Consument wil lang verblijf op vakantiepark van ondernemer, maar dit is niet mogelijk

  • Home >>
  • Recreatie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Recreatie    Categorie: Kosten    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 10183/13556

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De consument klaagt over de huur van de accommodatie bij de ondernemer. De consument wilde voor een langere periode naar vakantiepark 2 en heeft bij de ondernemer online voor twee keer twee weken geboekt. Uiteindelijk werd deze reservering door de ondernemer geannuleerd en was het voor de consument alleen mogelijk om maximaal drieënhalve week op vakantiepark 2 te verblijven. Er zijn al aanbetalingen gedaan, deze heeft de consument niet terug gekregen. De ondernemer geeft aan dat zij in eerste instantie telefonisch voor de consument een boeking hebben geregeld voor maximaal drieënhalve week bij vakantiepark 2 en een halve week bij vakantiepark 1. De consument was hiermee akkoord gegaan en vervolgens heeft zij via de website toch geprobeerd om een langer verblijf op vakantiepark 2 te boeken. De commissie oordeelt dat de ondernemer de consument een passende oplossing heeft geboden, aangezien een lang verblijf niet mogelijk was op vakantiepark 2. De ondernemer had op basis van de algemene voorwaarden het recht om een wijziging aan te brengen in de online reservering. Daarnaast heeft de ondernemer de consument al creditnota’s gestuurd om de aanbetaling terug te betalen.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft de huur van accommodatie bij de ondernemer.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Ik heb geboekt voor een periode van zes maanden op park [vakantiepark 1]. Ik wilde liever op park [vakantiepark 2] boeken in verband met de afstand. Dat kon niet. Na overleg met de parkmanager van [vakantiepark 2] kon ik toch voor de periode van één maand terecht (maart 2020). Ik heb op 16 september 2019 geboekt voor twee keer twee weken en op 18 september 2019 twee aanbetalingen van elk € 294,90 betaald. Nog geen 5 minuten later kreeg ik twee annuleringen zonder opgave van reden. Na telefonisch contact werd mij meegedeeld dat niet langer geboekt kan worden dan 28 dagen. Dit is niet langer dan 28 dagen. Nu wordt het drieënhalve week maximaal, maar toen ik dat wilde boeken, kon dat ook niet. De twee aanbetalingen € 294,90 heb ik niet teruggekregen.

Naar mijn mening is er een contract voor vier weken boeking. De reservering is bevestigd en er is aanbetaald (voor maart 2020). Ik wil dat de ondernemer zich aan deze boeking houdt.

Standpunt van ondernemer
Voor het standpunt van ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken, waarvan in het bijzonder het uitgebreide verweerschrift van 28 november 2019. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De consument wist dat een langdurig verblijf voor [vakantiepark 2] niet mogelijk was. Desondanks heeft hij zelf een verkapt lang verblijfreservering gemaakt voor dat park door twee keer twee weken aaneengesloten weken te boeken en daarbij aan te geven dat hij graag in een en dezelfde bungalow verblijft. Wij hadden op basis van onze Algemene Voorwaarden het recht om een wijziging aan te brengen in deze reserveringen, dat wil zeggen in dit geval het (deels) wijzigen van de locatie. Wij hebben de consument een passende oplossing aangeboden, te weten een boeking voor maximaal drieënhalve week op [vakantiepark 2] en een halve week op [vakantiepark 1], het park waar de consument voorafgaand aan zijn verblijf op [vakantiepark 2] verblijft. De consument is akkoord gegaan met deze oplossing. De consument heeft een creditnota ontvangen voor de aanbetalingen die hij reeds had voldaan.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De consument heeft in juni 2019 telefonisch contact gehad met [telefoonlijn ondernemer] in verband met een eventuele boeking voor een lang verblijf op [vakantiepark 2]. Op grond van de door de ondernemer overgelegde mailwisseling met de consument staat vast dat het de consument duidelijk was dat het boeken van een langere periode voor [vakantiepark 2] niet mogelijk is. Nu de weg voor het maken van een boeking van een langere periode van [vakantiepark 2] via [telefoonlijn ondernemer] was afgesloten, heeft de consument via een andere route, te weten via de website van de ondernemer, alsnog geboekt voor een langere periode dan was toegestaan en wel door twee maal twee aaneengesloten weken te boeken voor [vakantiepark 2]. Weliswaar zijn beide boekingen bevestigd en heeft de consument de aanbetalingen voldaan, maar door deze wijze van handelen heeft de consument willens en wetens het beleid van de ondernemer inzake boekingen voor langere periodes omzeild. Dat het boekingssysteem van de ondernemer de beide boekingen niet direct heeft geweigerd, kan de ondernemer overigens niet voor de voeten worden geworpen. Begrijpelijk is dat dat systeem niet is ingericht op het onderkennen van een dergelijke verkapte boeking van een lang verblijf.

In het licht van hetgeen de commissie hiervoor heeft overwogen, is zij van oordeel dat de ondernemer op basis van zijn Algemene Voorwaarden het recht had om een wijziging aan te brengen in voornoemde reserveringen (twee keer twee weken aaneengesloten) zoals hiervoor vermeld. Ten slotte merkt de commissie op dat de ondernemer de consument creditnota’s heeft gestuurd voor de door hem betaalde aanbetalingen. Mochten deze nog niet zijn terugbetaald, dan is de ondernemer gehouden dat alsnog te doen.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De commissie verklaart de klacht ongegrond en derhalve wordt het door de consument verlangde afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Recreatie, bestaande uit de heer mr. H.A. van Gameren, voorzitter, de heer drs. O.K.R. Petram, mevrouw mr. J.M. Huysman- Hartkamp, leden, op 30 april 2020.