De consument mocht door de garantie voor de duur van twee jaar verwachten dat de parasol ten minste gedurende die termijn niet defect zou raken, dan wel gratis hersteld of vervangen zou worden.

  • Home >>
  • Groen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Groen    Categorie: (Ondeugdelijke) uitvoering overeenkomst / ondeugdelijke levering    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: GRO08-0036

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 11 juli 2007 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een tuinparasol met draaimechanisme tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 271,94 inclusief BTW. De levering vond plaats op of omstreeks 11 juli 2007. De consument heeft op 1 april 2008 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Binnen de garantietermijn van twee jaar is het draaimechanisme van de parasol defect geraakt. De klacht is gemeld bij de ondernemer, die de parasol ter reparatie terug heeft genomen. Deze had na één seizoen niet kapot mogen gaan.   De ondernemer heeft gepoogd de parasol te repareren. Dat zou niet meer mogelijk zijn geweest. De ondernemer heeft toen contact opgenomen en heeft aangeboden een vervangende parasol te leveren met bijbetaling van een bedrag van € 100,–. Toen de consument die wilde gaan ophalen, bleek het echter om een heel andere parasol te gaan, kleiner van omvang en beduidend minder van kwaliteit. Toen de consument deze met de oude parasol wilde gaan vergelijken, bleek de oorspronkelijk geleverde (defecte) parasol te zijn verdwenen.   Ter zitting heeft de consument verder nog in hoofdzaak het volgende aangevoerd.   Ik kan mij ook vinden in vergoeding van de aankoopsom.   De consument verlangt herstel van de parasol, dan wel gratis levering van een nieuwe van vergelijkbare omvang en kwaliteit.   Standpunt van de ondernemer   Van de ondernemer werd, hoewel daartoe uitgenodigd, geen reactie op de klacht ontvangen.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Onweersproken is dat bij aankoop een garantie op de parasol is gegeven voor de duur van twee jaar. Evenmin is weersproken dat de ondernemer de parasol niet heeft kunnen repareren en ook niet meer terug heeft kunnen geven. Tenslotte staat vast dat de ondernemer niet bereid is geweest om zonder bijbetaling een (qua omvang en kwaliteit) soortgelijke parasol aan de consument te leveren.   In dat geval is voldoende komen vast te staan dat de ondernemer tekortgeschoten is in de nakoming van zijn verplichtingen tegenover de consument. Immers: als verkoper was hij gehouden tot herstel, dan wel gratis vervanging van de defecte parasol, omdat de consument door het afgeven van een garantie voor de duur van twee jaar mocht verwachten dat de parasol ten minste gedurende die termijn niet defect zou raken, dan wel gratis hersteld of vervangen zou worden.   Om een verdere discussie te voorkomen over de vraag of een vervangende parasol al dan niet soortgelijk is aan de gekochte parasol, zal de commissie de koop ontbinden en bepalen dat de ondernemer gehouden is de koopsom aan de consument terug te betalen. De consument heeft ter zitting met deze oplossing ingestemd. Daarom zal worden beslist als na te melden.   Beslissing   De overeenkomst d.d. 11 juli 2007 wordt ontbonden verklaard. Dit betekent dat de ondernemer, die de gekochte parasol al onder zich heeft gekregen, gehouden is de daarvoor betaalde koopsom, € 271,94, terug te betalen aan de consument en wel binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 50,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 115,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Groen op 3 april 2009.