, dan staat de deur weer recht.

Montage maakt geen onderdeel uit van de bezorging door de ondernemer, dat staat ook zo op de website vermeld (op de bestelpagina onder ‘ bezorgen’).

Deskundigenrapport
De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.

Door de consument is meegedeeld dat de deur van de rechterbovenkast een buts in het glas ter plekke van het profiel en de aansluiting met de glaslat heeft en dat de deuren niet net en strak tegen elkaar sluiten. Bovendien lopen de deuren van de bovenkast niet gelijk met de deuren van de onderkast en is de rechterdeur niet vlak.

De oorzaak van de buts in het glas is het plaatsen van het glas in deze deur. Hierbij heeft het glas een beschadiging opgelopen. Dit type beschadiging heeft de kenmerken dat dit is ontstaan tijdens de productie bij het inzetten van de glasplaat in deze deur.

De oorzaak van de overige zaken zijn in hoofdzaak dat de kast bij of direct na levering niet fijn is afgesteld. Het type gebruikte scharnieren is berekend om een fijne afstemming uit te voeren nadat de kast op zijn plaats staat. Deze fijne afstemming is niet uitgevoerd.

De deskundige heeft vastgesteld dat de deuren in de onderkast per deur circa 1.5 mm in de breedte verschillen met de deuren in de bovenkast. Deze in totaal 3 mm verschil in breedte dient tijdens een nastelling te worden verdeeld, waardoor deze niet of nauwelijks storend opvalt. Dat is bij deze kast niet gebeurd.

De rechterkast is voldoende vlak voor een glasdeur die wordt geconstrueerd in een houten raamwerk zoals dat is gebruikt in deze kast. Bij het fijn afstellen van de deuren kan deze aan de bovenzijde vlak tegen de romp worden afgesteld zodat de deur goed functioneert in beeld en gebruik.

Volgens de deskundige is de omvang van de klachten gering.
Herstel is technisch mogelijk.
De ruit in de rechterbovendeur van de kast kan vervangen worden door een ruit zonder buts, een nieuwe ruit.
De scharnieren in de bovenkast kunnen zo verplaatst worden dat deze voldoende stelruimte over hebben om deze in de diepte zo te kunnen stellen dat de rechterdeur vlak tegen het corpus van de kast aan valt.
De deuren kunnen in de breedte zo afgesteld worden dat het verschil van 3 mm tussen de twee bovenkasten en de twee onderkasten zo goed als niet meer opvalt.
De bovenkastdeuren kunnen in de hoogte omhoog versteld worden, of indien verstellen niet meer mogelijk is kunnen de scharnieren zo verplaatst worden dat de sluitlat van de linker bovenkastdeur over de onderregel van deze kast heen loopt en er niet meer tegenaan loopt.

Of tijdens de digitale verkoop afspraken zijn gemaakt over het nastellen van de scharnieren bij het afleveren, is de deskundige niet duidelijk geworden. Op de aankoopbon is sprake van “[naam ondernemer] Vitrinekast/schakelkast LM 01” Verzending & Afhandeling: “Standaard bezorging”. Wat de term standaard bezorging inhoud is voor de deskundige onduidelijk. Of bij deze afspraak het nastellen bij afleveren van de scharnieren hoort, is door de deskundige niet vast te stellen.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De consument heeft de tussen partijen gesloten overeenkomst tijdig herroepen. De ondernemer weigert daar uitvoering aan te geven omdat sprake is van een op bestelling van de consument vervaardigde kast.

Artikel 6:230p van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat een consument geen recht van ontbinding heeft bij een consumentenkoop, die de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde zaken betreft, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

Uit hetgeen ook de consument heeft gesteld blijkt dat weliswaar sprake is van een standaard kast, maar dat die kast naar aanleiding van een bestelling wordt geverfd in een door de consument gekozen kleur.

Naar het oordeel van de commissie is het verven in een specifieke, door een consument gekozen kleur niet anders op te vatten dan het volgens specificaties van de consument vervaardigen van de kast. Daarom heeft de ondernemer er terecht een beroep op gedaan dat geen sprake is van een herroepingsrecht.

De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft gerapporteerd dat sprake is van een gebrek in de vorm van een beschadiging van de ruit, ontstaan ten tijde van de productie.
Een consument mag bij levering van een product verlangen dat sprake is van een product zonder gebreken. De consument heeft dan ook terecht geen genoegen genomen met de beschadiging in het ruitje.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat dit onderdeel van de klacht gegrond is.

In artikel 7:21 leden 1, 2 en 3 van het Burgerlijk Wetboek is voor zover hier van belang bepaald:
1. Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst, dan kan de koper eisen:
(a…. b…..)
c. vervanging van de afgeleverde zaak, (……).
2. De kosten van nakoming van de in lid 1 bedoelde verplichtingen kunnen niet aan de koper in rekening worden gebracht.
3. De verkoper is verplicht om, mede gelet op de aard van de zaak en op het bijzondere gebruik van de zaak dat bij de overeenkomst is voorzien, binnen een redelijke termijn en zonder ernstige overlast voor de koper, zijn in lid 1 bedoelde verplichtingen na te komen.

Op grond van het bepaalde in artikel 7:21 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek mag door de ondernemer voor vervanging geen kosten in rekening worden gebracht.
Op grond van het bepaalde in artikel 7:21 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek dient de vervanging bovendien zonder ernstige overlast voor de consument te geschieden.

Volgens een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 16 juni 2011 (C 65/09 en C 87/09, ECLI:EU:C:2011:396) moet de term “zonder ernstige overlast voor de koper” ruim worden uitgelegd. Daar kan ook het verwijderen en opnieuw plaatsen onder begrepen worden.

De commissie is dan ook van oordeel dat het aan de ondernemer zou zijn geweest om het ruitje of, naar keuze van de ondernemer, de hele deur te vervangen.

Volgens de deskundige zijn de klachten over vlakheid van de deurtjes en over maatverschillen ongegrond.

De klachten over de afwijkingen kunnen worden opgelost door betere afstelling van de scharnieren.

Volgens de deskundige is echter verplaatsen van de scharnieren aan de orde om de deurtjes goed te kunnen afstellen. Dit vraagt aanzienlijk meer inspanning dan het enkel los en weer vast draaien van schroeven bij de fijn-afstelling en het verplaatsen van scharnieren is niet de beschouwen als een handeling waarvan de consument mag verwachten dat die na levering nog uitgevoerd zou moeten worden.

Bovendien is de ondernemer er, zoals blijkt uit de tussen partijen gevoerde mailcorrespondentie, vanuit gegaan dat de kast meteen na het op elkaar plaatsen zonder aanpassingen gebruikt zou kunnen worden. De servicemedewerker van de ondernemer heeft ook aangegeven dat de klacht te herleiden moest zijn op het niet waterpas staan van de kast. Nu is gebleken dat de consument de kast wel degelijk geheel waterpas geplaatst had kan het niet anders dan dat sprake is van een onzorgvuldige montage van de kast voor levering.

Naar het oordeel van de commissie voldoet de kast daarmee dan ook niet aan de eisen, die de consument er aan mag stellen.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat ook dit onderdeel van de klacht gegrond is.

Daarmee is de klacht in zijn geheel bezien gegrond.

Artikel 7:22 leden 1 en 2 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt:
1. Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst, dan heeft bij een consumentenkoop de koper voorts de bevoegdheid om:
a. de overeenkomst te ontbinden, tenzij de afwijking van het overeengekomene, gezien haar geringe betekenis, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt;
b. de prijs te verminderen in evenredigheid met de mate van afwijking van het overeengekomene.
2. De in lid 1 bedoelde bevoegdheden ontstaan pas wanneer herstel en vervanging onmogelijk zijn of van de verkoper niet gevergd kunnen worden, danwel de verkoper tekort is geschoten in een verplichting als bedoeld in artikel 21 lid 3.

De consument heeft de ondernemer bij herhaling in de gelegenheid gesteld om de gebreken aan de kast te herstellen. De ondernemer heeft daar echter geen gebruik van willen maken.

Omdat de ondernemer tekort geschoten is in de nakoming van de verplichting uit artikel 7:21 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek om de gebreken aan de kast binnen een redelijke termijn te herstellen heeft de consument op grond van het bepaalde in artikel 7:22 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek recht om ontbinding van de overeenkomst te vragen.
De klachten zijn ieder op zich gering en zouden ieder op zich wellicht een ontbinding niet rechtvaardigen. Omdat sprake is van meerdere gebreken zijn deze gebreken gezamenlijk zodanig, dat daardoor een ontbinding gerechtvaardigd is.

De commissie zal de overeenkomst dan ook ontbinden, de ondernemer dient de geleverde kast terug te halen en aan de consument de koopprijs ten bedrage van € 695,– terug te betalen.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De overeenkomst d.d. 25 januari 2020 wordt ontbonden verklaard.

De ondernemer betaalt aan de consument € 695,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.
Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.

De ondernemer haalt de kast terug binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van dit bindend advies, maar niet eerder dan dat de consument de koopprijs terugontvangen heeft.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 52,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Thuiswinkel, bestaande uit mr. F.H.C.M. van Schaijk, voorzitter, W.H.X. Amian en mr. P. Rijpstra, leden, op 24 februari 2021.