Consument wenst afwijkende uitvoering; risico voor rekening consument.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Installerende bedrijven    Categorie: Ondeugdelijke levering / (non-)conformiteit    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: INS08-0074

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 6 augustus 2007 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren en plaatsen van een (maatwerk) douchewand tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 2.000,–. De levering en de overeengekomen werkzaamheden vonden plaats op of omstreeks 12 november 2007.   De consument heeft een bedrag van € 800,- niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Ik heb geleverd waar de consument om gevraagd heeft. De werkzaamheden zijn volgens de gemaakte afspraken uitgevoerd. Ik vind dat de consument het nog openstaande bedrag moet betalen en roep daartoe de bemiddeling van de commissie in.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Met de consument is overeengekomen dat een bedrag van € 300,– op de factuur in mindering wordt gebracht omdat de douchewand uit twee delen bestond in plaats van één deel met een uitsparing. Aldus is het factuurbedrag verlaagd tot € 1.700,–. Nu heeft de consument weer nieuwe klachten geuit. Anders dan door de consument gesteld zijn wij niet overeengekomen om de douchewand op pootjes te plaatsen. De douchewand is sowieso niet met pootjes leverbaar. Alleen al om die reden kan ik dat niet overeengekomen zijn. Ook omtrent de steunbalk is niet afgesproken dat deze zou worden aangebracht zoals door de consument thans omschreven. De bij de douchewand geleverde steunbalk, die op maat is gemaakt, is op de gebruikelijke wijze aangebracht. Met betrekking tot het tegelwerk merk ik op dat het de consument was die het profiel van de douchewand in een uitsparing in de muur uitgevoerd wilde hebben. Ik heb hem er nadrukkelijk op gewezen dat dit een ongebruikelijke constructie is. Vervolgens is het de aannemer geweest die het tegelwerk heeft aangebracht. Ik kon niet anders dan de douchewand plaatsen op de wijze zoals is gebeurd. De opdracht is door de consument verstrekt aan de hand van het voorbeeld in de showroom. De consument wist dus wat hij kocht en hij was bekend met het wand- en onderprofiel.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   In afwijking van hetgeen met de ondernemer is afgesproken heeft de zijwand niet een profiel van 20 mm waardoor het tegelwerk niet tot bovenaan doorloopt. De zijwand heeft een profiel van slechts 5 mm waardoor lekkage is te verwachten en er bovendien een lelijke afwerking is ontstaan. Anders dan met de ondernemer afgesproken is de zijwand niet op pootjes geplaatst. Nu staat de wand op de vloer waardoor vuil zich kan ophopen. Door de ondernemer is midden door de cabine een steunbalk aangebracht. De constructie geeft weinig steun en in de zijwand is al lichte scheurvorming zichtbaar. De steunbalk zou aan de voorzijde worden bevestigd, vanaf de voorwand naar de linker zijmuur.   Ter zitting heeft de consument zijn standpunt herhaald en nader toegelicht.   De consument verlangt volledige ontbinding van de overeenkomst, met dien verstande dat de ondernemer de douchewand terugneemt en het aanbetaalde bedrag van € 900,– aan de consument restitueert. Voorts maakt de consument aanspraak op schadevergoeding in verband met beschadiging van de wandtegel waarin de steunbalk is geschroefd.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.   Bij de meting van de douchewand was ook de aannemer aanwezig. De consument was niet aanwezig omdat deze dacht dat hij het wel aan twee deskundigen kon overlaten. Bij dit gesprek is afgesproken dat de wandtegels ingekort zouden worden tot de tegels boven het bad en een sleuf van 2 cm gemaakt zou worden door de aannemer van de rest van de tegels tot aan het bad, omdat de wandbevestiging 2 cm breed is. Echter, de horizontale strip om de glaswand is maar ongeveer 8 mm en de gedachte van de consument en misschien ook de ondernemer en aannemer was dat deze aansluiting op het bad ook 2 cm was en zo de badrand tot het verticale gedeelte van de tegelwand van het bad zou afdekken. Echter, deze zijde van de douchewand is ook plusminus 8 mm. En nu is de afwerking van een haakse hoek met tegels zonder afwerkrand zichtbaar. Nu komt het aan op de communicatie van ondernemer en aannemer waar de verticale sleuf gemaakt moet worden. Want als de rand van de douchewand gelijk met de tegels was geplaatst zat de 2 cm sleuf in de tegelwand verkeerd. Tevens merk ik op, dat de aannemer de chroomrand als afwerking van de haakse hoeken van het bad ter plaatse van de douchewand niet heeft doorgezet zowel op het horizontale als het verticale gedeelte van het bad, zodat er een lelijke afwerking ontstaat. Echter, de consument dacht dat dit afgedekt zou worden door de douchewand. De monteurs van de aannemer hadden dit echter wel moeten melden bij de consument. Dit is niet gebeurd en toen de douchewand was geplaatst werd de consument er mee geconfronteerd en heeft direct stappen ondernomen om de ondernemer er naar te laten kijken. De ondernemer heeft dit verzuimd en alleen op afstand commentaar gegeven zoals uit de briefwisseling blijkt. Als er geen sleuf was gemaakt en de douchewand geplaatst was op de tegels aan de wand, wat normaal altijd gebeurt, had de douchewand wel op de rand geplaatst kunnen worden, wanneer de ondernemer de maat had genomen tot de tegels. Nu kan dat niet meer omdat dan het verticale gedeelte van het bad ook 1 cm opschuift. De sleuf is gemaakt op verzoek van de consument, omdat hij dit netter vindt.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De consument heeft gesteld mondeling met de ondernemer overeengekomen te zijn om de douchewand op pootjes te plaatsen. Bovendien zou eveneens mondeling zijn overeengekomen om de steunbalk op een andere manier aan de douchewand en de muur te bevestigen. De commissie merkt op dat het aan de consument is om het bestaan van deze mondelinge afspraken te bewijzen. Hij is daar naar het oordeel van de commissie niet in geslaagd, nu hij zijn stellingen niet heeft onderbouwd noch heeft aangeboden bewijs te leveren voor het bestaan van de mondelinge afspraken. De ondernemer heeft bovendien een brochure overgelegd met foto’s van de geleverde douchewand, waaruit blijkt dat deze niet op pootjes is geplaatst. Bovendien komt de wijze waarop de steunbalk is bevestigd overeen met de foto’s in de brochure. Er dient dan ook vanuit te worden gegaan dat de overeenkomst betrekking heeft op een douchewand zoals in die brochure is aangegeven. Met betrekking tot de afwerking van de tegelrand merkt de commissie het volgende op. Uit het deskundigenrapport, alsmede uit het verhandelde ter zitting, blijkt dat de consument er voor heeft gekozen om het profiel van de douchewand gedeeltelijk te verzinken in de muur door middel van het maken van een sleuf. Zoals ook door de deskundige opgemerkt is dit een ongebruikelijke wijze van uitvoering. Vast staat voorts dat het probleem van de afwerking van de tegelrand een gevolg is van deze keuze. Tussen de aannemer en de ondernemer zijn kennelijk afspraken gemaakt omtrent de wijze waarop een en ander zou worden uitgevoerd. Uit het deskundigenrapport maakt de commissie voorts op dat er sprake is van een communicatiestoornis. De commissie is van oordeel dat het uiteindelijke resultaat niet aan de ondernemer kan worden toegerekend. Het was immers de consument die voor een afwijkende uitvoering heeft gekozen en aldus het risico heeft genomen dat een en ander tot problemen zou leiden. Het lag mitsdien op de weg van de consument om een en ander goed te begeleiden en te zorgen voor duidelijke afstemming tussen de ondernemer en de aannemer. Daarvan is geen sprake geweest zoals onder meer wordt geïllustreerd door het feit dat de consument het niet nodig heeft geoordeeld aanwezig te zijn bij het gesprek tussen de ondernemer en de aannemer. Voor zover er verkeerd is gemeten, zoals door de consument is gesteld, kan dat naar het oordeel van de commissie niet aan de ondernemer worden verweten. De commissie is van oordeel dat het primair tot de verantwoordelijkheid van de aannemer behoort om er voor te zorgen dat het voorbereidende werk op de juiste wijze wordt uitgevoerd. De ondernemer heeft er terecht op gewezen dat hij slechts de douchewand behoefde te plaatsen. Overigens heeft de ondernemer in dit verband terecht gesteld dat de consument bekend was met de afmetingen van het profiel. Hij beschikte immers over de brochure waarin de breedte van het profiel is vermeld. Bovendien heeft de consument de gelegenheid gehad de douchewand in de showroom te bekijken, zodat hij ook op die manier met de afmetingen bekend kon zijn. Al met al is de commissie van oordeel dat de ondernemer deugdelijk heeft gepresteerd en dat hij terecht aanspraak maakt op betaling van hetgeen onbetaald is gebleven.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht van de consument ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Overeenkomstig het reglement van de commissie dient de consument een bedrag van € 100,– te vergoeden aan de ondernemer ter zake van het klachtengeld.   Met in achtneming van het bovenstaande wordt het depot bedrag ad € 800,– aan de ondernemer voldaan.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Installerende Bedrijven op 22 januari 2009.