De consument voelt zich door de ondernemer gebruikte reclameteksten op het verkeerde been gezet en heeft de teksten (kunnen) ervaren als misleidende reclame

  • Home >>
  • Telecommunicatiediensten >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Telecommunicatiediensten    Categorie: Misleiding    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: TEL06-1108

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft een abonnement mobiele telefonie.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument is van mening dat hij door de ondernemer onvolledig respectievelijk misleidend is voorgelicht. De consument had begrepen, dat hij binnen bepaalde tijdstippen tegen een bepaald voordelig tarief naar 23 miljoen mobiele en vaste nummers kon bellen. Achteraf bleek dat dit tarief uitsluitend gold als degene naar wie werd gebeld ook gebruik maakte van het netwerk van de ondernemer. Wat dit betreft had de consument altijd begrepen dat de meeste providers van het netwerk van de ondernemer gebruik maken. Tenslotte voert de consument aan dat hij niet vooraf kan weten welke nummers wel en welke nummers niet van de ondernemer zijn.   De consument verlangt een restitutie van hetgeen hem door de ondernemer teveel werd berekend. Eventueel wil de consument akkoord gaan met een correctie met terugwerkende kracht, namelijk een schadevergoeding in de vorm van een beltegoed.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Volgens de ondernemer blijkt uit de stukken duidelijk dat het alle mobiele en vaste nummers op [het netwerk van de ondernemer] betreft. Wat de klacht van de consument betreft dat hij niet vooraf kan weten welke nummers wel en welke nummers niet van [de ondernemer] zijn heeft de ondernemer opgemerkt dat hij gebonden is aan de regelgeving van OPTA.   De ondernemer acht de klacht van de consument ongegrond, maar heeft de consument uit coulance aangeboden het abonnement kosteloos te beëindigen.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie kan zich voorstellen, dat de consument zich door de ondernemer gebruikte reclameteksten op het verkeerde been gezet voelt en dat de consument deze teksten heeft (kunnen) ervaren als misleidende reclame. Een van de wervende teksten luidt: “Naar alle 23 miljoen mobiele en vaste nummers op [het netwerk van de ondernemer] (bellen), exclusief 09xx-betaalnummers”. Het gigantische getal van 23 miljoen wil blijkbaar de indruk wekken van een onbeperkt voordeel. Deze indruk kan nog worden versterkt wanneer in aanmerking wordt genomen, dat Nederland ongeveer “slechts” 17 miljoen inwoners telt. Bij een dergelijke “reclameslimheid” is het voorstelbaar, dat een consument er ten onrechte geen rekening mee heeft gehouden, dat het onder bepaalde omstandigheden ook kan voorkomen, dat hij een of (veel) meer avonden belt zonder volop te kunnen genieten van het door de ondernemer aangeprezen voordeel.   De commissie acht de klacht van de consument derhalve gegrond. Wat betreft de consequentie van deze gevolgtrekking realiseert de commissie zich dat thans niet meer is na te gaan wat het nadeel van de consument mogelijk zou kunnen zijn geweest. De commissie acht het echter wel redelijk en billijk dat de consument enige genoegdoening van de ondernemer krijgt, namelijk in de vorm van betaling van een bedrag van € 100,–. Ook het door de consument betaalde klachtengeld komt voor rekening van de ondernemer.   Verder acht de commissie het redelijk en billijk dat de consument het contract met de ondernemer desgewenst met onmiddellijke ingang en kosteloos kan ontbinden. Allereerst, omdat de consument – zoals hiervoor werd overwogen – door de ondernemer op het verkeerde been werd gezet. Vervolgens, omdat in de reclametekst van de ondernemer wordt vermeld: “Opzeggen kan altijd, één telefoontje is voldoende”. Tenslotte ook, omdat de ondernemer ook zelf reeds (uit coulance) aan de consument heeft aangeboden [de avondbundel] per direct en kosteloos te ontbinden.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De commissie bepaalt, dat de ondernemer aan de consument een bedrag betaalt ad € 100,–. Dit bedrag dient aan de consument te worden betaald binnen twee weken na verzending van dit bindend advies. Bij niet tijdige betaling is de ondernemer tevens de wettelijke rente verschuldigd.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 35,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   De commissie bepaalt tenslotte, dat de consument het contract met de ondernemer desgewenst met onmiddellijke ingang en kosteloos mag ontbinden.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Telecommunicatie op 14 maart 2007.