De makelaar heeft de inhoud van de overeenkomst gewijzigd na ondertekening door een van partijen. Ernstige misslag.

  • Home >>
  • Makelaardij >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Makelaardij    Categorie: Overig    Jaartal: 2009
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: MAK07-0016

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft door de consument aan de makelaar verweten wijziging van de bepalingen van de koopovereenkomst omtrent over te nemen zaken zonder toestemming van de consument.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer heeft eigenmachtig een passage in de koopovereenkomst gewijzigd na ondertekening door de consument en voor ondertekening door de koper. Hierdoor is de consument de mogelijkheid ontnomen een vergoeding voor overname van roerende zaken, met name de kasten en de gordijnen, te bedingen. De koper mocht aannemen dat alle roerende zaken inbegrepen waren.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer heeft gesteld dat de consument, na mededeling door de ondernemer dat het bod was aanvaard door de kopers, heeft gezegd ‘dat ze voor die opbrengst alles erbij mochten hebben’.   Beoordeling van het geschil   De commissie stelt vast dat in de koopakte is bijgeschreven:   Artikel 19 Overgenomen zaken Partijen zijn overeengekomen dat de over te nemen zaken op de bijgevoegde lijst van zaken, de zonwering buiten en de vloer zijn overgenomen en bij de koopsom inbegrepen.   Door de ondernemer is in diens schriftelijk verweer bevestigd dat de overeenkomst met deze passage is ondertekend door de consument waarna deze aan de koper ter tekening is voorgelegd. De ondernemer bevestigt dat de koper heeft gevraagd de woorden: …, de zonwering buiten en de vloer… door te halen en dat hij dit heeft gedaan.   De commissie stelt vast dat daarmee door de ondernemer is erkend dat hij de inhoud van de overeenkomst heeft gewijzigd ná ondertekening door één van partijen hetgeen hem als een ernstige misslag is aan te rekenen.   De aanvankelijke tekst is taalkundig overigens niet juist maar lijkt te beogen duidelijk te maken dat van de zaken op de lijst, de zonwering buiten en de vloer bij de koopsom zijn inbegrepen.   De gewijzigde tekst heeft de betekenis dat alle zaken zijn inbegrepen en is dus wezenlijk anders.   Bij gebreke van duidelijkheid over de vraag of de consument nu wél of niet had ingestemd met het in de prijs begrepen zijn van alle zaken (voor welke stelling het dossier overigens geen steun biedt) houdt de commissie de lezing van de consument voor de juiste. De ondernemer is derhalve schadeplichtig. Met de ter zitting getoonde bonnen is aangetoond dat de kasten respectievelijk op 30 mei 2000 voor Ƒ 1.160,– en op 14 maart 2006 voor € 603,50 zijn aangeschaft. De vordering van de consument van € 900,– is daarmee gelet op het feit dat ook een vergoeding voor overname van gordijnen is misgelopen, voldoende onderbouwd en toewijsbaar.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De commissie verklaart de klacht gegrond en bepaalt dat de ondernemer aan de consument een schadevergoeding verschuldigd is van € 900,–.   Daarnaast dient de ondernemer op grond van het reglement aan de consument het klachtgeld van € 75,– te vergoeden.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Makelaardij, op 7 juni 2007.