Consument voldoet niet aan actievoorwaarden dus heeft geen recht op welkomstkorting energiecontract

  • Home >>
  • Energie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Kosten    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 23423/29797

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De consument stelt dat de ondernemer de beloofde welkomstkorting niet heeft uitgekeerd bij de eindafrekening van energie. De ondernemer geeft aan dat er voor de welkomstkorting actievoorwaarden gelden. Hierin is opgenomen dat tijdens de looptijd van het contract er niet meer dan één keer een betalingsverzuim mag zijn geweest en er geen betalingsachterstand mag zijn. Volgens de ondernemer is de consument tijdens de looptijd van het contract meer dan één keer in verzuim geweest. Volgens de consument was er sprake van mislukte incasso’s waarvan de oorzaak niet bij hem lag. De ondernemer geeft aan dat de consument ruim van tevoren wist wanneer de automatische incasso’s zouden plaatsvinden. De ondernemer vindt dat hij op grond van de actievoorwaarden terecht de welkomstkorting niet heeft uitgekeerd en ziet geen aanleiding om zijn standpunt aan te passen. De commissie oordeelt dat op grond van de actievoorwaarden duidelijk blijkt dat de consument geen aanspraak heeft op de welkomstkorting, aangezien hij meerdere keren niet op tijd heeft betaald. De klacht is ongegrond.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft de welkomstkorting.

De consument heeft een bedrag van € 647,29 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De ondernemer keert de beloofde welkomstkorting niet uit bij de eindafrekening. Ze wijzen op actievoorwaarden die slechts als bijlage als algemene voorwaarden zijn bijgevoegd. Ze wijzen op 3 maal betaalverzuim, ze gebruiken hierbij hun eigen interpretatie van betaalverzuim waarbij een mislukte incasso (ongeacht of de oorzaak bij de ondernemer of klant ligt) meteen als betaalverzuim wordt aangemerkt.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Ten tijde van het aangaan van de overeenkomst heeft de consument de algemene voorwaarden en de actievoorwaarden tot zich kunnen nemen en heeft hij hier akkoord op gegeven op 10 december 2018 alvorens de aanmelding te voltooien. De ondernemer heeft vervolgens de consument op 15 december 2018 een bevestiging gestuurd van zijn aanmelding, zijn overeenkomst en onder andere de algemene voorwaarden en actievoorwaarden. De consument heeft 14 dagen bedenktijd gekregen waarvan hij gebruik kon maken indien hij zich niet kon vinden in de algemene voorwaarden of de actievoorwaarden. De consument heeft hier geen gebruik van gemaakt.

In de actievoorwaarden is het volgende opgenomen:
– Je bent gedurende de looptijd van dat contract niet meer dan één keer in betalingsverzuim geweest en hebt ten tijde van het opmaken van de energienota (voorheen: jaarrekening) geen betalingsachterstand.

Ten tijde van de leveringsperiode van de ondernemer is er meerdere malen sprake geweest van betaalverzuim. De consument heeft ten tijde van zijn aanmelding gekozen voor automatische incasso op de 20ste van elke maand waarbij de termijnbedragen vooraf geïncasseerd worden:

1. Op 20-02-2019 is voor het termijnbedrag van maart 2019 met factuurnummer 19700672018 een incassopoging gedaan. De incasso poging is mislukt.

  • – Op 26-02-2019 hebben we de consument hierover geïnformeerd en verzocht om alsnog zorg te dragen voor de betaling.
  • – Op 27-03-2019 hebben we de consument een herinnering verzonden wegens het uitblijven van de betaling.
  • – Op 03-04-2019 hebben we de consument een aanmaning verzonden wegens het uitblijven van de betaling.

2. Op 20-03-2019 is voor de termijnbedrag van april 2019 met factuurnummer 19700894210 een incassopoging gedaan. De incasso poging is mislukt.

  • – Op 27-03-2019 hebben we de consument hierover geïnformeerd, en verzocht om alsnog zorg te dragen voor de betaling.
  • – Op 03-04-2019 hebben we de consument een herinnering verzonden wegens het uitblijven van de betaling.

3. Op 20-05-2019 is voor het termijnbedrag van juni 2019 met factuurnummer 19701738354 een incassopoging gedaan. De incasso poging is mislukt.

– Op 27-05-2019 hebben we de consument hierover geïnformeerd en verzocht om alsnog zorg te dragen voor de betaling.

Op 09-01-2020 heeft de ondernemer de consument zijn jaarafrekening verzonden over de periode 01-01-2019 tot 01-01-2020. Een kopie hiervan heeft de consument meegestuurd met zijn klacht. Op deze energienota heeft de ondernemer de welkomstkorting ad € 130,00 per product niet meegenomen conform de bepalingen in de actievoorwaarden. Immers, de consument is gedurende de looptijd van zijn 1-jarig contract meer dan één keer in verzuim geweest.

De consument geeft in zijn klacht aan dat hij recht heeft op de korting omdat de ondernemer een eigen interpretatie van betaalverzuim hanteert en suggereert daarnaast dat de reden voor zijn betaalverzuim voor de termijnbedragen maart, april en juni 2019 mogelijk bij de ondernemer ligt. Dit is echter onjuist. In de algemene voorwaarden (artikel 12.6) en de actievoorwaarden (3de punt) is een toelichting opgenomen van wanneer een welkomstkorting vervalt en wat onder betaalverzuim wordt verstaan. Beiden heeft de consument voordat hij de overeenkomst aanging, gelezen en ook heeft hij hiermee ingestemd.

De ondernemer heeft hiernaast op de 20ste van de maand, net als alle andere maanden, een poging gedaan om de termijnbedragen te incasseren van hetzelfde rekeningnummer waarvoor zij gemachtigd is. De ondernemer heeft voor de maanden maart, april en juni 2019 niet een afwijkend proces gehanteerd en heeft ook geen wijziging rekeningnummer ontvangen.

Ook heeft de ondernemer de consument tijdig en vooraf geïnformeerd dat zij ging incasseren, op welke datum de incasso plaats zou vinden en de hoogte van het bedrag. De consument heeft de ondernemer niet gecontacteerd dat de automatische incasso voor de maanden maart, april of juni 2019 niet ging lukken, hoewel de ondernemer haar contactgegevens in de overeenkomst, op de nota’s van de termijnbedragen en op de website duidelijk heeft staan.

Tenslotte heeft de consument ook geen pogingen gedaan om zelf of gelijk zorg te dragen voor de betaling alvorens hij een eerste bericht, herinnering of een aanmaning had ontvangen van [naam ondernemer]. Voor de termijnbedragen van maart en april 2019 geldt dat de ondernemer de consument meerdere berichten moest sturen alvorens hij hier gehoor aan gaf. De consument is 3 keer in gebreke geweest ten tijde van zijn 1 jarig overeenkomst. Inmiddels heeft de consument ook zijn eindnota niet voldaan.

Conclusie
Feitelijk heeft de ondernemer conform de gemaakte afspraken, in de vorm van de voorwaarden, de welkomstkorting terecht niet met de consument verrekend op zijn energienota. De ondernemer ziet geen aanleiding om zijn standpunt of de energienota aan te passen.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie onderschrijft het standpunt van de ondernemer. Uit de actievoorwaarden die deel uitmaken van de tussen partijen gesloten overeenkomst blijkt duidelijk dat de consument geen aanspraak heeft op de welkomstkorting als hij meer dan een keer in gebreke blijft de termijnbedragen tijdig te voldoen. Nu de consument meerdere keren in gebreke is gebleven tijdig te betalen en de ondernemer genoodzaakt is geweest achter de consument aan te gaan om betaling te verkrijgen, heeft hij zijn recht op de welkomstkorting verspeeld. De klacht treft geen doel.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Het door de consument verlangde wordt afgewezen

Met inachtneming van bovenstaande wordt het depotbedrag als volgt verrekend.
Het in depot gestorte bedrag van € 647,29 wordt aan de ondernemer overgemaakt.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie, bestaande uit de heer mr. D.J. Buijs, voorzitter, mevrouw mr. W.H. van Oorspronk, de heer H.W. Zuur, leden, op 9 juli 2020.