consument zelf verantwoordelijk voro de schade die is ontstaan na behandeling van de tafel

  • Home >>
  • Webshop >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Webshop    Categorie: Ondeugdelijke levering / (non-)conformiteit    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 114705

De uitspraak:


Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 27 oktober 2017 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst, waarbij de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een boomstam eettafel tegen een daarvoor door de consument te betalen prijs van € 394,95 (en inclusief verzendkosten van € 25,– in totaal € 419,95). De levering heeft plaatsgevonden op 21 november 2017.

De consument heeft op 4 december 2017 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Nadat de tafel was geleverd hebben wij op 21 november 2017 de vraag aan de ondernemer gesteld of wij de tafel met matte vernis konden behandelen/verven. Op 22 november 2017 gaf de ondernemer aan dat dat geen probleem zou zijn en dat de consument er zelf vernis overheen mag/kan doen. Na het ontvetten, schuren en aanbrengen van matte Rambo vernis kwamen er echter vlekjes/blaasjes /schilfertjes op het oppervlak van de tafel. De ondernemer heeft mij een ondeskundig en onvolledig advies gegeven. Wij wilden vervolgens de tafel retour sturen en een nieuw tafelblad ontvangen, hetgeen ondernemer heeft geweigerd. Wij zijn er verder met ondernemer niet meer uitgekomen. Om de tafel weer toonbaar te maken heeft onze huisschilder de tafel opnieuw gevernist hetgeen een bedrag van € 200,– heeft gekost. Dat bedrag dient ondernemer aan mij te vergoeden. Verder wens ik een vergoeding van € 100,– als compensatie voor alle narigheid omtrent deze zaak. Verder wil ik ook de kosten van ingewonnen juridisch advies, hetgeen geschat is op € 375,– en hetgeen gevorderd zal worden via een afzonderlijke procedure.

Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

Op basis van het advies van ondernemer heb ik zelf de tafel behandeld, overeenkomstig de voorschriften zoals vermeld op het door mij aangeschafte potje Rambo vernis. Helaas resulteerde dat in blaasjes, vlekken en schilfers op het oppervlak van de tafel. Mijn huisschilder heeft vervolgens op mijn verzoek de tafel meegenomen en zelf behandeld; het is nu een prachttafel waar mijn echtgenote heel blij mee is. De huisschilder heeft de tafel geschuurd, heeft er primer opgedaan en vervolgens met vernis afgelakt. De ondernemer heeft nagelaten mij aan te geven op welke wijze de tafel behandeld had moeten worden. Het enkele advies van ondernemer dat er vernis op kon is onvoldoende en ontoereikend gebleken. De ondernemer had mij advies moeten geven dat hout snijdt en niet dat hout beschadigt. De ondernemer had omzichtiger en voorzichtiger moeten zijn. De ondernemer had moeten aangeven dat de tafel goed geschuurd moest worden, dat er een primerlaag opgezet moest worden, dat de tafel vervolgens nogmaals geschuurd moest worden en pas daarna afgelakt met vernis.

De consument verlangt een schadevergoeding van de ondernemer van € 200,– (voor de werkzaamheden van de door hem ingeschakelde huisschilder) en een bedrag van € 100,– als compensatie voor alle ongerief.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument heeft de tafel zelf geschuurd en opnieuw gelakt. Wij hebben desgevraagd aangegeven dat de tafel opnieuw gelakt kan worden; dat gebeurt namelijk wel vaker door onze klanten. De consument heeft echter niet de gebruiksaanwijzing (goed) opgevolgd van de door hem aangekochte en zelf uitgezochte vernis. Daarin staat onder meer duidelijk beschreven dat er eerst een proefvlak moet worden uitgezet (blijkbaar is dat niet gebeurd), dat het oppervlak gereinigd moet worden met een ontvetter en dat het oppervlak zorgvuldig glad dient te worden geschuurd. De consument heeft tafel licht geschuurd maar waarschijnlijk is dat niet zorgvuldig genoeg en glad gebeurd. Wanneer dat wel was gebeurd en de tafel glad zou zijn geweest had het middel wel zijn werk gedaan. Mocht de consument het wel volgens de gebruiksaanwijzing hebben gedaan dan moet hij zijn klacht bij de lakleverancier (Rambo) neerleggen en niet bij ons want dan zou de lak namelijk niet functioneren zoals is aangegeven. De consument heeft aangegeven dat een schilder het kan oplossen voor € 200,– Een schilder zal het doen door het oppervlak wel zorgvuldig te schuren en te reinigen en op juiste wijze de lak toepassen zoals blijkbaar wel mogelijk is wanneer het op de juiste manier gebeurt. De consument heeft dus de instructies behorende bij de lak niet goed opgevolgd, daarvoor kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld. Het mag voor zich spreken dat een consument bekend is met het werken met een dergelijke lak en daarbij ook moet weten hoe dat behandeld moet worden of dat hij zich in ieder geval daarin verdiept door de gebruiksaanwijzing te lezen. De consument heeft er zelf voor gekozen om deze lak aan te schaffen en die ook te gebruiken. Wij hebben geprobeerd er samen met de consument uit te komen en helaas is dat niet gelukt. Wij zijn ervan overtuigd dat de consument de tafel niet goed heeft behandeld waardoor de laklaag op verschillende plekken heeft losgelaten. Voor het niet (volledig) naleven van een handleiding van de toegepaste lak kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Mevrouw mr. H.F. Lankhorst, lid van de commissie, kon vanwege omstandigheden niet aanwezig zijn tijdens de behandeling ter zitting. Met instemming van de consument heeft de zitting doorgang gevonden en is mr. Lankhorst alsnog betrokken in de beraadslaging na de zitting.

In beginsel draagt één ieder zijn eigen schade tenzij die schade door een ander is veroorzaakt of voor rekening komt van een ander, dat wil zeggen dat er een grondslag bestaat om die schade op een ander af te wentelen en een ander derhalve daarvoor aansprakelijk te kunnen stellen. Die grondslag acht de commissie in deze zaak niet aanwezig. Vast staat dat de door de ondernemer geleverde tafel een deugdelijk product betrof; er was niets mis mee en hetgeen ook niet door de consument is gesteld. De consument heeft ondernemer alleen verzocht om aan te geven of hij de tafel mocht behandelen met vernis, waarop de ondernemer bevestigend heeft geantwoord. Vervolgens is het kennelijk met de door de consument zelf toegepaste behandeling met vernis van de tafel misgegaan waarna dat door de huisschilder van de consument opnieuw is gedaan hetgeen wel goed is gelukt. De commissie acht het veel te vergaand en ook niet redelijk en billijk dat de ondernemer zou moeten opdraaien (en aansprakelijk zou zijn) voor een door de consument zelf klaarblijkelijk foutieve/verkeerde wijze van behandelen van de tafel met vernis. Dat komt voor eigen rekening en risico van de consument en valt niet te verwijten aan de ondernemer. Daarbij komt dat de consument de ondernemer ook niet heeft gevraagd op welke wijze hij dan wel de tafel (met vernis) zou moeten behandelen. De ondernemer heeft de consument daarover ook niet geadviseerd. De ondernemer mocht er op zijn beurt vanuit gaan dat de consument als een gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument in staat zou zijn om zelfstandig conform de voorschriften die daarvoor gelden (de gebruiksaanwijzingen van de toegepaste vernis) de behandeling van de tafel ter hand te nemen. Anders dan de consument (veronder)stelt acht de commissie het in de gegeven situatie niet op de weg van de ondernemer liggen om de consument uit eigener beweging (uitvoerig) te adviseren over de wijze waarop de consument de vernis op de tafel zou hebben moeten aanbrengen. Het voorgaande betekent dat de klacht van de consument ongegrond wordt bevonden. De ondernemer is ook niet gehouden om de consument een (schade)vergoeding te betalen.
Ten overvloede merkt de commissie nog op dat de consument zijn vordering ook niet heeft onderbouwd (geen factuur van de kennelijk ingeschakelde schilder) terwijl verder uit het reglement van de commissie volgt dat de door consument zelf gemaakte kosten (zoals voor beweerdelijk ingewonnen juridisch advies) voor zijn eigen rekening komen.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Webshop, bestaande uit mr. J. Visser, voorzitter, mr. P. Rijpstra en mr. H. F. Lankhorst, leden, op 14 maart 2018.