De beschrijving van de accommodatie op de website van de reisorganisator bevat geen aanwijzing dat klager met het risico van geluidsoverlast rekening had moeten houden.

  • Home >>
  • Reizen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Accommodatie    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REI09-0399

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op via een boekingskantoor met de reisorganisator tot stand gekomen overeenkomst. De reisorganisator heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een reis per eigen vervoer voor zes personen naar [naam accommodatie] in Frankrijk met verblijf in een appartement op basis van logies, voor de periode van 21 februari tot en met 28 februari 2009, voor de som van € 3.770,–.   Standpunt van klager   Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak als volgt.   Wij zijn van mening dat een redelijke vergoeding op zijn plaats is omdat de overlast van geluid en van de belediging van het bar/disco personeel van dien aard is geweest dat de vakantie niet is geweest wat wij ervan hadden verwacht. Het is onbegrijpelijk dat de reisorganisator niet op de hoogte was van de bar/disco in hetzelfde appartementengebouw naast ons appartement [nummer]. Op zaterdag 21 februari 2009 was er de hele avond tot diep in de nacht veel geluidsoverlast met luidkeels praten door een luidspreker met de versterker wijd open. Omdat we daardoor niet konden slapen ben ik persoonlijk naar de bar gegaan om te vragen of het geluid wat minder kon. Tot ongeveer 02.00 uur was er harde muziek, daarna werd er opgeruimd en met stoelen geschoven tot bijna 03.00 uur. Zondag 22 februari 2009 heb ik het probleem om 08.30 uur aangemeld bij de host, die met de receptie zou gaan praten. Helaas was het die avond en nacht niet meer om aan te horen tot diep in de nacht. Op maandag 23 februari 2009 heeft mijn zoon contact gehad met de reisorganisator in Nederland. Wisseling van appartement bleek niet mogelijk. Op woensdag 25 februari 2009 was er een karaoke avond en dus ook weer een slapeloze nacht. Op 27 februari 2009 was de muziek weer van dien aard, veroorzaakt door een rockband, dat we niet konden slapen. De borden in de kast van ons appartement stonden zelfs te trillen van het lawaai. Voor een ander appartement moesten we € 1.500,– bijbetalen, doordat de eigenaar van het chalet niet wilde annuleren en de reisorganisator niet voor de kosten wilde opdraaien.   Ter zitting heeft klager verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Ons appartement lag aangrenzend aan de bar. De geluidsboxen hingen aan de scheidingswand tussen ons appartement en de bar. Wij hadden vrijwel dagelijks geluidsoverlast gehad tot circa 03.00 uur ’s nachts. Het ging om discomuziek, een live band en karaoke. De host zou ’s avonds komen luisteren, maar is ’s morgens vroeg gekomen in verband met een blessure. Op dat tijdstip was er geen geluidsoverlast. Mijn hele familie heeft geleden onder de geluidsoverlast.   Klager verzoekt de commissie in redelijkheid en billijkheid een vergoeding vast te stellen.   Standpunt van de reisorganisator   Het standpunt van de reisorganisator luidt in hoofdzaak als volgt.   In onze beschrijving staat dat het complex over een bar beschikt. Het kan derhalve voorkomen dat er appartementen zijn die nabij de bar zijn gelegen. Als onze gasten hier liever niet willen verblijven dan kunnen zij hiervoor te allen tijde een preferentie dan wel essentie aanvragen. Wij hebben van onze host en de accommodatieverschaffer geen andere klachten over eventuele overlast vernomen. Wij verwijzen naar de reactie van de reisleiding en van de eigenaar van het chalet. Wij willen benadrukken dat alleen klager hinder van de bar heeft ondervonden en de overige familieleden daar geen probleem mee hadden. Wij hebben een vergoeding aangeboden van € 250,–.   Ter zitting heeft de reisorganisator verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Enige overlast is te verwachten. Wij en de exploitant hebben niet eerder klachten ontvangen. Op onze website attenderen wij in algemene zin op mogelijke overlast als gevolg van après-ski activiteiten. Ons voorstel van € 250,– is ingegeven door overwegingen van coulance.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Klager heeft zich beklaagd over geluidsoverlast van de bar, direct aangrenzend aan zijn appartement. De commissie acht het aannemelijk dat klager geluidsoverlast heeft ondervonden gelet op de ligging van het appartement ten opzichte van de bar, de aanwezigheid van de geluidsboxen bevestigd aan de scheidingswand tussen bar en appartement en de activiteiten die volgens klager in de bar zijn georganiseerd. De reisorganisator heeft deze feiten niet betwist, maar aangevoerd dat klager met enige geluidoverlast rekening had moeten houden. De commissie deelt die opvatting niet. Klager mocht er van uitgaan dat hij tijdens de nachtelijk uren ongestoord in zijn appartement van de nachtrust kon genieten. De beschrijving van de accommodatie op de website van de reisorganisator bevat naar het oordeel van de commissie geen aanwijzing dat klager met het risico van geluidsoverlast rekening had moeten houden. Er was daarom voor hem geen enkele reden om een essentie of preferentie ter voorkoming van geluidsoverlast te bedingen. De commissie acht het eveneens aannemelijk dat het hele reisgezelschap van klager met de geluidsoverlast is geconfronteerd. Klager heeft tijdig van zijn klacht aan de host blijk gegeven. Daarop is naar het oordeel van de commissie niet adequaat gereageerd. De klacht van klager is gegrond. In de gegeven omstandigheden heeft klager door de gestoorde nachtrust ongerief geleden op grond waarvan hij recht heeft op een financiële compensatie zoals hierna aangegeven.   De commissie is derhalve van oordeel dat de klacht gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De reisorganisator betaalt aan klager een vergoeding van € 500,–, de aangeboden vergoeding inbegrepen. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   Bovendien dient de reisorganisator overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 100,– aan klager te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de reisorganisator aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 205,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 19 oktober 2009.