Consument vanwege knieklachten plaatsgenomen in 1e klas zonder vervoersbewijs daartoe; consument geen mogelijkheid om toestemming te vragen aan controleur; klacht gegrond.

  • Home >>
  • Openbaar Vervoer >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Openbaar Vervoer    Categorie: Vervoerbewijs    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 82053

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de treinreis van Nijmegen naar Boxmeer op 20 september 2013.

De consument heeft op 25 september 2013 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Toen de trein uit Nijmegen vertrok was er nauwelijks staanplaats in de 2e klas. Er was maar één treinstel ingezet van het kleinere type, terwijl men op de hoogte was van het feit dat het rond 15:00 – 16:00 uur erg druk is op deze lijn. Toen ik zag dat de volledige 1e klas leeg was en ik last heb van mijn knieën, besloot ik om in de 1e klas te gaan zitten.
Bij station Cuijk stapten twee controleurs in. De controleur vroeg mij direct aan wie ik toestemming had gevraagd om in de 1e klas plaats te nemen. Dat had ik aan niemand gevraagd, omdat er niemand was om dat aan te vragen. Ik kreeg een boete van  € 35,–, vermeerderd met € 4,80 ritprijs, die ik reeds bij het inchecken had betaald.  De ritprijs is dus dubbel door mij betaald.

De consument verlangt teruggave van het totaalbedrag ad € 39,80.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Aangezien de consument met een 2e klas vervoersbewijs plaatsnam in de 1e klas, beschikte hij daar op dat moment niet over een geldig vervoersbewijs. De consument had zijn kwetsuur proactief dienen aan te dragen voorafgaand aan de controle van de stewards en niet tot de controle moeten wachten.
De commissie verwijst verder kortheidshalve naar de brief van de ondernemer aan de commissie d.d. 14 januari 2014. De inhoud dient al hier herhaald en ingelast te worden beschouwd.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Onbetwist is door de consument gesteld dat de controleur in Cuijk in de 1e klas is ingestapt en direct de consument confronteerde met de vraag aan wie hij toestemming had gevraagd om in de 1e klas plaats te nemen.
De consument blijkt bij het instappen in Nijmegen aan niemand toestemming te hebben kunnen vragen om in de 1e klas plaats te nemen. Voor proactief optreden, in die zin dat hij direct zijn knieklacht aan de controleur meldde alvorens deze tot controle overging, was geen mogelijkheid aanwezig, nu de in Cuijk ingestapte steward meteen in de 1e klas tot controle van het plaatsbewijs van de consument is overgegaan. Nu het niet ongebruikelijk is dat men in omstandigheden als geschetst door de consument na het instappen toestemming vraagt aan een aanwezige controleur om in de 1e klas plaats te nemen, en deze toestemming ook daadwerkelijk krijgt, is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

Naast de boete van € 35,– dient ook het bedrag ad € 4,80 te worden betaald door de ondernemer, nu de consument dat bedrag reeds bij het inchecken had betaald.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 39,80. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.

Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.

De commissie wijst het meer of anders verlangde af.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 25,42 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Openbaar Vervoer, op 18 februari 2014.