De koopakte meldt uitdrukkelijk dat het aandeel in het reservefonds is begrepen in de koopsom. De consument was dus wel degelijk geïnformeerd door de makelaar.

  • Home >>
  • Makelaardij >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Makelaardij    Categorie: Overig    Jaartal: 2009
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: MAK06-0019

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft het verwijt van de consument aan de ondernemer met betrekking tot de verhouding tussen de koopsom en het overgedragen aandeel in het reservefonds van de vereniging van eigenaren (VVE). De consument heeft op 4 april 2006 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer heeft bemiddeld bij de verkoop van het appartementsrecht voor een bedrag van € 170.000,–. Pas op de afrekening van de notaris was te zien dat als koopsom een bedrag van € 165.004,19 is verantwoord en als aandeel in het reservefonds van de VVE een bedrag van € 4.995,81. Ik zou hiermee nooit akkoord zijn gegaan als ik dit geweten had bij de koop. Voor het appartement zelf had ik als minimumopbrengst € 170.000,– willen hebben hetgeen de ondernemer ook wist. In de voor het sluiten van de koop aan mij toegezonden koopakte heeft de ondernemer weliswaar opgenomen dat het aandeel in het reservefonds is begrepen in de koopsom maar daar heb ik niet op gelet. Ik kwam er pas op toen ik van de notaris de afrekening gepresenteerd kreeg. Ik vind dat de ondernemer mij uitdrukkelijk, ook mondeling, op deze constructie had moeten wijzen.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument was door de uitdrukkelijke vermelding in de koopakte op de hoogte. Bovendien heeft hij indertijd als koper ook een koopsom betaald, inclusief aandeel in het fonds. Het aandeel in het fonds was voor hem niet opeisbaar, de opbrengst is marktconform en hij heeft mij zelf de recente stukken van de VVE overhandigd dus hij was op de hoogte.   Beoordeling van het geschil   Vast staat dat de koopakte, die de consument vooraf ter goedkeuring heeft ontvangen, uitdrukkelijk melding maakt van het feit dat het aandeel in het reservefonds is begrepen in de koopsom. Een en ander is geregeld in artikel 12 onder een vetgedrukt kopje: Financiën Vereniging van Eigenaars, waaronder in de voorgedrukte tekst het bedrag van het aandeel in het reservefonds per 31 december 2004 is vermeld. De consument was dus wel degelijk geïnformeerd door de makelaar. Onder de overige omstandigheden, als door de makelaar geschetst in zijn verweer, hoefde de makelaar naast die schriftelijke vermelding, die duidelijk is voor de gemiddelde consument, niet ook nog eens mondeling melding te maken van het in de koopsom inbegrepen zijn van het aandeel in het fonds. Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De commissie verklaart de klacht van de consument ongegrond.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Makelaardij op 9 november 2006.