De consument mag de ondernemer niet verantwoordelijk houden voor aan haar zelf toe te rekenen beschadigingen

  • Home >>
  • Webshop >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Webshop    Categorie: Ondeugdelijke levering / (non-)conformiteit    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 113907

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op of omstreeks 20 maart 2017 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. Daarbij verbond de ondernemer zich om een Apple iPhone 6 plus 64GB (hierna: smartphone) te leveren tegen de daarvoor betaalde koopprijs. De levering vond binnen een week plaats.

De consument heeft de klacht binnen een week voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De (aan de minderjarige zoon van de) consument afgeleverde smartphone blokkeert, start traag op en het beeld bibbert of blokkeert constant. Telefonisch werd gezegd dat de consument gebruik kan maken van haar wettelijk herroepingsrecht, maar na ontvangst van de smartphone schuift men de schuld naar de consument en weigert de ondernemer elke vorm van medewerking. De consument zweert dat de smartphone niet is gevallen en dat de ondernemer dit ook niet kan bewijzen.

De consument verlangt terugbetaling van de betaalde koopprijs of anders vervanging.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De garantie wordt afgewezen omdat de smartphone ernstige schade heeft als gevolg van vallen, stoten of andere invloeden van buitenaf.

De ondernemer bood op 5 april 2017 aan om de smartphone voor € 180,– te herstellen of voor
€ 22,– onhersteld retour te zenden.

Deskundigenrapport

De deskundige heeft in zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.

Dit betreft een Apple iPhone 6 Plus zwart

Klacht(en): Toestel werkt niet naar behoren en is beschadigd.

Vaktechnisch oordeel: Naar aanleiding van de vraag om het eerder voornoemde toestel te onderzoeken, heeft de deskundige het volgende waargenomen:
Bij het openmaken van de doos waar het toestel in zit, ziet de deskundige de smartphone. Er is duidelijk te zien dat het toestel val- en/of stootschade heeft. Het frame is beschadigd en het scherm komt hierdoor boven op het toestel te liggen. Van het scherm is een bevestigingspunt afgebroken. Hierdoor kan het scherm niet meer worden bevestigd aan het frame. Verder ziet de deskundige geen bijzonderheden in het toestel.
Het is door de deskundige niet te achterhalen wanneer de schade is ontstaan en door wie.
Uiteindelijk is het de deskundige gelukt om het toestel aan te zetten. Er zijn geen verkleuringen waargenomen. Ook heeft de deskundige geen flikkerend scherm gezien.

Naar mijn vaktechnisch oordeel is de omvang van de geconstateerde gebreken: ernstig, voor zover het de schade betreft.

Herstel is technisch niet mogelijk: Herstel is niet aan de orde. De enige mogelijkheid is het toestel te vervangen.

Beoordeling van het geschil

De commissie overweegt het volgende.

Voor zover de consument aangeeft dat haar zoon degene was die de overeenkomst feitelijk sloot en toen minderjarig was, verduidelijkt zij niet welke gevolgen zij daaraan wil verbinden. Waar een handelingsonbekwame volgens artikel 3:63 lid 1 Burgerlijk Wetboek als gevolmachtigde kan optreden en het partijdebat zich in dit geding toespitst op de kwestie of de smartphone bij aflevering aan de overeenkomst heeft beantwoord, neemt ook de commissie aan dat haar zoon de overeenkomst als gevolmachtigde voor de consument met de ondernemer is aangegaan. Voor zover de consument suggereert dat de ondernemer de overeenkomst door een kunstgreep of misbruik van omstandigheden tot stand heeft doen komen, is dat niet aannemelijk geworden.

De consument klaagt dat de smartphone niet de eigenschappen bezit die op grond van de overeenkomst mochten worden verwacht. De ondernemer voert het verweer dat de smartphone bij aflevering aan de overeenkomst heeft beantwoord, maar dat de afwijkingen zijn veroorzaakt door zich nadien voorgedaan vallen, stoten of een andere aan de consument toe te rekenen oorzaak.

De commissie overweegt dat de consument betoogt dat de smartphone van meet af aan niet goed functioneerde, maar niet aannemelijk is geworden dat de smartphone bij ontvangst al kenbare schade had. Blijkens zijn rapport kan de deskundige niet alle aangegeven klachten waarnemen, maar op grond van zijn deskundigenrapport en de daarbij gevoegde foto’s staat voor de commissie wel vast dat de smartphone nu voor risico van de consument komende, val-, stoot- en/of overige schade vertoont. De consument mag de ondernemer niet verantwoordelijk houden voor aan haar zelf toe te rekenen beschadigingen. Ook voor zover beschadigingen door haar zoon of de door haar ingeschakelde BPost mochten zijn veroorzaakt, komt dat tegenover de ondernemer hier voor rekening en risico van de consument.

Nu de consument overigens niets aanvoert dat tot een ander oordeel leidt, blijven andere twistpunten onbesproken. De commissie concludeert dat de klacht ongegrond is en beslist als volgt.

Beslissing

De commissie wijst het door de consument verlangde af.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Webshop, bestaande uit mr. M.G.W.M. Stienissen, voorzitter, mr. M.A. Arntz en mr. J.M. Sier, leden, op 12 november 2018.