Consument wil oplossing voor defect product, maar ondernemer is niet verkopende partij

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email




Commissie: Thuiswinkel    Categorie: (non)conformiteit    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 34179/37104

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De consument klaagt over een loopband die zij bij de ondernemer heeft besteld. De loopband is kapotgegaan nadat de consument deze één keer heeft gebruikt. De consument heeft de ondernemer verzocht om een oplossing, hier kreeg zij geen reactie op. Zij beroept zich op de algemene voorwaarden van de ondernemer. De consument geeft aan alle vertrouwen in het product en de leverancier kwijt te zijn geraakt en wil het koopcontract ontbinden en het aankoopbedrag terugontvangen. De ondernemer geeft aan dat zij geen koopovereenkomst hebben gesloten met de consument. De consument heeft via de website van de ondernemer een product gekocht van een derde. De ondernemer geeft aan dit duidelijk te hebben aangegeven via de website. De commissie oordeelt dat de consument bij de aanvaarding van de Algemene Voorwaarden ook akkoord is gegaan met de ‘Algemene voorwaarden kopen bij andere kopers’. Daarnaast staat op het betaaloverzicht van de consument aangegeven dat de derde de verkoper is en dat het gaat om een aankoop bij een andere verkoper dan de ondernemer. De commissie verklaart de klacht ongegrond.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft de aankoop van en gebreken aan een loopband [naam loopband].

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

20 maart 2020 bestelde ik via de ondernemer een loopband die ik op 1 april 2020 ontving. Na een keer gebruikt te hebben is het apparaat defect geraakt en heb ik de ondernemer om een oplossing verzocht.

Toen dat na 2 weken uitbleef heb ik op 30 april 2020 te kennen gegeven de loopband te willen retourneren en de aankoopsom terug te willen ontvangen. Ik ontving toen ook een retourlabel maar van een afspraak om het product op te halen door de leverancier is het nooit gekomen.

Ondanks dat ik aan de algemene voorwaarden van de ondernemer heb voldaan weigert deze iedere medewerking. De enige oplossing is een opgestuurd printplaatje (zonder gebruiksaanwijzing) die ik kennelijk zelf dan maar moet monteren.

Ook de formele klacht die ik bij de ondernemer heb ingediend levert niets op. Men beroept zich op garantietermijnen en zegt dat een gebruikt artikel niet meer in aanmerking komt voor ontbinding van de koopovereenkomst. Omdat ik al het vertrouwen in het product en de leverancier kwijt ben geraakt wens ik het koopcontract te ontbinden en het aankoopbedrag retour te ontvangen. Ik heb dit verzoek binnen de gestelde termijnen van de algemene voorwaarden ingediend bij de ondernemer.

Volgens de consument is zij, anders dan de ondernemer betoogt wel degelijk ontvankelijk. De aankoop van het product heeft immers plaatsgevonden via de website van de ondernemer. Op die website worden algemene voorwaarden gesteld bij de aankoop van een product. Of dit dan een aankoop is bij een derde partij of bij de ondernemer zelf, daarover wordt niets vermeld.

De consument beroept zich dan ook op de algemene voorwaarden van de ondernemer en in het bijzonder artikel 6 (Herroepingsrecht) en artikel 7 (Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd).

Zij is teleurgesteld in de ondernemer nu deze zich niet verantwoordelijk acht.

Tevens ervaart de consument geen enkel gehoor, medewerking of ondersteuning.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern en voor zover relevant voor de beslissing komt het standpunt op het volgende neer.

Wij hebben geen koopovereenkomst gesloten met de consument. De consument heeft via onze website een product gekocht van een derde. Dit is naar aanleiding van de bestelling via onze website ook heel duidelijk aan de consument aangegeven. Wij hebben getracht te bemiddelen tussen deze verkoper en de consument maar dat heeft niet tot tevredenheid van de consument geleid.

De commissie wordt verzocht de klacht jegens de ondernemer niet – ontvankelijk te verklaren.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De consument meent een rechtsgeldige koopovereenkomst te hebben gesloten met de ondernemer en beroept zich wat betreft haar klacht ook op de volgens haar van toepassing zijnde algemene voorwaarden van deze ondernemer.

De koopovereenkomst is tot stand gekomen met de aanvaarding door de consument van het op de website van de ondernemer vermeld aanbod. Bij de beantwoording van de vraag met wie de koopovereenkomst daarmee tot stand is gekomen, komt het niet alleen aan op een (zuiver) taalkundige uitleg van de gebezigde bewoordingen van dat aanbod maar ook op hetgeen partijen te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten en de betekenis die zij redelijkerwijs daaraan mochten toekennen. Daarbij is van belang dat de consument met de aanvaarding van het aanbod (ook) de gelding van de “Algemene voorwaarden kopen bij andere verkopers” heeft aanvaard.

Naast andere duidelijke aanwijzingen bepalen die voorwaarden onder meer in:

• artikel 1 dat wordt verstaan onder platform: de omgeving waarop door derde partijen producten aan gebruikers worden aangeboden; en onder koopovereenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen de andere verkoper en een klant vanwege de aanschaf door de klant van een product bij de andere verkoper via het platform.

• artikel 4 in lid 1 dat de klant erkent dat de koopovereenkomst tot stand komt tussen klant en de andere verkoper en dat de ondernemer geen partij bij deze overeenkomst is en/of wordt; en in lid 2 dat de klant zich bij vragen en/of klachten over aangeschafte producten van andere verkopers rechtstreeks dient te wenden tot de betreffende andere verkoper en dat de koper erkent dat de ondernemer op geen enkele wijze aansprakelijk is.

• artikel 5 in lid 1 dat een klant via het normale bestelproces bij de ondernemer een bestelling kan plaatsen voor een product dat door een andere verkoper wordt aangeboden; en in lid 2 dat de klant van de ondernemer een factuur ontvangt en van de andere verkoper een pakbon.

• artikel 6 lid 5 dat de andere verkoper onherroepelijk het recht aan de ondernemer heeft verleend om in naam van de ondernemer de incassorechten uit te oefenen die voortvloeien uit de koopovereenkomst tussen de klant en de andere verkoper.

Daarnaast staat op het door de consument ingebrachte betaaloverzicht dat een derde de verkoper is en wordt op het betaaloverzicht van 20 maart 2020 uitdrukkelijk aangegeven dat het een aankoop betreft bij een andere verkoper dan de ondernemer.

Als de consument dat al niet had begrepen had zij reeds op grond van het voorgaande moeten begrijpen dat zij een niet door de ondernemer maar door een externe verkoper gedaan aanbod tot verkoop van de loopband aanvaardde.

Er zijn geen andere feiten of omstandigheden gebleken waaruit de consument had mogen begrijpen dat het aanbod tot verkoop van de loopband toch door de ondernemer zelf werd gedaan.
Dit alles leidt tot de slotsom dat de ondernemer niet kan gelden als de verkopende partij bij de koopovereenkomst zodat de consument op dit punt niet-ontvankelijk is in haar tegen de ondernemer – als verkoper – gerichte klacht. Hetgeen de consument op dit punt voorts nog heeft aangevoerd behoeft geen bespreking nu dit niet tot een ander oordeel kan leiden.

Ten aanzien van de klacht dat de ondernemer tekort zou zijn geschoten in medewerking, steun en ondersteuning overweegt de commissie – in weerwil van hetgeen de consument daarover heeft aangevoerd dat uit hetgeen partijen over en weer hebben gesteld de ondernemer, niet zijnde de verkoper, als zodanig de nodige inspanningen heeft geleverd door te bemiddelen tussen de consument en de verkoper over ondermeer het retour zenden van de loopband. Dat dit niet tot het voor de consument gewenste resultaat heeft geleid, kan daar onvoldoende aan afdoen.

Op dit punt zal de klacht van de consument ongegrond worden verklaard.

Hetgeen partijen voorts nog naar voren hebben gebracht behoeft geen bespreking nu dit niet tot een ander oordeel kan leiden.

Ten overvloede overweegt de commissie dat uit ingewonnen informatie bij het secretariaat van de commissie de verkoper in deze niet blijkt aangesloten bij een branche of geregistreerd te staan bij ADR en is de klacht tegen die verkoper dan ook niet door het secretariaat van de commissie ingenomen.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Verklaart de consument in de klacht tegen de ondernemer als verkoper niet-ontvankelijk.

Verklaart de klacht tegen de ondernemer wat betreft diens medewerking, steun en ondersteuning ongegrond en wijst het door de consument verlangde af.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Thuiswinkel, bestaande uit de heer mr. N. Schaar, voorzitter, de heer W.H.X. Amian, mevrouw drs. W. Nienhuis, leden, op 15 september 2020.