Consument mocht afgaan op mededelingen verkoper

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Centrale Antenne Inrichtingen    Categorie: Informatie    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: CAI09-0022

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil heeft betrekking op digitale televisie.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Op 31 mei 2008 heb ik een digitale ontvanger gekocht bij [een hifi winkel] op basis van een aanbieding van de ondernemer, te weten: het kastje voor een speciale prijs, plus twee maanden gratis totaalpakket en één jaar gratis basispakket, hetgeen kon worden opgemaakt uit de tekst op internet. De verkoper bij [de hifi winkel] heeft dat op 31 mei 2008 gecheckt bij de klantenservice van de ondernemer en daar werd bevestigd dat de aanbieding bestond zoals boven is omschreven. In juni 2008 kreeg ik een afschrift voor de kosten van het basispakket, waarop ik heb gereageerd. De ondernemer heeft van alles in het werk gesteld om gelijk te krijgen, ik moest zorgen voor een schriftelijke verklaring van de verkoper, hetgeen mij na enige tijd is gelukt en heb doorgestuurd naar de ondernemer. Dit bleek niet voldoende om mij in mijn gelijk te stellen volgens de ondernemer. Ik heb daarop mijn overeenkomst met de ondernemer opgevraagd, omdat ik zeker wist dat ik daarop de aanbieding volledig had vermeld. De ondernemer is, ook na herhaaldelijke verzoeken, niet genegen/bereid of in staat mijn overeenkomst op te sturen. Recentelijk heb ik een kopie van de overeenkomst gevonden, hierop staat: twee maanden gratis totaalpakket en één jaar basispakket (Z1) gratis conform internet en telefonische informatie door verkoper [hifi winkel] d.d. 31 mei 2008. De ondernemer heeft mij op z’n minst misleid en ik vind dat de kosten van dit geschil ten laste moeten worden gebracht van de verliezende partij.   De consument verlangt het basispakket alsnog één jaar gratis, de kosten van het geschil ten laste van de ondernemer en een excuusbrief voor de opstelling van de ondernemer.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument stelt dat hij gebruik gemaakt zou hebben van een actie voor [digitale televisie] waarbij ook het (analoge) TV basis abonnement een jaar lang gratis zou zijn. Dit zou ook zo op onze website zijn aangeboden, en door de verkoper bij [de hifi winkel] zijn bevestigd. Ik weet niet welke toezeggingen de verkoper bij [de hifi winkel] heeft gedaan of wat hij met die notitie bedoeld heeft, maar op onze website is nooit gewag gemaakt van een gratis TV Basis abonnement en dergelijke actievoorwaarden zijn er nooit geweest. Voor eventuele toezeggingen van dien aard door de medewerker van [de hifi winkel] kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden.   De belangrijkste actievoorwaarden bij [de sportzomeractie] (de actie waarvoor de consument is aangemeld) waren de speciale actieprijs voor de decoder en de gratis doorgifte gedurende twee maanden van een groot aantal extra zenders, het TV Digitaal Totaal pakket. Daarnaast en voor zover in de actievoorwaarden niet anders is bepaald gelden de Algemene Voorwaarden waarin onder andere staat: "Als de klant een abonnement wil aangaan op een andere dienst dan het standaard RTV-pakket, dan kan dit alleen als voor die aansluiting een standaard RTV-abonnement is of wordt aangegaan. "Verder was aan deze actie de aanvullende voorwaarde verbonden van een jaarovereenkomst voor TV Basis.   Op onze website stond wel vermeld dat [het basispakket TV digitaal] gratis was. Dat is ook correct; voor de doorgifte van deze digitale zenders worden geen kosten in rekening gebracht. Dit laat onverlet dat de klant hiervoor wel een (analoog) TV Basis abonnement nodig heeft.   Samenvattend stellen wij dat er nimmer een actie is geweest met actievoorden zoals de consument aangeeft. Wij hebben dat ook nooit zo gesteld, noch op onze website, noch anderszins. Ook in de bevestiging van de aanmelding staat niets van dien aard. Ons is geen enkele andere klacht bekend waar iemand onze voorwaarden bij [de sportzomeractie] op dezelfde manier geïnterpreteerd heeft als de consument waarbij een klant die voorwaarden in dit opzicht als onduidelijk heeft ervaren. Indien en voor zover de klant onjuist is geïnformeerd door [de hifi winkel] valt dat ons niet aan te rekenen.   De ondernemer verzoekt de klacht ongegrond te verklaren.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting is komen vast te staan dat de consument met betrekking tot de actievoorwaarden informatie heeft ingewonnen bij [de hifi winkel] en dat de verkoper contact heeft gemaakt met de ondernemer om terzake navraag te doen en dat toen de juistheid van de verwachting van de consument door de ondernemer is bevestigd. Onder deze omstandigheden kan niet worden volgehouden dat indien en voorzover de consument onjuist is geïnformeerd door [de hifi winkel], dit aan de ondernemer niet valt aan te rekenen. Juist wanneer verkeerde informatie door de ondernemer gegeven wordt, is de ondernemer daaraan gebonden. Onder de gegeven omstandigheden komt aan de consument een vergoeding toe, welke de commissie naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid zal vaststellen op het hierna te noemen bedrag.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 195,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 50,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 50,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Centrale Antenne Inrichtingen op 6 augustus 2009.