De consument heeft deel van de schade aan zichzelf te wijten. Van de consument mag verwacht worden dat hij op zoek gaat naar de oorzaak en wanneer hij deze niet vindt, het artikel langer gebruikt.

  • Home >>
  • Thuiswinkel >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Thuiswinkel    Categorie: Schadevergoeding    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: THU00-0027

De uitspraak:

Deskundigenrapport

De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport , voorzover thans van belang , het volgende vastgesteld.   De kleerkast is op een vakkundige wijze gemonteerd. De kast is voldoende diep om daarin kleding aan hangertjes normaal recht in te hangen. De kleding aan hangertjes uiterst links of rechts van de roede of tegen de zijkanten aangehangen loopt een risico door de twee middelste scharnieren van de kast te worden beschadigd. Een mogelijke oorzaak van het stuk gaan van de kleding in de kleerkast is: "als kleding aan een hangertje uiterst links of rechts in de kast gehangen wordt en mogelijk niet geheel recht en vrij hangt , dit wil zeggen iets naar voren hangt , omdat het hanggedeelte al vrij vol is , kan bij het sluiten van de deuren (van de kast) kleding tussen de middelste scharnieren geraken. Als kleding niet goed recht hangt kan een mouw van die kleding tussen de uitsparing (in het scharniergedeelte) en het metalen verstelblokje geraken en als het ware over circa 15 mm doorgesneden worden." Een bij het rapport gevoegd karton , dat door de deskundige bij het sluiten van een deur tussen een van de scharnieren is gehouden , vertoont snijsporen. Dergelijke snijsporen zijn ook terug te vinden aan 3 kledingstukken van de consument. De sneetjes aan de kleding zitten precies op de hoogte van de twee middelste scharnieren. De deskundige concludeert , dat de kleerkast goed heeft vol gehangen , toen er nog een kledingstuk aan een hangertje uiterst links of rechts bij werd gehangen. Dit bijgeplaatste kledingstuk heeft niet recht gehangen maar iets schuin naar voren zodat bij het sluiten van de kastdeur de mouw van dit kledingstuk tussen het scharnier kwam met het eerder aangegeven gevolg. Beschadiging kan voorkomen worden door er voor te zorgen dat kleding goed recht en vrij hangt , dan wel over de betreffende twee middelste scharnieren zodanig beplakken met een strookje canvas of leer. Bij het sluiten van de deuren van de kast zal dit strookje opbollen , waarmee voorkomen wordt dat kleding nog tussen een scharnier kan geraken.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie neemt na zorgvuldige bestudering van het rapport het oordeel van de deskundige over. Er is voor de commissie namelijk geen reden aan de juistheid daarvan te twijfelen , te meer daar ook geen van partijen de inhoud van het rapport heeft bestreden.   Naar het oordeel van de commissie moet de consument er rekening mee houden , dat wanneer hij de kleerkast te vol hangt , kleding naar voren gaat hangen en bij het sluiten van de deuren kledingstukken klem raken tussen de scharnieren van de kast , maar hij hoeft dan niet te verwachten dat de kleding door die scharnieren doorsneden worden. De ondernemer had de consument hiervoor moeten waarschuwen. Het te vol hangen van een kleerkast is niet aan te merken als een onoordeelkundig gebruik daarvan. De ondernemer is dan ook aansprakelijk voor de schade ontstaan door het doorsnijden van de kleding.   De commissie zal de schade schattenderwijs begroten op ƒ 500,–. De omvang van de schade kan niet nauwkeurig worden vastgesteld. Niet is komen vaststaan of het nieuwe dan wel oude kleding betrof, terwijl ook de waarde van die kleding onduidelijk is gebleven.   Voorts is de commissie van oordeel , dat de consument de schade deels aan zichzelf te wijten heeft. De consument heeft namelijk de plicht de schade te beperken. Hij blijft de kleerkast gebruiken zonder op zoek te gaan naar de oorzaak van het kapot gaan van de kleding. Van hem mag toch verwacht worden dat hij dat wel doet en wanneer hij die niet vindt de kleerkast niet langer gebruikt.   De commissie , beslissende bij wege van bindend advies , is van oordeel , dat de klacht gegrond is en dat er als volgt dient te worden beslist.   Beslissing   De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van ¦ 500,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies. Indien betaling niet tijdig plaatsvindt , betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag.   Bovendien betaalt de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie aan de consument een bedrag van ¦ 50,–.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Thuiswinkel op 3 oktober 2000.