Datum voetbalwedstrijd werd gewijzigd, consument verlangt terugbetaling

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Webshop    Categorie: Ontbinding    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 196668/198499

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument kocht drie kaarten voor een voetbalwedstrijd van de ondernemer. De datum van de wedstijd is gewijzigd. De consument verlangt terugbetaling van het ticket. Op de kaartjes en de factuur stond enkel de wedstrijd; niet de speeldatum. Op het moment van boeken was er kennelijk nog geen definitief vastgestelde datum. De klacht is dan ook ongegrond.

De uitspraak

Behandeling van het geschil
Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Webshop (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten.

De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken.

De behandeling heeft plaatsgevonden op 20 april 2023 te Utrecht.

De commissie heeft de behandeling van het geschil op basis van de stukken, zonder mondelinge behandeling, afgedaan.

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op 21 augustus 2021 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van drie kaarten voor een voetbalwedstrijd tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 657,–.

De levering vond plaats op of omstreeks 13 oktober 2021.

Het geschil betreft de vraag of de consument ook bij wijziging van de wedstrijddag gebonden was aan de overeenkomst.

De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De consument heeft een bestelling geplaatst voor de voetbalwedstrijd tussen [voetbalclub] en [voetbalclub] op 17 oktober 2021 te Parijs. De wedstrijd is vervolgens verplaatst naar een andere datum, 15 oktober 2021.

Volgens de consument is bij het boeken op geen enkele wijze via de website van de ondernemer duidelijk gemaakt dat bij het aanbod de speeldatum van 17 oktober 2021 een indicatie was. Volgens de consument is, als wel sprake zou zijn van slechts een indicatieve datum, het aanbod in strijd met artikel 4, tweede lid, van de Algemene Voorwaarden van de ondernemer, op grond waarvan een aanbod een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden dienst moet bevatten.

Als de consument bij het aanbod had kunnen lezen wat in artikel 19 van de Aanvullende Algemene Voorwaarden van de ondernemer over speeldata en tijden is vermeld, had hij bij de ondernemer kunnen informeren wanneer een indicatie geen indicatie meer zou zijn, maar een definitieve wedstrijddatum. Dan had de consument pas kunnen boeken of kunnen wachten met boeken totdat de datum definitief was.

Op de website van de ondernemer staat “definitief” vermeld als de speeldatum vast staat.

De aanvullende bepaling is in strijd met artikel 4 van de algemene voorwaarden en is daarom niet verbindend.

De consument verlangt terugbetaling van € 657,–.

Standpunt van de ondernemer
De ondernemer heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid zijn standpunt aan de commissie kenbaar te maken.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie is van oordeel dat geen sprake is van een conflict tussen de algemene voorwaarden en de aanvullende bepalingen. In artikel 4 van de Algemene Voorwaarden staat dat sprake moet zijn van een volledige en nauwkeurige omschrijving van hetgeen aangeboden wordt. In artikel 19 van de aanvullende voorwaarden wordt enkel de verantwoordelijkheid voor controle van de speeldata bij de consument gelegd. Dat is niet in strijd met de volledige en nauwkeurige omschrijving, waarvan sprake is in de algemene voorwaarden.

De ondernemer biedt kaartjes aan voor onder meer competitiewedstrijden. De ondernemer is echter niet de organisator van de wedstrijden en de competitie. Daarom kan de ondernemer niet een datum garanderen.

De consument heeft een betalingsbewijs overgelegd. Ook heeft de consument de bevestiging van de bestelling overgelegd. Noch bij de betaling, noch bij de bevestiging is een speeldatum vermeld, maar alleen de wedstrijd waarover het gaat.

Naar het oordeel van de commissie is dat voldoende nauwkeurig. Partijen weten beide waarover het gaat, en omdat de speeldatum kennelijk nog niet definitief was vastgesteld, kon die ook niet vermeld worden. Het betreft daarmee kaartjes voor gespecificeerde plaatsen in het stadion, voor een specifieke wedstrijd in een specifieke competitie. Dat is voldoende nauwkeurig en volledig bepaald.

Niet is gebleken dat de ondernemer kaartjes voor enkel één specifieke datum heeft aangeboden. Dat kan ook niet, omdat de ondernemer niet de macht heeft om speeldata te bepalen.

Daar komt bij dat de consument niet aannemelijk heeft gemaakt dat op het moment van bestellen uit de website van de ondernemer zou blijken dat sprake was van een definitief vastgestelde wedstrijddatum. De consument had dat bijvoorbeeld kunnen onderbouwen met screenprints van de bestelsite, met daarop het aanbod waarvan de consument gebruik heeft gemaakt. Daaruit had kunnen blijken dat de ondernemer, hoewel de ondernemer daar niets over had kunnen zeggen, toch de kaartjes voor een definitief op 17 oktober 2021 vastgestelde wedstrijd had aangeboden. Bij de betaling en bij de bevestiging van de bestelling is geen wedstrijddatum vermeld. De commissie heeft geen afbeelding van de website van de ondernemer ontvangen, waaruit had kunnen blijken dat een specifieke speeldatum als definitief vastgesteld werd aangeboden. Daarom is naar het oordeel van de commissie onvoldoende aannemelijk geworden dat de ondernemer niet nagekomen is wat is overeengekomen. Omdat zoals aangegeven het bepaalde in artikel 19 van de aanvullende voorwaarden niet in strijd is met artikel 4 van de Algemene Voorwaarden, kon de ondernemer daar een beroep op doen.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Webshop, bestaande uit mr. F.H.C.M. van Schaijk, voorzitter, mr. H.F. Lankhorst en mr. P. Rijpstra, leden, op 20 april 2023.