De consument had de ondernemer gelegenheid moeten geven om de gebreken aan de vakantiebungalow te verhelpen.

  • Home >>
  • Algemeen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Algemeen    Categorie: (On)deugdelijke uitvoering overeenkomst    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 108084

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

 

Het geschil vloeit voort uit een door de consument op 27 januari 2016 bij de ondernemer geboekte reservering voor de huur van een [type bungalow] bij [ondernemer] te [plaatsnaam] voor de periode 29 juli 2016 tot 12 augustus 2016 voor een huurprijs van in totaal € 2.437,88.

 

De consument stelt de klacht op 29 juli 2016 te hebben voorgelegd aan de ondernemer.

 

 

Standpunt van de consument

 

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

 

Nadat de [consument] op 29 juli 2016 haar intrek nam in de gehuurde bungalow bleek dat de bungalow erg vies was. Zo zaten er bloedvlekken op de gordijnen en lagen overal bergen met stof en mierenhopen. Door alle viezigheid waren er zelfs muizen in de accommodatie. [consument] heeft contact gehad met de receptie en gevraagd om een muizenval. Als reactie daarop kreeg hij te horen dat het schoonmaakpersoneel al naar huis was en zelfs de volgende dag kwam er niemand langs van de schoonmaak- of onderhoudsdienst om de accommodatie schoon te maken. Een medewerker van de ondernemer is later bij de accommodatie gaan kijken en heeft zelf geconstateerd dat er muizenpoep lag. Maar gedurende het verblijf werd er geen enkele oplossing geboden, zoals schoonmaak of verplaatsing naar een andere accommodatie. Ter plekke en achteraf is er door de consument meerdere keren geklaagd. De ondernemer biedt slechts een korting aan van 30% voor een volgend verblijf.

 

De consument verlangt een gedeeltelijke terugbetaling van de door hem betaalde huursom.

 

Standpunt van de ondernemer

 

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

 

Bij de bevestigingspapieren die de [consument] heeft ontvangen, hadden zij kunnen lezen dat bij eventuele klachten over schoonmaak, ontbrekende of kapotte inventaris en andere calamiteiten dat zo spoedig mogelijk gemeld dient te worden bij de receptie of na sluiting van de receptie bij de beveiliging (die 24 uur per dag aanwezig is). Wanneer gasten dezelfde dag of de volgende dag bij de receptie of beveiliging een klacht hebben ingediend inzake hun gehuurde [type bungalow] zal er iemand langskomen om de klacht vast te stellen en zo snel mogelijk op te lossen. [consument] heeft bij aankomst en ook de dag erna geen klacht ingediend, noch bij de receptie, noch bij de beveiliging. De enige klacht die wij van de [consument] hebben ontvangen was na 5 dagen en wel dat er muizen in de [type bungalow] zaten. Er is toen vermeld dat dat de volgende ochtend direct zou worden opgepakt. Na het verblijf van de [consument] is er nog een mail gestuurd met de vraag of alles naar wens is geweest waarop wij geen reactie hebben gekregen. Na een herinneringsmail van onze kant uit heeft de [consument] op 24 augustus 2016 gereageerd. Toen pas werden wij voor het eerst op de hoogte gesteld over de klachten die de [consument] heeft beschreven. Als zij dat bij aankomst of de volgende dag bij ons kenbaar hadden gemaakt dan hadden wij de klachten meteen kunnen oplossen of zelfs een andere [type bungalow] kunnen aanbieden. Wij zijn van mening dat wij de [consument] met een aanbod van 30% korting op een volgend verblijf in een premium [type bungalow] inclusief onbeperkt [naam zwembad] voldoende compenseren en kunnen en zullen hen daarom niet verder tegemoetkomen.

 

Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

 

Ter zake de door de consument in het geding gebrachte foto’s wordt het volgende opgemerkt; een bloedvlek op een gordijn heb ik nog nooit gezien; bovendien gaat het om een gordijn naast de eettafel in de woonkamer en kan het dus heel goed gaan om bijvoorbeeld jam. De volgende foto betreft een ontbrekende plank aan de onderkant van een keukenkastje. De [type bungalow] zijn goed dichtgetimmerd en daarachter of onder zitten geen muizen. De enige open verbinding naar buiten is via het riool en dat is goed afgedicht/gekit. Bij de foto van de meterkast zie je een snoer op de grond liggen en voor de rest is er niets aan de hand. Voor wat betreft de foto van de douche heeft het er alle schijn van dat het afvoerputje verstopt zat waardoor dat overstroomde. Dat zou zeer eenvoudig te verhelpen zijn als wij dat hadden geweten en daarvan op de hoogte waren gesteld. Voor wat betreft de foto van het verdere sanitair wordt opgemerkt dat sprake is van een wat oudere bungalow (7 à 8 jaar oud) waarbij het voeg- en kitwerk niet meer optimaal is te noemen. Qua prijs was dit trouwens bij lange na niet de duurste bungalow. De bestrating rondom het huisje wordt goed bijgehouden en verder ziet men op de foto van de tuin/het terras een parasolvoet staan. De gehuurde bungalow betreft een zogenaamde comfort plus bungalow. Plus zit met name in de bereikbaarheid en ligging op het park, dat wil zeggen dichtbij het attractiepark waarbij verder sprake is van een magnetroncombi, de directe nabijheid van de plaza en het centraal gelegen zijn. Voor de rest betreft het een standaardbungalow voor wat betreft de toilet- en douchevoorzieningen en kamers. Wij hebben alle rapportages nagekeken en daaruit blijkt dat er door de [consument] direct na aankomst en de dagen erna geen enkele klacht bij ons is ingediend. Pas na vijf dagen is er melding gemaakt van het feit dat er in de bungalow muizen zouden zitten. Wij zijn toen langs geweest, maar er zijn geen muizen aangetroffen. Wij zitten met het park in een natuurgebied (duinen) en muizen zijn daar uiteraard aanwezig en vandaar dat de bungalows goed dicht zijn gemaakt, maar met openstaande deuren kan het natuurlijk altijd voorkomen dat er een muis naar binnenglipt. Mocht dat het geval zijn dan hebben wij ook muizenvallen beschikbaar. Wij hebben verder niets van de [consument] vernomen. Wij zijn normaal gesproken ook heel coulant naar klanten toe. Als er daadwerkelijk ongerief en ongemak is geweest dan zijn wij heel redelijk en billijk. Maar wij moeten wel de kans hebben gekregen om de problemen op te lossen. Dat is in deze zaak in het geheel niet gebeurd. De 30% korting bij een volgende boeking is puur coulancehalve gebeurd en vormt uiteraard geen erkenning van aansprakelijkheid.

 

Beoordeling van het geschil

 

De commissie heeft het volgende overwogen.

 

Indien en voor zover de door de consument gehuurde vakantiebungalow niet voldeed aan de gesloten overeenkomst en/of de in het aanbod (website van de ondernemer) vermelde specificaties dient de consument de ondernemer in de gelegenheid te stellen om een passende oplossing/alternatief aan te bieden. Dat volgt uit de toepasselijke algemene voorwaarden en uit het in het Burgerlijk Wetboek vastgelegde principe (van ingebrekestelling en verzuim) dat er geen recht op schadevergoeding bestaat wegens het niet nakomen van een contractuele verplichting (indien en voor zover de gehuurde vakantiewoning al niet zou voldoen) indien de wederpartij van degene die schadevergoeding eist niet eerst in de gelegenheid is gesteld en een redelijke termijn is vergund om alsnog zijn verplichtingen na te komen en van die gelegenheid geen gebruik heeft gemaakt. Nu de consument ook geen enkel bewijs heeft bijgebracht van de door de ondernemer gemotiveerd betwiste stelling dat hij direct na aankomst en zelfs meerdere keren daarna bij de ondernemer heeft geklaagd over de beweerdelijke gebreken/tekortkomingen van de bungalow komt de consument ook geen recht op schadevergoeding toe. De consument heeft verzuimd de ondernemer in de gelegenheid te stellen om eventuele gebreken/tekortkomingen te verhelpen. Reeds om die reden faalt de klacht van de consument. Ten overvloede merkt de commissie nog op dat zij op basis van de door de consument overgelegde foto’s de aard van de tekortkomingen niet bepaald ernstig vindt, temeer nu er ook geen foto’s van muizenpoep, mierenhopen en/of stofwolken in het geding zijn gebracht.

 

Aldus acht de commissie de klachten van de consument ongegrond.

 

Derhalve wordt als volgt beslist.

 

 

Beslissing

 

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

 

Aldus beslist door de Geschillencommissie Algemeen, op 23 augustus 2017.