Consument vindt factuur alsnog te hoog nadat schilderwerk naar behoren is uitgevoerd

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Schilders-, Behangers- en Glaszetbedrijf    Categorie: Betaling    Jaartal: 2021
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 41037/45559

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De consument klaagt over het in rekening gebrachte bedrag voor het verrichte schilderwerk door de ondernemer. De consument geeft aan dat zij na uitvoering van de werkzaamheden nog zou oordelen over het bedrag. De consument vindt de rekening uiteindelijk te hoog. De ondernemer geeft aan dat in overleg met de consument de factuur al is gematigd. De werkzaamheden zijn naar behoren verricht en de consument had hier ook geen klachten over. De commissie oordeelt dat partijen een vaste prijs hebben afgesproken, waarbij de ondernemer de opdracht naar tevredenheid van de consument heeft verricht. Er is geen sprake van bijzondere omstandigheden die rechtvaardigen dat de prijs moet worden aangepast. Daarnaast is de ondernemer de consument vrijwillig tegemoetgekomen door de factuur te matigen. De consument moet het resterende bedrag daarom in zijn geheel voldoen. De klacht is ongegrond.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft de uitvoering van een overeenkomst, die tussen partijen tot stand is gekomen op basis van een offerte van de ondernemer van 15 november 2019. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht schilderwerk uit te voeren, tegen een door de consument te betalen prijs van € 3.925,– inclusief arbeid, materiaal en btw. Nadat het werk was gedaan en de rekening verstuurd, vond de consument het in rekening gebrachte bedrag te hoog.

De consument heeft een bedrag van € 300,– niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De consument erkent op basis van de offerte de opdracht aan de ondernemer te hebben verstrekt. De consument vermeldt dat zij na uitvoering nog wel zou oordelen over het bedrag. Voor zover de commissie begrijpt, had de consument daarbij mede voor ogen hetgeen als schilderwerk bij de buren was uitgevoerd.
De consument vindt de rekening te hoog en heeft dit bij de ondernemer kenbaar gemaakt. Vervolgens heeft de ondernemer de factuur gedeeltelijk gecrediteerd en teruggebracht naar € 3.300,– waarvan de consument € 3.000,– heeft betaald. De consument vraagt het oordeel van de commissie.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De ondernemer stelt dat in overleg met de consument de factuur is teruggebracht naar € 3.300,– en er derhalve nog € 300,– moet worden betaald. De consument heeft nog meegedeeld over de uitvoering van het werk geen klachten te hebben.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen. Vaststaat dat partijen een vaste prijs hebben afgesproken van € 3.925,– en de ondernemer vervolgens naar tevredenheid van de consument het werk heeft uitgevoerd. Er is sprake van een vaste aanneemsom en behoudens bijzondere omstandigheden, die niet zijn gesteld of gebleken, moet deze aanneemsom dan ook worden betaald. Daarbij is het naar het oordeel van de commissie niet relevant, dat de consument achteraf, na uitvoering van het werk, kenbaar maakt de prijs toch wel hoog te vinden. De ondernemer is de consument al tegemoet gekomen door deels te crediteren waartoe hij niet verplicht was en de consument dient derhalve het openstaande restant te voldoen.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Met inachtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag als volgt verrekend. Aan de ondernemer wordt € 300,– betaald.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Schilders Behangers en Glaszetbedrijven, bestaande uit de heer mr. W. Nannings, voorzitter, de heer G.D.H. Scheers, mevrouw mr. M.J. Boon, leden, op 27 januari 2021.