Consument zegt overeenkomst eerder op en moet vergoeding eerdere overstapboete aan ondernemer terugbetalen

  • Home >>
  • Energie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Betaling    Jaartal: 2021
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 41830/47769

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

Volgens de ondernemer heeft de consument de verplichting tot terugbetaling van de door de ondernemer, in verband met de overstap van de vorige energieleverancier naar hem, vergoede boete. De ondernemer geeft aan dat als de consument eerder dan de opzegtermijn het contract met de ondernemer opzegt, wat in dit geval zo is, de consument deze boete verschuldigd is terug te betalen. Daarnaast is deze verplichting ook opgenomen in het declaratieformulier, waarmee de consument de boete bij de ondernemer in rekening heeft gebracht. De consument is het hier niet mee eens en wil de destijds door de ondernemer vergoedde boete niet terugbetalen. De commissie oordeelt dat nu het declaratieformulier, waarin de terugbetalingsverplichting is opgenomen, door de consument ondertekend is, deze gehouden is de afspraak na te komen. De klacht is ongegrond. De consument krijgt de boete niet terugbetaald.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft de door de ondernemer verlangde terugbetaling van een door de ondernemer vergoede overstapboete.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

In de algemene voorwaarden van mijn contract staat dat de boete (2 x € 100,–) die door een vorige leverancier bij mij in rekening gebracht is en die door mij bij de ondernemer gedeclareerd is (in verband met overstap naar de ondernemer voor de levering van energie), moet terugbetaald worden als er voor de datum die op het contract staat, opgezegd wordt. Dit is onredelijk omdat er al een boete van 2 x € 125,– betaald moet worden voor het overstappen voordat het contract afloopt. Dit is een hele normaal situatie. Bij geen enkele energieleverancier heb ik ooit de gedeclareerde vergoeding terug moeten betalen. Volgens de Consumentenbescherming / Consuwijzer mag de ondernemer dit niet doen. Ik wijs op de zwarte en grijze lijst zoals vermeld in de artikelen 6:236 en 237 Burgerlijk Wetboek.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Op 10 april 2019 hebben wij met consument een contract voor vier jaar gesloten met een welkomstcadeau van € 125,–. Wij hebben toen de boete die zij aan de vorige energieleverancier moest betalen, vergoed op grond van de toepasselijke actievoorwaarden (2 x € 100,–). Consument heeft de overeenkomst binnen de afgesproken looptijd opgezegd (op 16 juni 2020). Zij is dan een boete verschuldigd wegens de opzegging van het contract binnen de vier jaar (2 x € 125,–). Ook is zij op grond van de actievoorwaarden (artikel 10) gehouden de boete die consument wegens de overstap van de vorige energieleverancier bij ons gedeclareerd heeft, te vergoeden. Die terugbetalingsverplichting is ook opgenomen in het declaratieformulier waarmee zij die boete aan ons in rekening gebracht heeft. Het welkomstcadeau ad € 125,– hoeft consument niet terug te betalen.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Het gaat in deze zaak om de verplichting tot terugbetaling van de door de ondernemer in verband met de overstap naar hem vergoede boete van de vorige energieleverancier.
Die terugbetaling is gebaseerd op de betreffende actievoorwaarden en is vermeld in het door consument ondertekende declaratieformulier waarmee zij het betwiste bedrag bij de ondernemer in rekening heeft gebracht.
De commissie is van oordeel dat het niet van belang is wat er in de betreffende voorwaarden staat, nu consument het declaratieformulier ondertekend heeft, waarmee tussen partijen een afspraak is gemaakt. In dat formulier staat de terugbetalingsverplichting bij verbreking van het contract binnen de overeengekomen looptijd vermeld. Consument is dan ook gehouden die afspraak na te komen. Nu in het declaratieformulier de vermelde afspraak is gemaakt kan in het midden blijven of de betreffende voorwaarden op grond van bepalingen in het Burgerlijk Wetboek vernietigd kunnen worden.

Voor voormelde terugbetaling is niet van belang of consument wegens de vroegtijdige beëindiging van de voor vier jaar met de ondernemer gesloten overeenkomst een boete moet betalen. Die boete staat los van voormelde terugbetaling.

Consument verwijst nog naar de Consuwijzer. Hoewel zij de betreffende mededeling niet nader aanduidt, gaat de commissie ervan uit dat zij doelt op de op de website van Consuwijzer te vinden mededeling “Hebt u een contract voor bepaalde tijd, bijvoorbeeld 1 jaar? En is deze looptijd nog niet voorbij? Opzeggen kan, maar de energieleverancier mag u om een opzegvergoeding vragen. Dat moet hij u wel vertellen bij het afsluiten van het contract”. Die mededeling van de Consuwijzer ziet op de voortijdige beëindiging van het contract en niet op de terugbetaling van de vergoede boete. Die mededeling is dan ook niet van belang voor onderhavige zaak.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie, bestaande uit de heer mr. R.J. Paris, voorzitter, de heer mr. SJ.S. Bakker en mevrouw drs. P.C. Hoogeveen-de Klerk, leden, op 25 januari 2021.