De grondslag voor het in rekening brengen van netwerk- en meterkosten ligt in de aansluit- en transportovereenkomst en niet in de aanwezigheid van een aansluiting.

  • Home >>
  • Energie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Overeenkomst    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 79960

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de kosten voor een gasaansluiting.

De consument heeft de klacht op 15 juli 2013 voorgelegd aan de ondernemer.

De consument heeft een bedrag van € 48,13 onbetaald gelaten en bij de commissie in depot gestort.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument verbruikt geen gas maar moet toch betalen voor de aansluiting/netwerkkosten. Dat is onterecht. De leiding is wel afgesloten maar de woningbouwvereniging weigert mee te werken aan verwijdering van de aansluiting.

De consument verlangt dat alle gedane betalingen voor netwerkkosten voor gas worden terug gestort.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.
 
Zolang er op een adres een gasaansluiting bestaat, zijn er netwerk- en meterkosten aan de netbeheerder verschuldigd. Deze verplichting wordt pas opgeheven als de aansluiting is verwijderd.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Ter zitting is gebleken dat de consument zowel een overeenkomst voor de levering van (onder meer) gas heeft met de leverancier alsmede dat de consument een aansluit- en transportovereenkomst heeft voor gas met de ondernemer. Onder die omstandigheden is de consument inderdaad netwerk- en meterkosten verschuldigd aan de ondernemer. In zoverre is de klacht ongegrond.

De consument heeft al diverse malen geprobeerd de overeenkomst met de ondernemer op te zeggen maar de ondernemer heeft hem daarbij gezegd dat dit niet kon tenzij hij de gasaansluiting zou laten verwijderen (waarvoor de consument evenwel geen toestemming had van de verhuurder). Daarmee heeft de ondernemer de consument niet juist geïnformeerd. De grondslag voor het in rekening brengen van netwerk- en meterkosten ligt in de aansluit- en transportovereenkomst en niet in de aanwezigheid van een aansluiting. Het staat de consument vrij om, met inachtneming van de daarvoor geldende termijnen, de overeenkomst met de leverancier alsmede de aansluit- en transportovereenkomst met de ondernemer op te zeggen. De consument is dan ook geen netwerk- en meterkosten meer verschuldigd. Indien dit ertoe leidt dat de ondernemer de gasaansluiting wenst te verwijderen, zal hierover overleg dienen plaats te vinden met de verhuurder, onder meer met betrekking tot de vraag voor wiens rekening de kosten van de verwijdering dienen te komen. Nu dat geen onderwerp van dit geschil is, zal de commissie zich daarover verder niet uitlaten.

Hieruit volgt dat de klacht deels gegrond is.
In de omstandigheid dat de ondernemer de consument niet juist heeft geïnformeerd, ziet de commissie aanleiding te bepalen dat de consument het openstaande, in depot gestorte bedrag niet aan de ondernemer behoeft te betalen en dat de ondernemer het klachtengeld aan de consument vergoedt.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Het in depot staande bedrag van € 48,13 wordt aan de consument terug betaald.

Bovendien dient de ondernemer een bedrag van € 25,42 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie op 26 februari 2014.