De bungalow die de consument heeft gehuurd, vertoont diverse tekortkomingen. Consument moet ondernemer wel gelegenheid geven de mankementen te herstellen of een alternatieve oplossing aan te bieden.

  • Home >>
  • Recreatie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Recreatie    Categorie: Klacht    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REC06-0079

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de verwaarloosde toestand van het gehuurde vakantiehuis. Het geschil heeft betrekking op een van de ondernemer gehuurde vakantiebungalow in de periode van 1 mei 2006 tot 15 mei 2006 voor een bedrag van € 1.226,80 (inclusief diverse kosten en belastingen). De consument heeft op 2 mei 2006 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.
  De consument, die reeds tweemaal eerder een vakantiehuis op het terrein van de ondernemer heeft gehuurd, was reeds bij aankomst op 1 mei 2006 geschokt door de verwaarloosde aanblik van het als luxueus beschreven verblijf. De klachten betreffen: er stonden graspollen bij en rond het huis; de terrastegels rond het huis waren sterk met mos begroeid; van één van de twee terraslampen was slechts nog een deel van de voet met openliggende elektriciteitskabel aanwezig terwijl van de andere lamp de fitting omver lag; bij de ingang van het huis bolde het laminaat op; in de keuken liepen veel mieren bij de spoelmachine, die van onder het laminaat kwamen; de wand tussen de keuken en de terrasdeur was vochtig en beschimmeld; de gordijnen van de terrasdeur hadden gaten, waren te lang en lagen deels op de grond. De consument heeft de gebreken reeds op de eerste avond bij de receptie gemeld. Toen hij weigerde de bungalow te betrekken heeft de receptie medewerkster hem aangeboden de eerste nacht in het bijbehorende hotel door te brengen hetgeen hij heeft gedaan. De volgende morgen heeft de consument met het management gesproken maar er was toen geen vervangende bungalow of andere overnachtingsmogelijkheid vrij (hoewel er misschien de volgende dag iets vrij zou komen). Aangezien er ook geen hotelkamer vrij was, restte slechts één mogelijkheid, namelijk in de gehuurde bungalow te overnachten. Dit heeft de consument afgewezen. Een medewerkster van de ondernemer heeft de klachten schriftelijk opgenomen, de algemene voorwaarden aan de consument gegeven en beloofd dat iemand spoedig contact zou opnemen. De consument heeft elders onderdak gevonden en persoonlijk vastgesteld dat de toegewezen bungalow vanaf 3 mei 2006 voortdurend door een groep mannen werd bewoond die de indruk maakten daar niet met vakantie te zijn doch in de buurt te werken. Bij brief van 15 mei 2006 heeft de consument de gehele door hem betaalde huursom plus € 100,– aan meerkosten voor de huur van een ander verblijf, in totaal € 1.326,80, gevorderd. De reactie van de ondernemer dat diverse oplossingen zijn voorgesteld, diens verwijzingen naar bepalingen in de algemene voorwaarden en diens bewering dat de bungalow pas de tweede week weer verhuurd was zijn onjuist. De ondernemer heeft € 545,40 terugbetaald. Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd. De consument licht de door hem gesignaleerde gebreken aan de hand van foto’s toe en benadrukt dat het hier een vier/vijf sterren luxe bungalow betreft. Nadat hij de eerste nacht in een hotelkamer had doorgebracht, bleek voor de tweede nacht geen hotelkamer of andere bungalow beschikbaar te zijn zodat hij die nacht in de voor hem gereserveerde bungalow zou moeten doorbrengen. Dit heeft hij geweigerd omdat hij zich in die bungalow – gezien de tekortkomingen – niet thuis voelde. Voorts zou de ondernemer de tekortkomingen niet tijdig kunnen verhelpen – de mieren kwamen van onder het laminaat, zodat een sterk verdelgingsmiddel zou moeten worden gebruikt waardoor de bungalow enige tijd niet voor bewoning geschikt zou zijn. Tenslotte merkt de consument op dat de ondernemer de Recron voorwaarden voor vakantieverblijven pas op de tweede dag aan hem ter hand heeft gesteld, terwijl artikel 2.2 van die voorwaarden bepaalt dat de ondernemer de schriftelijke informatie op basis waarvan de overeenkomst mede wordt gesloten vooraf aan de consument te verstrekken. Voorts doet de consument een beroep op artikel 2.3 van de Recron voorwaarden zodat hij het recht heeft de overeenkomst zonder kosten te annuleren nu de informatie ingrijpend afwijkt van de informatie die hem bij het aangaan van de overeenkomst is verstrekt en op de onderhoudsplicht van de ondernemer als omschreven in artikel 11.1 van de Recron-voorwaarden. De consument verlangt terugbetaling van de gehele huursom en vergoeding van gemaakte kosten.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.
    De receptiemedewerkster heeft op 2 mei 2006 de klachten zelf bekeken. De geuite klachten waren direct op te lossen met behulp van de technische dienst en het schoonmaakbedrijf. De consument wild hiervan niets weten en eiste geld terug. De ondernemer heeft de volgende alternatieven aangeboden: probleem oplossen, korting op de nachtprijs van bungalow 65 en op de volgende dag verhuizen naar een andere bungalow; probleem oplossen, korting op de nachtprijs van de bungalow en vervolgens verblijf in het hotel tot aan het einde van de huurperiode; korting van 10% op de totale huurperiode. De consument heeft deze oplossingen afgewezen en is vertrokken. De ondernemer meent dat hij voldoende inspanningen heeft verricht om het probleem op te lossen en dat de consument de gehele huurprijs verschuldigd blijft. De ondernemer is er in geslaagd de bungalow gedurende de tweede week van het geplande verblijf van de consument aan een derde te verhuren. Naar aanleiding hiervan heeft de ondernemer besloten een deel van de huursom en diverse kosten en belastingen, in totaal € 545,40, terug te betalen. Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd. Voor de tweede nacht was geen vervangende accommodatie beschikbaar zodat de consument voor die overnachting de gereserveerde bungalow met een korting is aangeboden. Voor de derde (en latere) nachten is een bepaalde bungalow die zou vrijkomen, aangeboden, terwijl ook de twee andere, bovenvermelde oplossingen zijn voorgesteld. De ondernemer ontkent dat de voor de consument gereserveerde bungalow meteen aan derden is verhuurd; dit blijkt ook niet uit de print out van de administratie van het bungalowpark. Voorts stelt de ondernemer dat hij de mogelijkheid moet hebben het probleem op te lossen.  De ondernemer heeft reeds eerder de door de consument betaalde borgsom en de huur van de tweede week van het voorgenomen verblijf minus administratiekosten aan de consument terugbetaald.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Het staat vast dat de door de consument gehuurde bungalow diverse tekortkomingen vertoonde zodat de ondernemer zijn in artikel 11.1 van de Recron-voorwaarden niet is nagekomen en terzake een vergoeding aan de consument is verschuldigd. Anderzijds moet de consument de ondernemer in de gelegenheid stellen geconstateerde tekortkomingen te herstellen en alternatieve oplossingen te bieden. Van de consument had meer flexibiliteit mogen worden verwacht teneinde de ondernemer tot een redelijke oplossing in staat te stellen. Op grond van een afweging van bovenstaande overwegingen meent de commissie dat de ondernemer een vergoeding is verschuldigd die in redelijkheid is vast te stellen op de gehele huur van de tweede week van het voorgenomen verblijf (€ 560,70), zonder aftrek van kosten maar inclusief de gehele bijkomende kosten als vermeld in de reserveringsbevestiging van 31 maart 2006 (€ 105,40), alsmede een korting van 20% op de huursom gedurende de eerste twee nachten van het voorgenomen verblijf gedurende welke de ondernemer een minder bevredigend alternatief aan de consument kon bieden (€ 39,16). Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ten dele gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 705,26, onder aftrek van het bedrag dat de ondernemer reeds aan de consument (afgezien van de borgsom) heeft betaald. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Recreatie op 13 september 2006.