Consument moet voor lespakket betalen omdat zij niet kan aantonen dat zij het studiemateriaal op tijd heeft geretourneerd.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Particuliere Onderwijsinstellingen    Categorie: Annulering    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 91101

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft een opleiding met het recht op een verlengde retourperiode.

De consument heeft een bedrag van € 150,– niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Ik heb aan de ondernemer verzocht om mij het lespakket van de opleiding Spaans voor gevorderden toe te sturen onder de voorwaarden van een verlengde retourperiode. Binnen die periode heb ik het materiaal aan de ondernemer geretourneerd, maar de ondernemer zegt dat het niet is aangekomen en brengt mij nu kosten in rekening. Naar mijn mening is dat niet terecht. Ik ben bereid een tegemoetkoming te doen in de vorm van maximaal € 45,–.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Wij hebben ingestemd met een verlengde retourperiode. Dit houdt in dat het studiemateriaal binnen 31 dagen aangetekend retour gezonden dient te worden indien de opleiding niet gevolgd zal gaan worden. Indien het pakket met studiemateriaal niet binnen de gestelde termijn retour wordt ontvangen, zijn de standaardvoorwaarden van kracht. Dit is telefonisch afgesproken en schriftelijk bevestigd. In de voorwaarden geven wij nadrukkelijk aan dat een student het verzendbewijs zorgvuldig dient te bewaren tot van ons bericht is ontvangen dat het pakket retour verwerkt is. Uit coulance hebben wij niet meer dan € 150,– in rekening gebracht.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting onderschrijft de commissie in grote lijnen het standpunt van de ondernemer. Volgens de moeder van de consument heeft zij het verzendbewijs weggegooid, hetgeen in de risicosfeer van de consument ligt. De ondernemer heeft in de schriftelijke informatie uitdrukkelijk aangegeven dat de consument het verzendbewijs dient te bewaren tot de bevestiging van ontvangst van de retourzending door haar is ontvangen. Ook anderszins heeft de consument de beweerdelijke retourzending niet aangetoond.

Voor zover de consument stelt dat de waarde van het lesmateriaal niet meer is dan € 45,– gaat de commissie hier aan voorbij, omdat dit niet meer dan een subjectieve waardering is. De klacht treft dan ook geen doel.

Hetgeen partijen overigens naar voren hebben gebracht, kan niet tot een andere beslissing leiden en behoeft derhalve geen afzonderlijke bespreking.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Met in achtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag als volgt verrekend.

Het in depot gestorte bedrag wordt aan de ondernemer overgemaakt.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen op 24 februari 2015.