Consument toont niet aan dat probleem al bij aankoop aanwezig was, dan wel binnen de garantieperiode is ontstaan. Geen ontbinding van de overeenkomst en beroep op BOVAG-garantie niet meer mogelijk

  • Home >>
  • Voertuigen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Voertuigen    Categorie: Garantie    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 115674

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 18 juni 2017 tussen partijen tot stand gekomen koopovereenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een gebruikte [merknaam], tegen een door de consument te betalen prijs van € 6.500,–.

De overeenkomst is op 21 juni 2017 uitgevoerd.

De consument heeft op 11 december 2017 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Nog in de garantieperiode bleek de auto een probleem te hebben. Hij startte niet meer, begon uit te vallen. Het probleem bleef terugkomen. Ook na de garantieperiode. De problemen zijn echter begonnen in de garantieperiode en daarom meent de consument een beroep op de BOVAG-garantie te kunnen doen.

Na meerdere keren met de auto te zijn gestrand heeft de ANWB de auto naar een merkdealer gesleept. Deze dealer heeft een probleem met de krukas geconstateerd, de afwezigheid van een roetfilter en het bleek dat de originele software is vervangen. Dit brengt mee dat de auto van begin af aan gebreken heeft vertoond. Het probleem is wellicht niet op te lossen. De consument heeft al
€ 870,– in de auto geïnvesteerd. De juiste oplossing is dat aan de consument het aankoopbedrag werd terugbetaald door de ondernemer.

De ondernemer heeft de consument het voorstel gedaan om een bedrag van € 485,– aan de consument te vergoeden.  Dit voorstel is door de consument afgewezen omdat het in geen verhouding staat tot zijn eis.

Naar aanleiding van het deskundigenrapport merkt de consument op dat zijn klachten niet afkomstig zijn van een afwezig roetfilter, maar dat de auto een probleem heeft dat zich al binnen de garantieperiode manifesteerde. Na de vervanging van de accu startte de auto weer, maar na korte tijd kwam het probleem terug. Het rapport bevestigt dat sprake is van een motorprobleem dat zich heeft gemanifesteerd tijdens de garantieperiode.

Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

Binnen de garantieperiode is de consument met hoge kosten geconfronteerd. Hij heeft ongeveer 20.000 km met de auto gereden. De nieuwe accu heeft slechts tijdelijk geholpen. Bij de koop was de consument bekend met de onderhoudshistorie van de auto. De auto heeft bij de aflevering een onderhoudsbeurt gehad. Nadien heeft de consument geen onderhoud laten plegen.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De ondernemer voelt zich niet aansprakelijk, maar is bereid omdat zij moeilijk naar de zitting kan komen vanwege haar beenletsel, de consument een bedrag van €485,– als compensatie te betalen.

De auto is afgeleverd met 6 maanden BOVAG-garantie. Binnen deze termijn heeft de consument op 11 december 2017 een probleem met de accu gemeld. Na de plaatsing van de accu heeft de auto normaal gefunctioneerd. Eerst op 3 januari 2018 werd weer melding gedaan van een startprobleem. In zijn bericht van 3 januari 2018 doet de consument ook een melding over het olieverbruik en  fluitend geluid waarvan tijdens de garantieperiode geen melding is gemaakt. Ook heeft de ondernemer een klacht bereikt over het walmen van de motor.

De auto is voorafgaand aan de koop door een APK station gekeurd. De auto is goedgekeurd, dus de uitstoot was in orde volgens de ondernemer. De ondernemer heeft het roetfilter niet verwijderd.

De ondernemer is niet bereid de koopovereenkomst te ontbinden nu de auto de eerste 6 maanden na de koop naar behoren heeft gefunctioneerd.

De auto was bij de aanschaf 9 jaar oud en de kilometerstand was 209.000 km. Een en ander kan ook gerelateerd zijn aan de leeftijd en de kilometerstand.

De ondernemer voelt zich niet verplicht om de consument verder tegemoet te komen anders dan het door haar gedane voorstel, dat door de consument is verworpen.

Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

De ondernemer wil de auto niet terugnemen. Van een oudere auto mag je minder verwachten, maar wel meer onderhoudskosten. Het rapport van de deskundige is niet duidelijk. De deskundige hanteert vaak het woord “mogelijk”. De consument heeft de ondernemer weinig gelegenheid geboden om naar de problemen te kijken, hij wilde alleen maar ontbinden.

De auto heeft bij de aflevering een onderhoudsbeurt, geen grote beurt.

Deskundigenrapport

De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.

De consument reed tijdens een vakantie met het voertuig en kreeg daar klachten met de motor. De consument is van mening dat de klachten afkomstig zijn van de verwijderde roetfilter. Consument is door een ander garagebedrijf hierop geattendeerd. Het roetfilter van het voertuig zou verwijderd zijn en de software van het motormanagement zou zijn aangepast.

Consument geeft aan dat de klachten welke nu aanwezig zijn, te wijten zijn aan het  verwijdering van het roetfilter.

Tijdens onderzoek zijn door de deskundige de navolgende punten geconstateerd en indien nodig van commentaar voorzien:

Deskundige treft het voertuig in een opstal aan. Het voertuig is geschorst en kan/mag daarom niet meer rijden op de openbare weg.

Tijdens een vakantie bemerkte de consument dat het oliepeil van de motor zeer laag was. Inmiddels is dit weer op de juiste hoogte gebracht. Consument geeft aan dat de motor wel olie verbruikt.

Consument geeft aan dat medio december- januari het voertuig niet wilde aanslaan. De ANWB werd te hulp geroepen. Deze monteerde in het voertuig een nieuwe accu. Toen sloeg de motor weer aan. Opvallend was dat de motor erg veel rook produceerde. Consument is hiermee bij de ondernemer geweest. De technici van de ondernemer hebben geen tekortkomingen aan het systeem kunnen ontdekken.

Enkele tijd later kwam dezelfde klacht weer naar voren. De consument heeft besloten het voertuig in de opstal te zetten en deze niet meer te gebruiken tot aan de zitting bij De Geschillencommissie.

Het onderzoek wordt aangevangen met het lezen van de opgeslagen foutcodes uit het motormanagementsysteem. Het systeem heeft foutcode P061B opgeslagen. Een interne foutcode welke te maken heeft met de prestaties van de motor

Deskundige ontdekt een motorolielekkage aan de achterzijde en aan de voorzijde van de motor.

Tevens is de uitlaat roetzwart. Normaliter is dit niet gebruikelijk bij een motor welke is uitgerust met een roetfilter. Normaal worden de roetdeeltjes door het roetfilter opgevangen. Alleen wanneer de motor extreem veel olie verbruikt kan de uitlaatmond roetdelen bevatten. De motor presteert volgens de consument ook niet meer voldoende.

Wanneer de inlaatslang van de turbo verwijderd is, ziet de  deskundige dat een grote hoeveelheid motorolie in de turbo aanwezig is.

Het huidige oliepeil van de motor is ruimschoots voldoende. Er is zelfs sprake van een te veel aan motorolie in de motor aanwezig.

Deskundige is van mening dat de startklachten van de motor, welke zich voordeden tijdens de winterperiode, te wijten zijn aan de conditie van de motor. Het feit dat er zowel een grote hoeveelheid motorolie aan de voorzijde als aan de achterzijde van de motor, alsmede in de turbo aanwezig is duidt waarschijnlijk op een hoge carterdruk. Deze carterdruk is mogelijk afkomstig van overmatige slijtage aan een of meerdere zuigers/cilinders.

Een uitgebreide compressietest kan hierover duidelijkheid geven.

Mogelijk is het slecht aanslaan van de motor ook te wijten aan een overmatige slijtage aan een of meerdere injectoren. Gezien de kilometerstand van het voertuig is dit niet ongebruikelijk. Slechte injectoren kunnen in de winter leiden tot het niet aanslaan van de motor.

Om duidelijkheid te krijgen over dit punt zullen alle injectoren getest moeten worden.

Of het roetfilter daadwerkelijk is verwijderd  is door deskundige niet vastgesteld. Hiervoor zal het roetfilter verwijderd moeten worden. Waarna er met een camera kan worden vastgesteld of het roetfilter element is daadwerkelijk is verwijderd.

Resumé
Of het roetfilter daadwerkelijk is verwijderd is door deskundige niet vastgesteld. Als het roetfilter is verwijderd zal dit in veel gevallen niet leiden tot de prestatieverslechtering van de motor op dit moment.

Deskundige is van mening dat er geen relatie is tussen de huidige conditie van de motor en de mogelijk verwijderde roetfilter. Gezien de technische staat van de motor zal er eerst een gedegen onderzoek noodzakelijk zijn om vast te stellen wat de conditie van de motor op dit moment is.

Consument heeft het voertuig met een kilometerstand van 209177 km gekocht. Normaliter rijdt de consument ongeveer 30.000 tot  40.000 km per jaar.

Of het nog rendabel is om het voertuig te repareren is nog maar de vraag. Dit zal uit de uitgebreide diagnose moeten blijken. Deskundige is van mening dat het herstel de waarde van het voertuig overschrijdt.

De geconstateerde gebreken zijn te herstellen. Mogelijk zijn de herstelkosten hoger dan de waarde van het voertuig. Een destructief onderzoek naar de conditie van de motor, de conditie van de injectoren, de conditie van de turbo is noodzakelijk om de herstelkosten te kunnen inschatten.
Een destructief onderzoek kost ongeveer € 500,– tot € 600,–

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De consument klaagt in het onderhavige geschil over de conditie van de motor van de door hem bij de ondernemer gekochte auto. De consument stelt zich op het standpunt dat hij al tijdens de   BOVAG-garantieperiode de klachten heeft gemeld. De ondernemer stelt zich daartegen op het standpunt dat tijdens de garantieperiode alleen een klacht over het starten is gemeld, die is opgelost door het monteren van een nieuwe accu, waaraan de ondernemer een bijdrage heeft geleverd.

De commissie stelt voorop dat ook buiten de overeengekomen BOVAG-garantie de consument mag verwachten dat de auto de eigenschappen bezit die de consument op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten. Het zogenaamde conformiteitsvereiste. Het bewijs dat de auto niet aan dat vereiste voldoet rust na verloop van 6 maanden na de aflevering op de consument.

Uit het rapport van de door de commissie ingeschakelde deskundige blijkt weliswaar van een mindere conditie van de motor, maar daaruit blijkt niet of sprake is van gebreken die teruggaan tot de koopovereenkomst dan wel dat sprake is van slijtage en derhalve van een onderhoudskwestie, inherent aan de leeftijd en de kilometerstand van de auto. In dit verband is van belang dat de consument na de koop ongeveer 20.000 km met de auto heeft gereden.

De rapportage van de deskundige kan aldus niet dan wel onvoldoende bijdragen aan het door de consument te leveren bewijs dat de auto reeds bij de koop gebrekkig was. Veeleer lijkt sprake te zijn van gevorderde slijtage en een gelet op de leeftijd en kilometrage toenemende noodzaak tot het verrichten  van onderhoud van de auto.

Aldus is naar het oordeel van de commissie niet gebleken dat de auto niet aan de overeenkomst beantwoordt en gebreken vertoont die de ontbinding van de overeenkomst rechtvaardigt.

Ten overvloede overweegt de commissie dat het de consument vrijstaat de aanbevelingen van de deskundige op te volgen en nader onderzoek naar de auto te laten doen zoals door de deskundige is aangegeven en de ondernemer met de uitkomst van een dergelijk onderzoek te confronteren.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt beslist als volgt.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist en vastgelegd door de Geschillencommissie Voertuigen op 27 juni 2018.