De consument heeft het advies van de ondernemer niet opgevolgd. Hij kan daarom de ondernemer niet aansprakelijk houden voor schade die is ontstaan als gevolg van deze onjuiste afweging.

  • Home >>
  • Afbouw >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Afbouw    Categorie: Schadevergoeding    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 80396

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 5 december 2011 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen werkzaamheden  tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van in totaal € 9.944,–.
Het werk is opgeleverd op 6 februari 2012

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De beton-floor op de badkamervloer vertoont scheuren. De aansluiting vloer en wand inloopdouche is niet waterdicht. Er zijn blaasjes/waterschade langs randen aansluiting. De coating badkamervloer laat los. Eerdere klachten op 22 februari 2012 zijn door de ondernemer opgelost.
De consument verzoekt de commissie te bepalen dat reparatie van deze gebreken door derden zal geschieden en dat de kosten daarvan worden vergoed door de ondernemer, danwel dat de kosten van de badkamer zoals vermeld op de factuur (€ 4.097,95) worden terugbetaald aan de consument.  
 
Standpunt van de ondernemer

De ondernemer stelt zich op het standpunt dat hij goed en deugdelijk werk heeft geleverd en acht zich op generlei wijze aansprakelijk.
De ondernemer heeft diverse werkzaamheden verricht in de woning van de consument. Enige weken na oplevering van het werk gaf de consument aan dat hij zelf schade had veroorzaakt aan de muur van de badkamer. De consument gaf toen ook aan dat hem was opgevallen dat er zich scheuren in de betonfloor aan het ontwikkelen waren. De ondernemer heeft toen herstelwerkzaamheden verricht. Er is opnieuw een betonfloor aangebracht en een seallaag (beton-ciré). Ook is toen kitwerk verricht.
In januari 2013 meldde de consument opnieuw gebreken. Hij constateerde verkleuringen in vloeren en wanden van de badkamer. Opnieuw heeft de ondernemer reparatiewerkzaamheden verricht en de wanden en de vloer opnieuw geseald. In mei 2013 gaf de consument opnieuw aan dat er problemen waren met de vloer en de wanden. De ondernemer heeft toen opnieuw aangeboden om herstelwerk te verrichten, maar wel aangegeven dat de kosten hiervan voor rekening van de consument zouden zijn, omdat de problemen voortkomen uit onjuiste installatie van de afvoer. De consument zou die problemen eerst dienen te verhelpen. De afvoerput is door de consument zelf niet volgens de voorschriften geïnstalleerd. De ondernemer had dit gedurende de uitvoering van het werk al geconstateerd en de consument geadviseerd dit door een gespecialiseerde loodgieter te laten doen. De ondernemer verwijst ter onderbouwing hiervan naar een mail van 31 januari 2012 met als onderwerp “attenderen t.v.v. lekkage”: Wij zijn niet gespecialiseerd in deze werkzaamheden. Wij raden u dan ook aan dit door een gespecialiseerd loodgieter te laten doen.” De consument heeft dit advies genegeerd en de ondernemer verzocht om zijn werkzaamheden voort te zetten. De consument was er mee bekend dat de ondernemer geen aansprakelijkheid erkende voor gebreken aan de afvoer en dat dit ook niet onder de garantie viel.  De ondernemer acht zich niet aansprakelijk voor de gevolgschade.
De ondernemer heeft bij brief van 21 februari 2014 uitgebreid gereageerd op de bevindingen van de deskundige. Zakelijk samengevat stelt de ondernemer dat de door de deskundige gesignaleerde problemen hem niet te verwijten zijn. Zo heeft de ondernemer gewaarschuwd voor het feit dat de drain en kimband niet op de juiste wijze waren aangebracht en erop geattendeerd dat daardoor lekkage kon ontstaan. Of de gebruikte Ardex A 950 de krimpscheuren heeft veroorzaakt staat ook volgens de deskundige niet vast, aldus de ondernemer. Dat het afschot van de douchehoek onvoldoende zou zijn is ook niet aan de ondernemer te wijten. De ondernemer heeft slechts de beschikbare ruimte opgevuld.  Het loslaten van de coating is na de herstelwerkzaamheden gebeurd.

Deskundigenrapport

De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.

“1. Artikel:

Het volgende werd medegedeeld:
Consument heeft de badkamer eind 2010 (in eigen beheer) verbouwd.
De vloer van de badkamer bestaat uit een houten draagconstructie.
Consument heeft:
– Op de houten draagconstructie Lewis Zwaluwstaartplaten en een circa 50 mm dikke beton  laag aangebracht.
– Het oppervlak van de betonvloer (m.u.v. de douchehoek) voorzien van een circa 2 mm dikke  egalisatie laag (merk Gamma, type onbekend).
– Tussen de slaapkamer en badkamer een wand gebouwd van Metal stud (frame) met Fermacel gipsvezelplaten.
– Ter plaatse van de afvoerleidingen eveneens regelwerk en Fermacel gipsvezelplaten aange-bracht.
– Op de aansluiting van de wanden met de vloer kimband geplakt (merk Gamma).
In de wand tussen de slaapkamer en badkamer zijn waterleidingen voor de douche en een af-voer drain (merk Geberit) met afvoerbuis opgenomen.
De overige wanden van de badkamer bestaan steenachtige ( gestukadoorde) wanden.
Opdrachtnemer heeft:
– Ter plaatse van aansluitnaden e.d. gaasband aangebracht en vervolgens de wanden geëgali-seerd met gipspleister (merk Gyproc Unique WR).
– Het vloergedeelte in de douchehoek met Ardex A 950 op afschot gesmeerd, de laagdikte  varieert hierbij van 5 tot 10 mm.
– De vloeren vervolgens geschuurd, stofvrij gemaakt en voorzien van een impregneer laag en  afgewerkt met een 1 a 2 mm dikke laag Beton-Floor.
– De wanden afgewerkt met Beton-Ciré.
– De wanden en de vloer afgelakt met een 2 componenten coating.
– De hoeken tussen de wanden onderling en aansluiting aan de vloer voorzien van kit.

In de loop der tijd is in de douchehoek schade (lekkage e.d.) opgetreden en door opdrachtnemer herstelwerkzaamheden verricht.
Volgens opdrachtnemer heeft consument verzaakt om (conform voorschrift van Geberit) voorafgaand aan het aanbrengen van het pleistersystem op de wand met de afvoer drain (rondom de drain) wederom kimband aan te brengen.

B. Deskundigenrapport Inhoudelijk

1. Onderzoek ter plaatse

Algemeen
De wanden in de badkamer/douchehoek zijn afgewerkt met een decoratieve pleister (Beton-Ciré) en transparante coating laag.
De vloer van de badkamer/douchehoek is afgewerkt met een decoratieve pleister (Beton Floor) en een transparante coating laag.
De inwendige hoeken zijn voorzien van kit.

In dit stadium leiden de problemen in de douche (door gebruik van de douche) in een traag maar voortschrijdend proces tot uitbreiding van de schade.
Om te voorkomen dat de douche volledig onbruikbaar wordt heeft er geen uitgebreid destructief on-derzoek plaats gevonden, immers dit zou betekenen dat een deel van de vloer en aansluitingen van de wanden met de vloer opengehakt/gesneden dienen te worden en douchen dan voorlopig niet meer mogelijk is (opdrachtgever neemt nu tijdelijke noodmaatregelen in de vorm van aanbrengen bitumenband o.i.d. in de hoeken om douchen voorlopig mogelijk te maken).

Krimpscheuren in douchehoek
In de vloer van de douchehoek zijn een aantal (haar)scheuren waarneembaar.
Deze scheuren hebben het patroon van krimpscheuren.
Destructief onderzoek is nodig om te bepalen of de scheuren uitsluitend in het pleistersysteem (Ardex A 950 en Beton-Ciré) of ook in de onderliggende beton aanwezig zijn.
Dit betekent dat met behulp van een diamantboor een kern uit de vloer (beton, Ardex A 950 en Beton-Ciré) geboord moet worden.
Op basis van het scheurenpatroon, het feit dat de Ardex A 950 uitsluitend in de douchehoek is aange-bracht en dit product (afhankelijk van de aangebracht laagdikte) onderhevig is aan een bepaalde mate aan krimp is het aannemelijk dat de krimp uitsluitend is ontstaan vanuit de Ardex A 950.
Op basis van de verkleuring/vlekvorming kan gesteld worden dat  water in deze scheuren binnendringt, echter is vooralsnog geen gevolgschade in de vorm van onthechting o.i.d. aangetroffen.

Afschot douchehoek
Uit onderzoek is gebleken dat het afschot van de vloer in de douchehoek niet afdoende is.
Als gevolg hiervan blijft direct voor de mondig van de drain op een vloergedeelte van circa 15 x 10 cm water staan.
Dit betekent dat de vloer enige golving vertoont.

Verdikking ter plaatse van afvoerdrain en douchevloer
Op de overgang van de monding van de afvoerdrain en de douchevloer is zowel aan de linker- als rechterzijde een verdikking (verhoging) aanwezig.
Deze verdikking bestaat (voor zover als uit beperkt destructief onderzoek kon worden bepaald) uit verschillende materialen, t.w. :
– Kit.
– 2 componenten coating.
– Beton Floor.
– Ardex A 950.
– Kimband.
Gevolg van de verdikking is dat douchewater in haar doorstroming wordt belemmerd en vuil kan ophopen rondom de monding van de afvoerdrain.
Het is visueel niet waarneembaar of op deze overgang ook lekkage kan plaats vinden, hiervoor is een uitgebreid destructief onderzoek noodzakelijk waarbij de verschillende lagen ontleed dienen te worden (verkleuringen duiden overigens wel op lekkage). 

Aansluiting van de wanden en de douchevloer
De overgangen van de wanden en douchevloer is voorzien van een kit voeg(je).
Gezien het feit dat deze kit voeg nauwelijks body (breedte/dikte) heeft kan deze kit voeg min of meer worden beschouwd als een cosmetische voeg.
Boven deze kitvoegen is de achterliggende Gyproc Unique WR plaatselijk drijfnat, opgezwollen en gedeformeerd (verzeept).
Dit betekent dat de kitvoegen niet over de volledige lengte functioneel zijn waardoor waterindringing in de wanden en vloer mogelijk is.
Onduidelijk is of het kimband op de juiste wijze en/of locatie is aangebracht en als zodanig voldoende presteert.
De hoeken tussen de wanden en de vloer zijn scherp uitgevoerd en voorzien van kit, hetgeen de hoek t.a.v. waterindringing kwetsbaar maakt (een grote holle hoek zou uit technische overweging wenselijk zijn geweest). 

Losraken coating
Direct voor de monding van de afvoerdrain is een klein deel (circa 40 x 15 mm) van de 2 componenten coating losgeraakt.
Wij denken dat dit het gevolg is van een samenloop van omstandigheden.
Hierbij moet gedacht worden aan bijvoorbeeld onvoldoende schone/droge ondergrond tijdens applicatie en/of herstel.
Gezien de locatie en herstelpogingen is plaatselijke onthechting niet verwonderlijk.

Donkere plekken
Zowel de wand als vloergedeelten rondom de afvoerdrain vertonen donkere plekken.
Deze donkere plekken zijn o.a. het gevolg van plaatselijke vochtindringing via de aansluiting met de kitvoegen.
Het is visueel niet zichtbaar of de aansluiting van de afvoerdrain met de wandconstructie voldoende afgedicht zijn en hier dus sprake kan zijn van vochtindringing.
Het feit dat donkere plekken ook boven de afvoerdrain aanwezig zijn kan worden verklaard doordat vocht via de gipspleister en gipsvezelplaat zich verplaatst.
De mate en omvang van de donkere plekken wordt bepaald door de mate waarin de wanden en vloer door douchewater worden belast.

2. Bevindingen en vaktechnisch oordeel
Om te komen tot een douche die technisch gezien duurzaam is en waarin geen lekkages o.i.d. optreden is het belangrijk dat hiervoor de juiste (bouw)componenten worden gekozen en deze componenten op de juiste wijze worden aangebracht/gemonteerd.
Wij zijn van mening dat zowel in de keuze van de (bouw)componenten als de afwerking onjuiste be-slissingen zijn genomen en als zodanig een kwetsbare situatie is ontstaan.
Samengevat stellen wij dat de keuze van de (bouw)componenten en wijze van uitvoering (vooraf voorspelbaar) gedoemd is/was te mislukken.
Wij hebben “ernstige” twijfels over:
– Kitvoegen (dikte, breedte en wijze van aanbrengen).
– Beton-Ciré en Beton Floor en laklaag (betreffende aansluitdetails waar sprake is van voortdu-rende of regelmatige vochtbelasting).
– Technische eigenschap van de Ardex A 950 t.a.v. het scheuren (het is overigens nog niet  bekend of de betonvloer ook scheurvorming vertoont).
– De wijze waarop het kimband is aangebracht en de locatie waarin deze is aangebracht.
– Waterdichte aansluiting van de afvoerdrain aan de wandconstructie.

Opgemerkt dient te worden dat wanneer er nimmer sprake is van vochtindringing/lekkage elke draag-constructie/ondergrond voldoende kan presteren.
Daarentegen dient wel te worden vermeld dat gipsvezelplaten in natte ruimtes als zeer kwetsbaar kunnen worden aangemerkt, immers kitvoegen zijn onderhevig aan onderhoud, hetgeen betekent dat op enig moment een kitvoeg kan gaan lekken met als gevolg dat de ondergrond/constructie vochtig wordt en daardoor vervangen dient te worden (gipsvezelplaten bestaat o.a. uit papier en gips dat bij voortdurende en/of langdurige vochtbelasting deformeert en verrot (zoals in dit geval).

3. Is naar uw vaktechnisch oordeel de omvang van de geconstateerde gebreken:
X  Ernstig

(…)

5. Is herstel technisch mogelijk:
Ja, echter dringen wij aan op een (plaatselijk) andersoortige ondergrond en vloer/wandafwerking in de douchehoek.
De argumenten hiervoor zijn o.a.:
– Aantasting van een deel van de gipsvezelplaat en uitvlakpleister.
– De twijfelachtige detailleringen inzake afdichting.
– Kwetsbaarheid  in de toekomst (met mogelijk herhaling van het probleem indien wederom  wordt gekozen voor een vergelijkbare afwerking en detailleringen).

6. Zo ja, welke technische oplossing(en) is (zijn) er mogelijk:
Ondergrond correctie met vloer- en wandtegels.
Alvorens herstel uit te voeren adviseren wij de glazen wand en sanitair waar nodig te demonteren.
Hierna de Beton Floor en Ardex A 950 ter plaatse van de douchehoek (bijvoorbeeld vanaf voorzijde glazen wand tot aan de Metal stud wand) rechtlijnig inslijpen en verwijderen, hierbij geen fragmenten van de Ardex A 950 achterlaten die de hechting van de nieuw aan te brengen specie belemmerd.
Vervolgens een deel van de gipsvezelplaat op de Metal stud constructie (afhankelijk van de stijlen van het metalen frame, maar bijvoorbeeld vanaf de glazen wand tot aan de hoek) te vervangen door een waterbestendig cementgebonden plaatmateriaal, bijvoorbeeld Knauf Aquapanel o.g. (hoogte bij voorkeur tot boven de kraan).
Vervolgens de transparante lak c.q. alle wandgedeelten in de douchehoek (bijvoorbeeld tot voor- en bovenzijde glazen wand) ruw opschuren en het kit zorgvuldig in de hoeken verwijderen.
Hierna alle onderdelen die hergebruikt worden (bijvoorbeeld afvoerdrain, kraan enz. grondig reinigen zodat hierop waar nodig opnieuw afdichtingsmateriaal kan worden aangebracht.
Tijdens het monteren van de waterbestendige plaat dienen aansluitingen waar nodig zorgvuldig te worden afgedicht door middel van professionele kimband (bijvoorbeeld Schönox ST voegafdichtband o.g.) en kit
De afvoerdrain dient conform voorschrift van de fabrikant te worden gemonteerd en afgedicht.
Nadat alle voorbereidende werkzaamheden zijn afgerond, de ondergronden voldoende droog en schoon zijn dient de waterbestendige plaat vlak met voorzijde bestaande Beton-Ciré te worden uitgevlakt met een waterbestendig uitvlakmortel (bijvoorbeeld Schönox BM).
Vervolgens de vloertegels op afschot aanbrengen in de specie bed van zand/cement en kunstharsdis-persie (betonnen ondergrond vers in vers voorbehandelen).
Desgewenst kunnen de voegen in de vloertegels aansluitend worden gevoegd met Schönox SU o.g.
Nadat de vloertegels zijn aangebracht en de vloer voldoende is uitgehard kunnen de wanden worden voorbehandeld met Schönox SHP o.g. en de wandtegels worden gelijmd met Schönox SK o.g.
Nadat de wandtegels zijn gelijmd kunnen de voegen worden gevoegd met Schönox SU o.g.
Na voldoende droging kunnen de kitvoegen worden aangebracht (denk aan eventuele voorbehandeling).
Raadpleeg de fabrikant Schönox voor de juiste keuze van materialen.
Uiteraard kunnen ook vergelijkbare producten van andere fabrikanten worden toegepast.

Opmerking
Denk bij het leggen en voegen van de vloertegels aan noodzakelijke breedte en diepte van kit voegen ter plaatse van aansluitingen wanden met de vloer en wanden onderling.
Een kitvoeg in natte ruimtes presteert uitsluitend als de breedte en diepte van de voegen voldoende is en de kit wordt aangebracht op een droge, schone en vetvrije ondergrond.
Als breedte en diepte van de voegen moet gedacht worden aan bijvoorbeeld 8 mm (of meer).

(…)

9. Wat zullen de herstelkosten hiervan zijn:
Vanwege het feit dat wij voor reparaties van dergelijke werkzaamheden geen calculatiecijfers voor-handen hebben zijn de kosten voor herstel ingeschat en vastgesteld op basis van ervaring en technisch inzicht (zie hiervoor onderstaande kostenberekening).

Kostenberekening (gebaseerd op circa 4 m² wand- en circa 1 m² vloeroppervlak)

(…)

Totaal (exclusief btw)  € 1245,00.

Beoordeling van het geschil

De commissie stelt voorop dat zij geen aanleiding ziet om het advies van de deskundige niet te volgen. De commissie stelt dan ook met de deskundige vast dat zowel in de keuze van de (bouw)componenten als de afwerking onjuiste beslissingen zijn genomen en als zodanig een kwetsbare situatie is ontstaan. Naar het oordeel van de commissie kan de ondernemer voor de ontstane problemen echter niet verantwoordelijk worden gehouden. 
De ondernemer heeft de consument immers uitdrukkelijk gewaarschuwd voor de risico’ s die konden voortkomen uit de onjuist aangelegde drain en terzake de kimband en geadviseerd om daar iets aan te doen alvorens verder te gaan. De consument heeft dit advies niet opgevolgd. In dat licht kan de consument thans in redelijkheid niet de ondernemer aanspreken voor schade die is ontstaan als gevolg van deze onjuiste afweging. Met de ondernemer is de commissie van oordeel dat de opmerking van de deskundige dat aannemelijk is dat de Ardex A 950 als oorzaak voor de krimp kan worden aangewezen niet meebrengt dat dit ook daadwerkelijk vaststaat.
De overige door de deskundige opgemerkte gebreken zijn naar het oordeel van de commissie te wijten aan door de consument voorafgaand aan het werk van de ondernemer gemaakte uitvoeringskeuzes en kunnen de ondernemer evenmin worden verweten. Zo is het afschot in de douchehoek niet afdoende, maar is dit veroorzaakt doordat de consument onvoldoende ruimte had gelaten voor een deugdelijk afschot.

Het vorenstaande leidt tot de slotsom dat de klachten van de consument ongegrond worden verklaard.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Afbouw, op 28 maart 2014.