De consument is nog steeds niet in staat om met de geleverde fiets ondersteund de afstand te bereiken die haar bij aankoop is voorgehouden.

  • Home >>
  • Tweewielers >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Tweewielers    Categorie: Conformiteit    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 116941

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 23 december 2017 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een nieuwe elektrische fiets [naam van het merk] E Bike dames, tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 1.163,98 inclusief € 25,99 afleverkosten. De levering vond plaats op of omstreeks 23 december 2017. De consument heeft op 2 januari 2018 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De geleverde fiets vertoont vanaf het moment van aflevering gebreken. Meer in het bijzonder noemt de consument:
1. de accu haalt niet de beloofde actieradius;
2. de versnellingen trappen door;
3. het licht gaat veel te laat aan;
4. de bagagedrager is stuk;
5. het slot werkt niet naar behoren;
6. de motor maakt af en toe te veel lawaai.

Met de bijgeleverde accu zou de fiets een bereik moeten kunnen hebben van 70 tot 140 kilometer. In werkelijkheid is de actieradius nog geen 40 kilometer. Bovendien valt de accu plotseling uit. De lampen op de fiets gaan nog steeds te laat aan en in alle versnellingen vanaf de zesde en lager trapt de fiets door, soms ook in de zevende.

De ondernemer heeft geprobeerd de gebreken te herstellen, maar alleen de klacht met betrekking tot het slot is verholpen, de overige klachten niet. De consument heeft er geen vertrouwen meer in dat de ondernemer in staat is om die te verhelpen. Bij schrijven van 1 maart 2018 heeft de consument de ondernemer een termijn gegeven van één week om de gebreken te herstellen. Op 8 maart 2018 heeft zij een beroep gedaan op de ontbinding van de koopovereenkomst.

De consument heeft binnen de haar gegeven bedenktijd van 14 dagen geklaagd over de kwaliteit van de fiets. De geboden vergoeding bij ontbinding is ongeveer € 240,– minder dan dat de consument voor de fiets heeft betaald. De consument vindt – zo begrijpt de commissie – dat bedrag te hoog.

De consument heeft meerdere bezoekjes gebracht aan één van de winkels van de ondernemer. Bij één van die bezoekjes heeft een monteur twee minuten naar de fiets gekeken en opgemerkt dat hij er ter plekke niks aan kon doen. De accu moest doorgemeten worden en ook de andere klachten konden in de winkel niet worden opgelost. Er is ook een monteur ter plekke bij de consument komen kijken, maar die kon ook niets doen. Voor een reparatie heeft de consument de fiets vier weken ter beschikking gesteld van de ondernemer, maar daarna waren de gebreken niet verholpen. Daarmee heeft de ondernemer voldoende gelegenheid gehad om de gebreken te herstellen.

De consument merkt naar aanleiding van het verweer van de ondernemer dat de commissie Thuiswinkel bevoegd zou zijn op dat dat volgens haar niet klopt, omdat zij de fiets heeft gekocht in de winkel van de ondernemer in [plaats] en niet via de webshop.

Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

De klachten zijn zeker nog niet verholpen. De versnellingen trappen nog steeds door. Of ik zelf het licht handmatig kan inschakelen betwijfel ik. Toen ik met de ondernemer belde, wisten ze me in elk geval niet te vertellen dat dat kon. Ik heb dat overigens de afgelopen week ook nog niet geprobeerd.

Het probleem met het slot is de enige klacht die is opgelost. Het probleem bij de bagagedrager is dat het plastic is gebarsten waar de schroefjes zijn ingedraaid. Dat is bij alle schroefjes. Ik denk dat die gewoon te strak zijn aangedraaid, waardoor het plastic eromheen is gebarsten.

De klacht over te veel lawaai van de motor is volgens mij een stuk minder geworden. Ik hoor dat nu eigenlijk bijna niet meer.

Ook na de vervanging van de accu kan ik de beloofde afstand niet halen. Op en neer naar mijn werk is 40 kilometer en dat red ik niet op één acculading. Ik kan de accu op het werk niet opladen. Ook komt het nog voor dat de ondersteuning helemaal ophoudt, terwijl het display aangeeft dat er nog voor drie streepjes stroom in de accu zou moeten zitten.

Het aanbod van de ondernemer komt erop neer dat ik € 240,– minder terugkrijg dan ik heb betaald. Dat vind ik teveel. Ik wil het hele aankoopbedrag terug.
Ik heb gereclameerd binnen de 14-dagentermijn en toen alleen maar afgezien van het ongedaan maken van de koop, omdat de ondernemer adviseerde eerst een paar keer de accu helemaal leeg te rijden. Nadat ik dat had gedaan, was de 14-dagentermijn voorbij. Het opvolgen van dat advies werkt nu in mijn nadeel.

Ik heb de fiets niet via internet besteld. Ik heb hem in de winkel van de ondernemer gekocht. Daar hebben ze de fiets besteld en daar is de fiets aan mij afgeleverd. Er staan wel meer onjuistheden in de reactie van de ondernemer. Ik had de fiets op 9 februari al teruggebracht naar de winkel. Ik heb ook nooit geweigerd de fiets terug te brengen. De ondernemer heeft nota bene vier weken lang de fiets voor reparatie ter beschikking gehad. Desondanks zijn de klachten niet verholpen. Ik heb de ondernemer daarna nog eens schriftelijk in de gelegenheid gesteld om te repareren, maar dat is niet gebeurd. Dan houdt het voor mij op.

De consument verlangt de ontbinding van de koopovereenkomst.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument heeft via de webshop van de ondernemer een fiets besteld. Naar aanleiding van de klacht over de accu heeft de ondernemer een mobiel reparatiepunt ingeschakeld. Naar aanleiding heeft de ondernemer eind januari 2018 de fiets voor nader onderzoek/reparatie meegenomen. Pas op 23 februari 2018 is een afspraak gepland voor een onderzoek bij de ondernemer. Dat onderzoek heeft op 3 maart 2018 plaatsgevonden. Daarbij is vastgesteld dat de accu defect was en is de accu vervangen. Ook de andere klachten van de consument zijn verholpen.

Nadat de consument de fiets weer had meegenomen, heeft zij zich op 5 maart 2018 gemeld met een klacht over het doortrappen van de versnellingen, het niet tijdig aan gaan van de verlichting en het niet goed werken van de accu.

De ondernemer is van mening dat haar meer gelegenheid gegund had moeten worden om de klachten te onderzoeken en te herstellen. Om die reden zou de consument volgens de ondernemer niet-ontvankelijk moeten worden verklaard. Daartoe bestaat ook reden, omdat niet de Geschillencommissie Tweewielers in deze zaak benaderd kon worden, maar de Geschillencommissie Thuiswinkel.

De ondernemer betwist te zijn tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichtingen. Mocht de commissie daar al anders overdenken, dan voert de ondernemer aan dat de ontbinding van de overeenkomst door de consument niet is gerechtvaardigd, gelet op de bijzondere aard of geringe betekenis van het tekortschieten.

Voorts voert de ondernemer aan dat de consument geen aanspraak op ontbinding kan maken, omdat zij zelf weigert haar medewerking te verlenen. Ook kan zij geen aanspraak maken op een schadevergoeding, omdat de ondernemer niet in verzuim is geraakt. Bovendien is het bestaan van schade niet aannemelijk gemaakt.

Uit coulance heeft de ondernemer aangeboden de fiets terug te nemen tegen restitutie van 90% van de koopsom, maar de consument heeft dat aanbod niet aanvaard.


Deskundigenrapport

De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.

Het betreft een elektrische damesfiets van [naam van het merk]. De hoogte van de fiets bedraagt 57 cm. De fiets is verkocht als “tweedekansje”. De leverancier heeft op haar website de volgende definitie hiervoor vermeldt:
“Technisch gezien zijn dit geen tweedehands fietsen. Dit zou namelijk betekenen dat deze eerst in iemand andermans bezit zijn geweest en intensief gebruikt zou zijn. Dit is niet altijd het geval. Wij verkopen geen gebruikte fietsen. Wel kan het zo zijn dat deze zijn gebruikt voor een paar testrondes.”
In de meeste gevallen gaat het echter om een model met lichte transportschade. Mocht er sprake zijn van (lichte) beschadiging dan maken we hier duidelijke foto’s van”.
Dit is ook zo door de consument aan ons geformuleerd. Als klachten geeft zij aan:

  • de actieradius van de fiets komt niet overeen met de opgegeven c.q. beloofde actieradius van de leverancier.
  • de accu valt soms zomaar “uit”. 
  • de bevestiging van de accu is afgebroken/barst in onderplaat.
  • in de 6e versnelling en alles lager dan de 6e versnelling trapt de fiets om de paar minuten door. Soms ook in de 7e versnelling.
  • de koplamp is voorzien van een automatische inschakeling. Echter deze schakelt erg laat in wanneer het reeds behoorlijk schemerig is. De verlichting wordt aangestuurd middels een sensor en is niet handmatig in te schakelen (onveilige situatie).

Ten aanzien van de geformuleerde klachten merkt de deskundige het navolgende op.

Met betrekking tot de actieradius heeft de deskundige op locatie niets kunnen vaststellen, omdat daar geen testapparatuur beschikbaar was. Wel heeft hij met betrekking tot het uitvallen van de accu en de bevestiging van de accu vastgesteld dat de accuhouder-plaat gebroken is. Hierdoor kan er tijdens het fietsen een contactbreuk optreden met als gevolg uitvallen van de elektrische ondersteuning. De accu zelf heeft de deskundige niet kunnen testen op locatie zoals eerder is aangegeven.

Met betrekking tot het schakelprobleem heeft de deskundige tijdens een proefrit die hij heeft uitgevoerd vastgesteld dat de fiets in alle versnellingen nagenoeg constant doortrapt. Met deze fiets valt niet op een normale wijze te rijden. Tevens viel het ons op dat er overmatige speling aanwezig was in het balhoofd/stuur.

De verlichting heeft de deskundige niet in het schemer of donker kunnen testen. Dit dient in een donkere ruimte uitgevoerd te worden of door middel van elektronische aansturing middels testapparatuur.

Herstel is mogelijk door de accuhouder te vernieuwen inclusief het bevestigingsdeel en de bekabeling. Het schakelprobleem kan worden opgelost door de derailleur/tandwielgroep af te stellen.

Ter oplossing van het verlichtingsprobleem adviseert de deskundige om – indien mogelijk – de verlichting-sensor af te stellen. Mocht blijken dat dat  niet mogelijk is, dan moet de sensor worden vervangen door een beter exemplaar, zodat er veilig mee gefietst kan worden.

Met betrekking tot de klacht over de actieradius geeft de deskundige geen advies. De actieradius is niet instelbaar en de accu is volgens de consument al vernieuwd. Dat heeft geen verbetering opgeleverd.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie verwerpt het verweer van de ondernemer met betrekking tot de bevoegdheid. Weliswaar is het juist dat volgens de algemene voorwaarden van de ondernemer in het geval van aankopen via het internet de geschillencommissie Thuiswinkel bevoegd zou zijn, maar in deze zaak is niet gebleken dat de fiets in kwestie via de website van de ondernemer is gekocht. De ondernemer is niet ter zitting verschenen om nader toe te lichten waarom in dit geval de aankoop wel zou moeten worden aangemerkt als een aankoop via de webwinkel. Nu de consument heeft uitgelegd dat en hoe zij de fiets heeft gekocht in de winkel van de ondernemer, is de commissie van oordeel dat de ondernemer, die aangesloten is bij de BOVAG, de fiets heeft verkocht onder toepasselijkheid van de BOVAG-voorwaarden, in welk geval de geschillencommissie Tweewielers bevoegd is om het geschil te beoordelen.

De commissie merkt op dat de consument bij aflevering van de fiets een schrijven heeft ontvangen van de ondernemer, waarin wordt verwezen naar een bedenktijd van 14 dagen, die door de ondernemer zelfs wordt uitgebreid tot 100 dagen. De commissie is echter van oordeel dat deze bedenktijd in dit geval niet van toepassing is, omdat blijkens het schrijven deze bedenktijd geldt voor een aankoop via de webwinkel. Hiervoor is al overwogen dat in dit geval sprake is geweest van een aankoop in een fysieke winkel van de ondernemer. In dat geval is de bedenktijd bij aankoop via een webwinkel niet van toepassing.

Dat neemt niet weg dat de ondernemer aan de consument een product moet leveren dat voldoet aan de overeenkomst. De onderhavige fiets doet dat niet. Voldoende is gebleken dat de consument de ondernemer herhaaldelijk de gelegenheid heeft geboden om de geconstateerde gebreken te herstellen, maar desondanks is het gros van de klachten blijven bestaan. Voor een deel zijn het kleinigheden die een lokale fietsenmaker snel zou moeten kunnen oplossen. Maar niet weersproken is dat de consument nog steeds niet in staat is om met de geleverde fiets ondersteund de afstand te rijden die haar bij aankoop is voorgehouden.

De commissie is van oordeel dat de ondernemer in verzuim is geraakt. De consument heeft aanspraak gemaakt op een ontbinding van de koopovereenkomst. De ondernemer heeft daar op zich geen bezwaar tegen gemaakt, maar is niet bereid gebleken de volledige koopsom terug te betalen. De commissie merkt op dat in beginsel elke tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst de benadeelde partij het recht geeft de overeenkomst te ontbinden. In dat geval ontstaan ongedaanmakingsverplichtingen, die erop neerkomen dat de koper het gekochte product moet teruggeven en de verkoper de koopsom moet terugbetalen.

De commissie is van oordeel dat in het onderhavige geval geen gronden bestaan om van de consument te verlangen dat zij ermee instemt dat een deel van de aankoopsom als vergoeding voor het gebruik van de fiets aan de ondernemer blijft. De commissie betrekt daarbij de omstandigheid dat de fiets nog geen jaar bij de consument in gebruik is geweest, dat de fiets een deel van die tijd bij de ondernemer is gestald voor herstel, dat niet, althans niet volledig heeft plaatsgevonden, en dat de consument tijdens het gebruik van de fiets ook hinder heeft ondervonden van de vastgestelde gebreken.
Het voorgaande voert de commissie dan tot de navolgende beslissing.

Beslissing

De commissie verklaart zich bevoegd het geschil te behandelen.

De tussen partijen gesloten overeenkomst met betrekking tot de fiets wordt ontbonden verklaard. Dit betekent dat de consument de fiets dient terug te geven aan de ondernemer, gereinigd en voorzien van alle meegeleverde accessoires, en dat de ondernemer het aankoopbedrag ad € 1.137,99 (exclusief afleverkosten) moet terugbetalen aan de consument.

Partijen dienen elkaar over en weer in de gelegenheid te stellen aan hun verplichtingen uit dit bindend advies te voldoen.

Een en ander dient te geschieden binnen een termijn van vier weken na de verzenddatum van dit bindend advies.

Indien een en ander door handelen of nalaten van de ondernemer niet binnen de gestelde termijn is geschied, kan de consument zich weer tot de commissie wenden zonder opnieuw klachtengeld te betalen.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 77,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie een bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Tweewielers, bestaande uit mr. R.J.M. Cremers, voorzitter, de heer A. Belt en ing. D.G. Kooman, leden, op 14 november 2018.