Consument stelt bedrag tegoed te hebben na onterechte switch tussen energieleveranciers

  • Home >>
  • Energie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Betaling    Jaartal: 2021
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 25097/32204

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De consument klaagt dat hij na beëindiging van de leveringsovereenkomst nog geld tegoed zou hebben van de ondernemer. De leveringsovereenkomst tussen partijen is beëindigd door een ‘onterechte switch’. Dit houdt in dat een ander dan de consument zich per ongeluk heeft aangemeld bij een andere leverancier met het huisnummer van de consument. Hierdoor heeft de consument een boete moeten betalen. De commissie heeft bij tussenadvies de consument verzocht om een overzicht te leveren van zijn betalingen aan de ondernemer. De ondernemer moet een overzicht leveren van de vorderingen en betalingen van de consument. De commissie oordeelt dat uit de stukken die de consument heeft aangedragen een duidelijke uitleg ontbreekt met betrekking tot het verband tussen de overgelegde documenten en de informatie. Er kan niet worden aangetoond dat de consument ten onrechte een opzegboete heeft betaald en geld tegoed heeft. De klacht is ongegrond.

Volledige uitspraak

Behandeling van het geschil
De Geschillencommissie Energie (verder te noemen: de commissie) heeft bij tussenadvies d.d. 17 juli 2020 de eindbeslissing aangehouden.

De inhoud van dit tussenadvies is hieronder ingevoegd.

 

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft de eind nota met betrekking tot de levering van energie.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De consument heeft een eind nota ontvangen die niet klopt. Volgens de ondernemer zou de consument maar € 579,– aan voorschotten hebben betaald. Verder is hem ten onrechte een boete van € 200,– opgelegd.

De consument heeft een overzicht gemaakt van de voorschotten die hij heeft betaald en volgens zijn eigen berekeningen zou hem een bedrag van € 945,– uitbetaald moeten worden.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Aan de consument is in het verleden geleverd, energie en televisie- en telefoon diensten.
Op 4 juni 2019 heeft de consument een drie jarig energiecontract afgesloten en op 3 januari 2020 heeft er een switch plaatsgevonden nadat de consument of iemand anders namens de consument een contract is aangegaan met een andere leverancier.
De consument is vervolgens een eind nota gezonden.

De facturering van de telefoon en televisie diensten is per december 2019 overgegaan naar een andere onderneming en de klager heeft in dat verband nog een eind nota ontvangen voor de periode van 6 maart 2019 tot en met 30 november 2019 voor het leveren van die diensten.

De consument heeft weliswaar regelmatig betalingen gedaan, maar die verliepen niet helemaal soepel.
Er zijn betalingen gestorneerd, er zijn betalingen per overschrijving gedaan, er zijn betalingen per automatische incasso gedaan en de consument heeft zelf bedragen verrekend met vermeende vorderingen.

De manier waarom de consument is geswitched naar een andere leverancier is ondoorzichtig geweest en dat is van invloed geweest op de hoogte van de verschuldigde boete.

De ondernemer denkt dat het verhelderend zou zijn als de consument zijn betalingen en ontvangsten van de ondernemer in zijn digitale bankomgeving bekijkt.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Naar het oordeel van de commissie zijn er op dit moment onvoldoende gegevens voorhanden om op de klacht te beslissen.
De feiten waarop de consument zijn conclusie baseert dat hij geld van de ondernemer zou moeten krijgen en hem ten onrechte een te hoog eindbedrag in rekening wordt gebracht, zijn de commissie op grond van de aangeleverde stukken niet duidelijk geworden.
Daar komt bij dat van de kant van de ondernemer een helder overzicht ontbreekt van de vorderingen op de consument enerzijds en de betalingen van de consument anderzijds.
Verder is het de commissie niet duidelijk geworden of in de eind nota nog kosten voor televisie en telefonie zijn verwerkt. Ook met betrekking tot het gestelde rond de in rekening gebrachte boetes is een nadere toelichting nodig.
De commissie stelt vast dat de communicatie tussen partijen te wensen over heeft gelaten.
Aangezien de feiten niet zonder meer duidelijk naar voren zijn gebracht, is ook daarom een mondelinge behandeling van de zaak naar het oordeel van de commissie nodig.

Om de te plannen mondelinge behandeling zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, wordt de consument gevraagd tijdig voor de zitting een overzicht te leveren van zijn betalingen aan de ondernemer en een overzicht van zijn vermeende vordering op de ondernemer.
Van de ondernemer wordt ook gevraagd een overzicht als hiervoor weergegeven tijdig voor een volgende zitting aan te leveren.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De commissie houdt iedere verdere beslissing aan.

De hiervoor verlangde aanvullende informatie dient binnen een maand na de verzenddatum van dit tussenadvies aan de commissie te worden gezonden. De aanvullende informatie wordt na ontvangst door de commissie in afschrift over en weer aan de consument en de ondernemer gezonden. Deze worden in de gelegenheid gesteld om daarop binnen twee weken schriftelijk te reageren, waarna een datum voor de mondelinge behandeling zal worden bepaald.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie, bestaande uit mevrouw mr. I.E. de Vries, voorzitter, de heer mr. F.J. Pirard, de heer drs. L. van Rootselaar, leden, op 17 juli 2020.

 

De commissie heeft kennis genomen van bovenstaand tussenadvies en de overgelegde stukken.

In verband met het risico van besmetting met het Corona-virus zijn partijen uitgenodigd om via een videoverbinding deel te nemen aan de zitting.

De consument heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid ter zitting het standpunt toe te lichten.
Ter zitting heeft de ondernemer het standpunt toegelicht.

De ondernemer werd vertegenwoordigd door [naam].

Onderwerp van het geschil
De consument stelt geld tegoed te hebben van de ondernemer na beëindiging van de leveringsovereenkomst tussen partijen.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken.

In de kern handhaaft de consument zijn eerder ingenomen standpunt en legt een groot aantal losse documenten over waaronder contracten, eindafrekeningen en bankafschriften ter onderbouwing van zijn standpunt.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Ondanks het feit dat er meerdere keren uitleg is gegeven, lijkt de consument een en ander nog niet te begrijpen.
Aan het contract tussen partijen is een einde gekomen als gevolg van een zogenaamde onterechte switch, waarbij een ander dan de consument zich per ongeluk heeft aangemeld bij een andere leverancier voor het huisnummer van de consument.
De gegevens die de consument heeft aangedragen zijn niet compleet. Zo bevatten die bijvoorbeeld niet een bankafschrift van september 2019 waaruit kan blijken dat de consument bedragen heeft gestorneerd.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Eerder heeft de commissie vastgesteld dat de communicatie tussen de partijen te wensen over heeft gelaten en dat voor een efficiënte behandeling van het geschil nadere informatie van beide partijen nodig is.
Aan de consument is gevraagd een overzicht aan te leveren van zijn betalingen aan de ondernemer en aan de ondernemer is gevraagd een overzicht aan te leveren van de vermeende vorderingen en betalingen van de consument.

De commissie heeft tot haar spijt moeten constateren dat de consument weliswaar informatie heeft aangedragen, maar dat een duidelijke uitleg ontbreekt met betrekking tot het verband tussen de overgelegde documenten en de informatie, waarom door de commissie is gevraagd.
Met de aangedragen stukken heeft de consument naar het oordeel van de commissie onvoldoende onderbouwing aangedragen voor zijn stellingen, die er kort gezegd op neer komen dat hij geld van de ondernemer te goed heeft en dat hem ten onrechte een boete is opgelegd.

Hoewel ook de ondernemer geen overzichtelijk schema heeft overgelegd van de vorderingen op en de betalingen van de consument, is de commissie van oordeel dat op grond van wat er aan losse stukken is overgelegd, voldoende aannemelijk is geworden dat hetgeen de ondernemer heeft aangevoerd juist is.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie, bestaande uit mevrouw mr. I.E. de Vries, voorzitter, mevrouw mr. W.H. van Oorspronk, de heer H.W. Zuur, leden, op 18 februari 2021.