Consumentenkoop: toepasselijkheid Algemene voorwaarden voor consumenten (installatiewerk) met verwijzing naar Geschillencommissie.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Installerende bedrijven    Categorie: Algemene voorwaarden    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: INS06-0102

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op of omstreeks 18 januari 2005 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren en installeren van een gashaard tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 855,06. De levering is overeengekomen en de werkzaamheden vonden plaats op of omstreeks 18 januari 2005.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Ik heb bij ondernemer een kachel afgenomen, die problemen gaf. De problemen bleken niet op te lossen. Ik heb diverse adviezen van ondernemer ten aanzien van aanpassing van de schoorsteen uitgevoerd, zonder resultaat. Uiteindelijk gaf ondernemer het advies de kachel niet langer te gebruiken omdat uitstootgassen (waaronder koolmonoxidedampen) in mijn huis terechtkwamen.   Met ondernemer is afgesproken dat hij de kachel terug zou nemen onder restitutie van de aanschafprijs. Later is ondernemer eenzijdig op die afspraak teruggekomen en weigert de afspraak na te komen tenzij ik bij hem een compleet nieuwe CV-installatie zou afnemen.   De consument verlangt terugname van de kachel door ondernemer onder restitutie van de aanschafprijs.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Wij accepteren geen ontbinding, want naar onze mening is de kachel goed en komen de problemen door een gebrekkige schoorsteen in de woning van consument. Gebreken waarvoor opdrachtgever aansprakelijk is behoeven wij niet te repareren. Reparatie was in dit geval ook niet goed mogelijk, omdat de schoorsteen dan gevaarlijk hoog zou worden. Wij hebben consument geadviseerd de kachel door een CV-installatie te vervangen. Wij hebben daarvoor een offerte uitgebracht en gezegd dat als de CV-installatie bij ons werd afgenomen wij zouden bekijken wat wij uit coulance met de kachel zouden doen. Consument heeft vervolgens vanwege de kosten van de CV-installatie afgezien.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.   De bestaande gaskachel was van een oud model met laag rendement, daardoor zijn de rookgassen relatief warm. De schoorsteentrek is daarbij niet zo belangrijk. De nieuwe kachel heeft meer weerstand in het toestel. Aan de schoorsteentrek worden hogere eisen gesteld. De schoorsteen waarop het toestel was aangesloten stak maar een centimeter of dertig uit boven het platte dak. Hoewel op advies van de ondernemer de schoorsteen nog met een halve meter is verhoogd bleef de trek onvoldoende. De kachel is volgens voorschriften voorzien van een terugslagbeveiliging, waardoor de kachel regelmatig terugviel. Verder heeft de consument de terugstromende rookgassen kunnen ruiken.   Momenteel is door derden een gevelkachel geïnstalleerd en de betreffende kachel is afgekoppeld. Mede omdat begonnen is met de aanleg van centrale verwarming heeft herstel geen zin.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Ondernemer kende de oude kachel van consument en wist althans kon weten dat nieuwe kachel op een aantal punten andere eigenschappen had dan de oude en mogelijk niet goed zou functioneren zonder dat eerst bouwkundige en/of installatietechnische aanpassingen werden uitgevoerd. Ondernemer had daar nader onderzoek naar moeten doen en – als meest deskundige partij bij de overeenkomst – consument erover moeten informeren. Dat is niet geschied en de gevolgen daarvan dienen dan ook voor risico te blijven van ondernemer.   Ondernemer heeft, gezien zijn afwezigheid ter zitting, verder niet van bereidheid laten blijken om deze zaak op een of andere wijze nog in der minne ter regelen. Consument heeft inmiddels centrale verwarming aangelegd/laten aanleggen.   Gezien het voorgaande meent de commissie dan ook dat ontbinding van de koopovereenkomst de juiste oplossing is, waarbij de kachel wordt geretourneerd aan ondernemer en de koopprijs wordt gerestitueerd aan consument. Gezien de betrekkelijk korte tijd dat goed van de kachel gebruik is kunnen worden gemaakt is een korting wegens afschrijving op het te restitueren bedrag nog niet aan de orde.   Klachtengeld en behandelkosten komen voor rekening van ondernemer, nu deze de in het ongelijk gestelde partij is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De overeenkomst tussen partijen wordt ontbonden.   Ondernemer restitueert binnen een maand na verzending van dit advies aan consument een bedrag van € 855,06.   Ondernemer haalt binnen een maand na verzending van dit advies de kachel op bij consument, die deze daartoe beschikbaar houdt.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 160,–.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 80,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Installerende Bedrijven op 30 november 2006.