Consument zelf verantwoordelijk voor tijdige betaling van de opleiding

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Particuliere Onderwijsinstellingen    Categorie: Kosten    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 113823

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de betaling van een opleiding.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Ik heb een opleidingsvoucher gekregen van het UWV om een cursus te kunnen volgen. Het geld heb ik gestort gekregen op mijn privé bankrekening. Ik heb de ondernemer gevraagd of ik het hele bedrag in één keer kon overmaken. Dat kon niet, omdat dit automatisch van mijn rekening zou worden afgeschreven. Ik heb nadrukkelijk gevraagd of dit zo snel mogelijk kon omdat mijn vaste lasten van mijn rekening worden afgeschreven. Mij werd gezegd dat het binnen twee weken van mijn rekening geïncasseerd zou worden. Na twee weken was dit nog niet gebeurd. Ik heb nog een paar weken gewacht en heb van de ondernemer te horen gekregen dat het geld zou worden geïncasseerd wanneer er genoeg aanmeldingen waren en de opleiding definitief werd beschouwd. Ik kon het geld niet zelf overmaken. Intussen was ik de opleiding begonnen. Ik kreeg een laag cijfer voor mijn eindopdracht en heb daar bezwaar tegen gemaakt, maar dit bezwaar is afgewezen omdat het te laat was ingediend. Ik wil mijn eindcijfer opnieuw beoordeeld zien en ik wil alsnog de kans krijgen mijn diploma te behalen. Zodra ik het volledige bedrag heb afbetaald, vind ik het niet erg om tot die tijd te wachten op mijn cijferlijst.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De rekeninghouder is zelf verantwoordelijk voor voldoende saldo voor alle betalingen die ten laste van de rekening worden gedaan. Het is de verantwoordelijkheid van de consument ervoor zorg te dragen dat het opleidingsgeld daadwerkelijk wordt besteed aan de door haar te volgen opleiding, ongeacht wanneer het te betalen bedrag van haar rekening wordt afgeschreven. Wij hebben geen e-mails of telefoonnotities terug kunnen vinden waaruit blijkt dat de consument bij haar inschrijving heeft verzocht om het te betalen bedrag binnen twee weken van haar rekening afgeschreven te krijgen. De factuur is pas na het definitief worden van de module in maart 2017 aan de consument verstuurd en het verschuldigde bedrag is automatisch geïncasseerd, maar afschrijving was niet mogelijk wegens onvoldoende saldo.
Het indienen van een bezwaarschrift tegen de uitslag van een examen is aan bezwaartermijn gebonden. De commissie is geen inhoudsdeskundige en kan derhalve niet beoordelen of de moduleopdracht herbeoordeeld moet worden. Wanneer de consument overgaat tot betaling van het verschuldigde lesgeld, al dan niet op grond van een betaalregeling, kan de opleiding weer worden voortgezet.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting onderschrijft de commissie in grote lijnen het standpunt van de ondernemer. Het had op de weg van de consument gelegen om terstond na het  verstrijken van de door haar genoemde termijn van twee weken de ondernemer erop aan te spreken dat afschrijving niet had plaatsgevonden. Daarnaast had de consument er beter aangedaan het lesgeld te reserveren op een andere rekening. Dat zij een en ander niet heeft gedaan, kan zij niet met succes aan de ondernemer tegenwerpen. Dat betekent dat zij de opleiding pas kan voortzetten wanneer het lesgeld is voldaan. De commissie is niet bevoegd een herbeoordeling van een examen uit te voeren dan wel daartoe opdracht te geven. Bovendien is het bezwaar op goede gronden niet-ontvankelijk verklaard, omdat het bezwaar te laat is ingediend. De klacht treft geen doel.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen, bestaande uit mr. D.J Buijs, voorzitter, mr. F.A. Chorus en mr. F.E. Duveen, leden, op 7 februari 2018.