Dat voor klager een dieet voor diabetici noodzakelijk was, is onvoldoende aan de reisorganisator duidelijk gemaakt.

  • Home >>
  • Reizen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Totstandkoming    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REI07-0365

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 4 juli 2006via een boekingskantoor met de reisorganisator totstandgekomen overeenkomst. De reisorganisator heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een rondreis voor 2 personen naar Sri Lanka met verblijf in hotels op basis van half pension, voor de periode van 20 december 2006 tot en met 11 januari 2007 voor de som van € 4.535,90.   Klager heeft op 22 januari 2007 de klacht voorgelegd aan de reisorganisator.   Standpunt van klager   Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak als volgt.   Noch in het vliegtuig noch in de hotels werd rekening gehouden met een dieet voor diabetici. Voorts verdienden diverse hotels niet het predikaat drie sterren. Geen drank verkrijgbaar met kerst, nieuwjaar en bij de viering van de veertigjarige vriendschap.   Klager verzoekt de commissie in redelijkheid en billijkheid een vergoeding vast te stellen.   Standpunt van de reisorganisator   Het standpunt van de reisorganisator luidt in hoofdzaak als volgt.   Wij zijn afhankelijk van de informatie, welke klager aan ons via het boekingskantoor heeft verstrekt. Deze informatie blijkt achteraf niet voldoende te zijn geweest. Wel zijn enkele reisonderdelen niet op de juiste wijze uitgevoerd. Aan klager is hiervoor op 6 februari 2007 een vergoeding geboden van 10% van het landarrangement, zijnde € 220,–.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Vooreerst wil de commissie opmerken, dat klager met de reisorganisator een overeenkomst heeft gesloten en dat het boekingskantoor, zijnde in casu [naam organisatie], slechts als tussenpersoon heeft gefungeerd en derhalve niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de door klager aangegeven klachten. Voorts heeft de commissie op het boekingsformulier niet aangetroffen, dat klager gehouden is om een dieet voor diabetici te volgen. Naar het oordeel van de commissie had het voor klager in de rede gelegen om hiervoor bij de boeking meer aandacht te vragen in plaats van hier in algemene zin op te wijzen. Voorts is de commissie de overtuiging toegedaan, dat klager tijdens zijn rondreis een zekere mate van ongerief heeft ondervonden, maar in dit verband hecht de commissie er ook aan om erop te wijzen, dat in een land als Sri Lanka niet mag worden verwacht, dat de hotels van dezelfde kwaliteit en op dezelfde wijze georganiseerd zijn als wij in West Europa gewend zijn. Hiermede heeft een reiziger, die een dergelijk land bezoekt rekening te houden.Dit temeer, daar de reisorganisator klager er op heeft gewezen om in plaats van drie sterren hotels vier sterren hotels te boeken, dit in verband met de daaraan verbonden faciliteiten. Het feit, dat klager dit niet heeft gedaan kan de reisorganisator dan ook niet worden tegengeworpen. Gelet op al de commissie bekende feiten en omstandigheden acht de commissie dan ook het aanbod dat de reisorganisator heeft gedaan ter oplossing van de op zichzelf deels terechte klacht, voordat het geschil bij de commissie aanhangig is gemaakt, redelijk. Klager is ten onrechte niet op dit aanbod ingegaan. Omdat dit aanbod reeds voor het aanhangig maken van het geschil bij de commissie is gedaan, is de klacht ingevolge het reglement van de commissie in die zin derhalve ongegrond. De reisorganisator is echter gehouden te handelen overeenkomstig zijn aanbod, nu de commissie dit een redelijke oplossing van het geschil acht.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door klager verlangde wordt afgewezen. De reisorganisator is gehouden te handelen overeenkomstig zijn aanbod, indien en voorzover daaraan nog niet is voldaan.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 30 mei 2007.